BEGIJNHOVEN*

Uit Crespadi
Ga naar: navigatie, zoeken

BEGIJNHOVEN** begijnhof Diest geklasseerd op 25 maart 1938.

 • eigendom van het O.C.M.W., stad (kultureel centrum) en 1 privé-persoon.


Bibliografie:

Archief Diest: Inventaris archief van het begijnhof door Robert Van de Ven, 1978


Diest 1978 ; 2009R. Van de Ven§ Geschiedenis, privileges, regel3

§ Begijnen, geestelijkheid, visitaties4

§ Fondatien of stichtingen5

§ Missen en jaargetijden (anniversarien)5

§ Testamenten6

§ Huizen6

§ Novicaat6

§ Processen, geschillen met de stad Diest, verzoekschriften tot de Raad van Brabant, inkomsten, verkoop van goederen6

§ Hof, rekeningen7

§ Tafel van de Heilige Geest9

§ Infermerie11

§ Convent van de novicen14

§ Convent van de apostelen18

§ Convent van de Engelen19

§ Klein convent, Calvarenbergh20

§ Groot convent of H. Geestconvent20

§ Varia20

§ Oorkonden20

§ Dopen, vormsels, huwelijken en overlijdens24


-- -- -- § Geschiedenis, privileges, regel# Geschiedenis van het ontstaan der begijnen. Fragment van een handschrift op perkament, 15de eeuw.

 1. Kleine kroniek van het begijnhof, 1810/14.


a. Arnold, heer van Diest, geeft aan de schout van Diest opdracht om begijnen, die gehoorzaam zijn aan hun oversten, te verplichten hun habijt af te leggen, maart 1250 (late kopie).#

   1. Copye van Privilegien vande Heeren van Diest ende den Bisschop van Luijck aengaende de separatie vande inwoenderen des Begijnhoffs vande jurisdictie der Pastorije van Sint jans Baptiste ende van Webbekom, april 1271 (kopie).
   2. Kopies van privilegies.
 1. Libellus Privilegorum qui conservatur in Archivis beginagij Disthemiensis concernens D. pastorem et D.D. capellanos a seculis et ultra. Scripsit D.D. olim cap. Huius beginagij. Hanschrift op perkament, begin 18de eeuw.


Bibliografie: L.Philippen, Libellus Privilegiorum du curé et des vicaires du béguinage de Diest, in Analectes pour servir à l’histoire ecclésiastique de la Belgique 3 I, 1905.# Die regel ons begijnhoefs en dat beginsel ende oerspronck der vergaderinghe der devoter beghinen ende des beghijnhoefs. Handschrift op perkament, einde 15de eeuw en 1ste helft 16de eeuw.Bibliografie: L.Phillipen, Het begijnhof van Sint-Catharina ‘ten Velde’ te Diest, in Bijdragen tot de geschiedenis bijzonderlijk van ed aloude hertogdom Brabant, 4 (1905), p.335-339.


Bibliografie: Handschriften uit Diestse kerken en kloosters, tentoonstellinscatalogus, Diest, 1983, p.146-148, nr.9.


 1. Nicolaus Esschius, Dei cleyn statuten ende goede heymighe oude ghewoonten van onsen baghijnhof van Diest. Handschrift op papier, ca. 1580.Bibliografie: Handschriften uit Diestse kerken en kloosters, tentoonstellinscatalogus, Diest, 1983, p.150-152, nr.12.

Aangekocht door het stadsbestuur van Diest bij het antiquariaat van J.Devroe, Leuven.# Regel van het Begijnhof van Diest, 1881.

 1. Regel van het Begijnhof van Diest, 1881.
 2. Regel van het Begijnhof van Diest, 1881.


§ Begijnen, geestelijkheid, visitaties


 1. Lijsten der Heeren, Beggijntiens, kinderen, ende andere inwoonders van het beggijnhoff binnen Diest. Gheformeert volgens placaert gheemaneert op den 27 decembris 1754. Aldus opghenomen ende bevonden den negensten january 1755.
 2. Naemen der Beggijntiens, 1781.
 3. Algemeene Lijste van alle in wezen zijnde persoonen te Diest, en behoorende aan Geestelijke verzamelingen op datum 1e November 1823.


a.Proces tussen Hubertus van Balen, pastoor van het begijnhof Diest, en enkele begijnen van dit hof, 1417/18.

b.Klachten tegen pastoor Nicolaas van Essche, 1546/47.

Bibliografie: M.Van der Eycken, Nicolaas van essche en de hervorming van het Diestse Begijnhof, in Arca Lovansiensis, 5 (1976), p.277-297.

c.Geschil tussen het begijnhof van Diest (vertegenwoordigd door pastoor Nicolaas van Essche en de vier hofmeesteressen) en de Diestse brouwer Frederik Wiggers, over het betalen van de belastingen op het bier die laatstgenoemde aan het begijnhof leverde, 6 januari 1572.# Opsomming van de straten van het begijnhof. In iedere straat vermelding van de huizen met hun inboedel, 1696. (onvolledig)

 1. Visitatie van den Beggijnhove binnen Diest, begonst den 29sten meert van den jaere 1700 ses en neghentigh en ge eyndicht den 31sten ditti gedaen door den pastoir P.J. Van Bever en de vier jouffen. hofmeesteressen Maria Maes, Aldegondis Rediers, Elizabeth Stroybants en Marie Elizabeth Loots.


Bibliografie: R. Van de Ven, Een visitatie van het Diestse begijnhof in 1796, in Meer Schoonheid, XXV (1978) 2, p.48-53.# Memori boeck, 2de helft 16de eeuw. Aantekeningen over aankopen, leningen, testamenten, … .

 1. Memorie Boeck der doode, gedoopte, en getrouwde vzn de parochie van Ste. Catharina binnen Diest alias het Beghijnhof, 1797/1875.
 2. Levering aan de Fransen, 1794.
 3. Bijzondere aanbevelingen voor de novitiemeesteres van het begijnhof van Diest, 1881.


a.Benoeming van Juffer Daniels tot overste van het begijnhof te Diest, 28 oktober 1901.

Gift van notaris J. van Haecht, 9 januari 1975.# Brief van pastoor J. Pals over de verkiezing van de overste, 13 maart 1915.

 1. Bijzondere Oefeningen gehouden op den 1sten zondag van iedere maand In het begijnhof van Diest, einde 19de eeuw.
 2. Preken, 1739, 1818, 1819, 1822, 1828/32.
 3. Figuratief plan van het begijnhof en omliggende (gedeelte der stadswallen, St. Janskerk, een stuk van de Warande, Begijnenstraat, Vestenstraat en oude waterlopen).


Het onderste gedeelte is ingenomen door de banderol zonder opschrift. Tekening op papier; 0.56 x 0.56 m; 17de eeuw.


Bibliografie: A. Verbouwe, Iconografie van Vlaamsch-Brabant. II Kanton Diest, Brussel, 1940, p.12-13, nr.25.# Betrekkingen met wereldlijke en geestelijke overheden. Verkiezingen van de hofmeesteressen.


§ Fondatien of stichtingen


 1. Fondatien opt’ Beggijnhoff binnen Diest. (onvolledige lijst)
 2. Stichting Maria Hulsbosch (begijn te Diest, +1774), 1779.


Stichting Catharina Vanderstraeten (begijn te Diest), 1779/82.

Stichting Anna Maria en Barbara van Roosmalen, 1781/82.

Stichting Maria en Adriana Stommens (begijnen te Diest), 1772/75, 1775/78, 1778/81, 1781/82.

Stichting Henricus Clutens (kapelaan van het begijnhof, +1731), geanalogie, 1754/57 (dubbel), 1757/60, 1760, 1760/63 (dubbel), 1763/66 (dubbel), 1766/79, 1777/80 (dubbel), 1780/82 (dubbel), 1782/86.# Stichting Reniers Boonen, 1709, 1716/19, 1744/47, 1757/60 (dubbel), 1760/63, 1763/66, 1778, 1781/82.


Stichting Jan Croesy (priester, rentmeester van het begijnhof), 1695/98, 1722/23, 1729/30 (dubbel), 1737/41, 1741/44, 1744/47, 1778/80, 1781/82, 1782/85 (dubbel), 1788/90.

Stichting Mattheus Aerdts (priester), 1754/68, 1768/82.

§ Missen en jaargetijden (anniversarien)


 1. Missen en jaargetijden, 1541.
 2. Missen, 1554/79.
 3. Jaargetijden, 1581/1613.
 4. Missen, 1628/1629.
 5. Missen: 1698, 1731, 1755/56, 1763/64, 1785/86, 1796/97 (dubbel).


Jaargetijden: 1697/98, 1698/99, 1721/22, 1727/28, 1737/38, 1738/39, 1752/53, 1753/54, 1756/57, 1756/66, 1779/80, 1782/83 (dubbel), 1789/90, 1791, 1796/97 (dubbel).

§ Testamenten


 1. Begijnhof, celzusters, 2de helft 16de eeuw.
 2. Boek, 1554/82.


Losse documenten, 16de – 18de eeuw.

§ Huizen# Huisboek, bouwen en verkopen van huizen, 1635/53.

 1. Huysboec van ’t Beggijnhoff van Diest (bouwen en verkopen van huizen), 1662/1696.
 2. Boeck der huysen van den Beggijnhove van Diest, de welcke d’heer pastor met de jouffrouwen hofmeesteressen heeft verkocht beginnende met het jaer 1781, 1781/02.


§ Novicaat


 1. Namen van de dochters die t’ sedert jaer 1650 den 28 Augusti ontfaghen syn tot haer proefjaar, 1650/19de eeuw.


Overlijdens Begijnhof en Grauwzusters, 1820/39.# Memorie boeck van de dochters aengenomen tot den doeck op den Beghijnhove van Diest en te saemen ingeschreven in het broederschap van de geduerige aenbiddinge van het alderheylighste Sacrament. Begonst in den jaere 1786, 18de – 19de eeuw.


§ Processen, geschillen met de stad Diest, verzoekschriften tot de Raad van Brabant, inkomsten, verkoop van goederen


 1. a. Losse documenten.
  1. Losse documenten.
 2. Gemeynen Register. Staat van goederen van de erfgoederen en renten der infirmerie, van het hof en van de Heilige Geesttafel van het Begijnhof, 1400.
 3. Gemeijn Register, 1556.
 4. Begijnhof van Diest. Register ende manuael Cornelij Dillen rentmeester ingaende den lesten meert anno 1585. Buijten Diest.
 5. Generaelen register der renthen ende pachten ten behoeve der vijf leden des Beghijnhofs van Deist uijt verscheijde onderpanden binnen der selver stadt oft daer ontrent gelegen jaerlijcx te vergeldenstaende, 17de eeuw.
 6. Register ende manuael des Beggijnhoffs van Diest gemaect int jaer 1604. Binnen Diest.
 1. manualenboeck van de renten, 2de helft 17de eeuw.


 1. Anniversarien, 1618.


Genealogie Segers en Smits.# Generalen Register der renten, chijnsen, erffpachten uijt panden ende onderpanden buijten de stadt Diest ten behoeve vande vijff leden vanden grooten beggijnhove binnen de voorschreven stadt te weten van thoff, h.geest, infermerije, missen ende anniversarien, vernieuwt door mij onderghs. Anthonius Scholasters priester ende rendtmeester vanden voornoemden beggijnhove inden jare ons heeren duijsent ses hondert tachentigh, 1680.

 1. Gereralen Register der binnen renten vanden beggijnhove binnen de stadt Diest a° 1681 bij mij Anthonius Scholasters, pbr. als rentmeester van den beggijnhove voorschreven vernieuwt, 1681.
 2. Register van ontfangen capitaelen ende remplasseringe der selve, begonst sedert St. Jansmisse, 1723.
 3. Hof, goederen, 1787.
 4. Renten op corpora, einde 18de eeuw.
 1. Goederen, 1793/94.
 1. Inkomsten van het verhuren van kamers, renten, goederen, 18de - 19de eeuw.
 2. Extract der inkomsten van de kerk van het Beggijnhof binnen Diest, vernieuwd in het jaar 1801.
 3. Bezittingen en inkomsten van het begijnhof, einde 18de eeuw.
 4. Goederen en renten, bundel losse documenten.


§ Hof, rekeningen


 1. Rekeningen, 1478/79, 1495/96.
 2. Rekeningen, 1496/97, 1513/14.
 3. Rekeningen, 1514/15.
 4. Rekeningen, 1496/97, 1513/14.
 5. Rekeningen, 1514/15.
 6. Rekeningen, 1516/17, 1528/29.
 7. Rekeningen, 1551/52.
 8. Rekeningen, 1666.
 9. Rekeningen, 1702/05.
 10. Rekeningen, 1704/05.
 11. Rekeningen, 1722/23.
 12. Rekeningen, 1724/25.
 13. Rekeningen, 1726/27 (?).
 14. Rekeningen, 1726/27.
 15. Rekeningen, 1723/24 (?).
 16. Rekeningen, 1728.
 17. Rekeningen, 1751.
 18. Rekeningen, 1753.
 19. Rekeningen, 1754.
 20. Rekeningen, 1754.
 21. Rekeningen, 1754/59.
 22. Rekeningen, 1759/62.
 23. Rekeningen, 1762/66.
 24. Rekeningen, 1766/67.
 25. Rekeningen, 1766/74.
 26. Rekeningen, 1774/86.
 27. Rekeningen, 1779/80.
 28. Rekeningen, 1780/81.
 29. Rekeningen, 1782.
 30. Rekeningen, 1782 (?).
 31. Rekeningen, 1783.
 32. Rekeningen, 1784.
 33. Rekeningen, 1785.
 34. Rekeningen, 1785/86.
 35. Rekeningen, 1786/97.
 36. Rekeningen, 1788/89.
 37. Rekeningen, 1790/91.
 38. Rekeningen, 1792.
 39. Rekeningen, 1793.
 40. Rekeningen, 1794.
 41. Rekeningen, 1797.
 42. Rekeningen, 1796/97.
 43. Rekeningen, 1798.
 44. Rekeningen, 1831.


§ Tafel van de Heilige Geest


 1. Cijnsboek, 1340.
 2. Heijligheest maenboek, 15de eeuw.
 3. Cijnsboek, 1433.
 4. Cijnsboek, 1540, 1544.
 5. Cijnsboek, 1547.
 6. Cijnsboek, 1561.
 7. Cijnsboek, 1592.
 8. Rekeningen, 1470 - 1488/89.
 9. Rekeningen, 1489/90 - 1499/1500.
 10. Rekeningen, 1500/01 – 1509/10.
 11. Rekeningen, 1539/40 – 1549/50.
 12. Rekeningen, 1550/51 – 1559/60.
 13. Rekeningen, 1564/65.
 14. Rekeningen, 1604/05.
 15. Rekeningen, 1608/09.
 16. Rekeningen, 1609/10.
 17. Rekeningen, 1610/11.
 18. Rekeningen, 1611/12.
 19. Rekeningen, 1613/14.
 20. Rekeningen, 1665/66 – 1675/76.
 21. Rekeningen, 1722/23.
 22. Rekeningen, 1725/26.
 23. Rekeningen, 1732/33.
 24. Rekeningen, 1733/34.
 25. Rekeningen, 1735/36.
 26. Rekeningen, 1736/37.
 27. Rekeningen, 1737/38.
 28. Rekeningen, 1753/54.
 29. Rekeningen, 1759/60.
 30. Rekeningen, 1760/61.
 31. Rekeningen, 1765/66.
 32. Rekeningen,1767/68.
 33. Rekeningen, 1768/69.
 34. Rekeningen, 1778/79.
 35. Rekeningen, 1783/84.
 36. Rekeningen, 1783/84.
 37. Rekeningen, 1789/90.
 38. Rekeningen, 1796/97.


§ Infermerie


 1. Cijnsboek, 1430.
 2. Caggevin en Wobbekom, Infirmerije gronden, Rynten a° 1553.
 3. Cijnsboek, 1709.
 4. Cijnsboek, 1774.
 5. Cijnsboek, 1781.
 6. Capitaelen, goederen, 1748.
 7. Dit es den Inventaris vande meubelen die welcke zijn ende toebehooren die infermery van het begijnhof van Diest anno 1936.


a. Inventaris der gelichte rekeningen en registers op den Beggynhove in Diest uyt d’infirmerije op derthienden Thermidor sesde jaer.

Bibliografie: R.Van de Ven, Een inventaris van de infirmerie van het begijnhof te Diest (1636), in Oost-Brabant, XVI (1979) 1, p.33-39.# Cijzen en renten, 1484.141a.Rekeningen, 1502/03.

141b.Rekeningen, 1503/04.

141c.Rekeningen, 1504/05.

141d.Rekeningen, 1505/06.

141e.Rekeningen, 1506/07.

141f.Rekeningen, 1508/09.

141g.Rekeningen, 1510/11.

141h.Rekeningen, 1514/15.

141i.Rekeningen, 1515/16.

141j.Rekeningen, 1517/18.

141k.Rekeningen, 1518/19.

141l.Rekeningen, 1519/20.

141m.Rekeningen, 1520/21.

141n.Rekeningen, 1521/22.# Rekeningen, 1522/23.142a.Rekeningen, 1524/25.

142b.Rekeningen, 1525/26.

142c.Rekeningen, 1527/28.

142d.Rekeningen, 1528/29.

142e.Rekeningen, 1529/30.# Rekeningen, 1530/31.


143a.Rekeningen, 1530/31.

143b.Rekeningen, 1531/34.

143c.Rekeningen, 1534/35.

143d.Rekeningen, 1535/36.

143e.Rekeningen, 1536/37.

143f.Rekeningen, 1537/38.

143g.Rekeningen, 1538/39.# Rekeningen, 1566/67 – 1572/73.

 1. Rekeningen, 1601/02.
 2. Rekeningen, 1597/98.


146a.Rekeningen, 1612/15..

146b.Rekeningen, 1717/18.

146c.Rekeningen, 1718/19.

146d.Rekeningen, 1719/20.

146e.Rekeningen, 1721/22.# Rekeningen, 1732/33.

 1. Rekeningen, 1732/33.
 2. Rekeningen, 1735.
 3. Rekeningen, 1736.
 4. Rekeningen, 1733/34.
 5. Rekeningen, 1737/38.
 6. Rekeningen, 1738.
 7. Rekeningen, 1739.
 8. Rekeningen, 1743/44.
 9. Rekeningen, 1744.
 10. Rekeningen, 1746/47.
 11. Rekeningen, 1749.
 12. Rekeningen, 1749/50.
 13. Rekeningen, 1750/51.
 14. Rekeningen, 1751.
 15. Rekeningen, 1753.
 16. Rekeningen, 1753.
 17. Rekeningen, 1754.
 18. Rekeningen, 1756/59.
 19. Rekeningen, 1761/62.
 20. Rekeningen, 1762/65.
 21. Rekeningen, 1763.
 22. Rekeningen, 1764.
 23. Rekeningen, 1764/65.
 24. Rekeningen, 1769/73.
 25. Rekeningen, 1771.
 26. Rekeningen, 1774.
 27. Rekeningen, 1776.
 28. Rekeningen, 1778/79.
 29. Rekeningen, 1779.
 30. Rekeningen, 1780.
 31. Rekeningen, 1781.
 32. Rekeningen, 1781.
 33. Rekeningen, 1782/83.
 34. Rekeningen, 1784.
 35. Rekeningen, 1786.
 36. Rekeningen, 1787.
 37. Rekeningen, 1789.
 38. Rekeningen, 1790.
 39. Rekeningen, 1793.
 40. Rekeningen, 1794.


Rekeningen, 1795.# Rekeningen, 1796.

 1. Rekeningen, 1796/97.
 2. Rekeningen, 1797/98.
 3. Rekeningen, 1798.


Achterstallige betalingen, 1758/97.# Rekeningen, 1845/51.


§ Convent van de novicen


 1. Ordonnantiën ende statuten gegeven bij mijn Eerw. Heere den Aertsbisschop van Mechelen diemen onderhouden sal int convent der novitien binnen het beggijnhoff tot Diest, 1627.
 2. Inventaris vanden huijsraet toebehoorende het convent der novtien des begijnhofs binnen Diest, geschreven 1644, 16de - 17de eeuw.Bibliografie: R.Van de Ven, Twee boedellijsten van het novicenconvent op het Sint-Catharinabegijnhof Diest, in Oost-Brabant, XXX (1993) 4, p.174-185. # Register ende renten toebehoorende het convent der novitien des beggijnhofs van Diest 1650, 17de – 18de eeuw.

 1. Rekeningen, 1665/66.
 2. Rekeningen, 166./…..
 3. Rekeningen, 1676/77.
 4. Rekeningen, 1680.
 5. Rekeningen, 1681.
 6. Rekeningen, 1683.
 7. Rekeningen, 1685.
 8. Rekeningen, 1688.
 9. Rekeningen, 1689.
 10. Rekeningen, 1696.
 11. Rekeningen, 1697.
 12. Rekeningen, 1703.
 13. Rekeningen, 1704/05.
 14. Rekeningen, 1705/06.
 15. Rekeningen, 1706/07.
 16. Rekeningen, 1708.
 17. Rekeningen, 1708.
 18. Rekeningen, 1711.
 19. Rekeningen, 1717/18.
 20. Rekeningen, 1718/19.
 21. Rekeningen, 1721/22.
 22. Rekeningen, 1723/24.
 23. Rekeningen, 1724/25.
 24. Rekeningen, 1725/26.
 25. Rekeningen, 1726/27.
 26. Rekeningen, 1727/28.
 27. Rekeningen, 1728/30.
 28. Rekeningen, 1730/31.
 29. Rekeningen, 1731/32.
 30. Rekeningen, 1732/33.
 31. Rekeningen, 1734/35.
 32. Rekeningen, 1736/37.
 33. Rekeningen, 1737/38.
 34. Rekeningen, 1739/40.
 35. Rekeningen, 1740/41.
 36. Rekeningen, 1741/42.
 37. Rekeningen, 1742/43.
 38. Rekeningen, 1743/44.
 39. Rekeningen, 1744/45.
 40. Rekeningen, 1745/46.
 41. Rekeningen, 1747/48.
 42. Rekeningen, 1748.
 43. Rekeningen, 1748/50.
 44. Rekeningen, 1750/51.
 45. Rekeningen, 1751/52.
 46. Rekeningen, 1753.
 47. Rekeningen, 1753/54.
 48. Rekeningen, 1754/55.
 49. Rekeningen, 1756/57.
 50. Rekeningen, 1757/59.
 51. Rekeningen, 1759/60.
 52. Rekeningen, 1761/62.
 53. Rekeningen, 1762/63.
 54. Rekeningen, 1763/64.
 55. Rekeningen, 1764/65.
 56. Rekeningen, 1765/66.
 57. Rekeningen, 1766/67.
 58. Rekeningen, 1767/68.
 59. Rekeningen, 1768/69.
 60. Rekeningen, 1769/70.
 61. Rekeningen, 1770/71.
 62. Rekeningen, 1771/72.
 63. Rekeningen, 1772.
 64. Rekeningen, 1772/74.
 65. Rekeningen, 1774/75.
 66. Rekeningen, 1775/76.
 67. Rekeningen, 1776/77.
 68. Rekeningen, 1777/78.
 69. Rekeningen, 1778/80.
 70. Rekeningen, 1780/81.
 71. Rekeningen, 1781/82.
 72. Rekeningen, 1782/84.
 73. Rekeningen, 1786/87.
 74. Rekeningen, 1787/88.
 75. Rekeningen, 1788/89.
 76. Rekeningen, 1789/90.
 77. Rekeningen, 1791/92.
 78. Rekeningen, 1793/94.
 79. Rekeningen, 1795/96.
 80. Rekeningen, 1682.
 81. Rekeningen, 1684.
 82. Rekeningen, 1691.


§ Convent van de apostelen


 1. Pointen oft ar(tice)len dienende tot de statuten voor den convente opgerecht, ende gefondeert door wijlen den Eerw. Heere Paulus vanden Boom saliger op den bagijnhove tot Diest genaempt het convent van Coninginne der Apostelen, om door de conventualen onderhouden te worden. Kopie door notaris G. Vreven, 1697.
 2. Register der goederen ende renten competerende den Convente Regina apostolorum op den beggijnhove binnen de stadt Diest gefondeert door den Eerw. Heere hr. Paulus vanden Boom in sijn leven cappelaen van dit beggijnhof ende choordeken van S. Sulpitius alhier gestorven int jaer 1681 – bidt voor de ziele, 1718/40.
 3. Goederen, notzrisakten.
 4. Rekeningen, 1693/96.
 5. Rekeningen, 1694/95.
 6. Rekeningen, 1703/04.
 7. Rekeningen, 1705/06.
 8. Rekeningen, 1711/12.
 9. Rekeningen, 1713/14.
 10. Rekeningen, 1715/16.
 11. Rekeningen, 1717/18.
 12. Rekeningen, 1719/20.
 13. Rekeningen, 1730/31.
 14. Rekeningen, 1732/33.
 15. Rekeningen, 1734/35.
 16. Rekeningen, 1735/36.
 17. Rekeningen, 1737/38.
 18. Rekeningen, 1773/74.
 19. Rekeningen, 1745/46.
 20. Rekeningen, 1747/48.
 21. Rekeningen, 1751/52.
 22. Rekeningen, 1753/54.
 23. Rekeningen, 1757/58.
 24. Rekeningen, 1761/62.
 25. Rekeningen, 1764/65.
 26. Rekeningen, 1766/67.
 27. Rekeningen, 1778/79.
 28. Rekeningen, 1783/84.
 29. Rekeningen, 1785/86.
 30. Rekeningen, 1787/88.
 31. Rekeningen, 1791/92.
 32. Rekeningen, 1801/03.
 33. Rekeningen, 1806/07.
 34. Rekeningen, 1808/09.
 35. Rekeningen, 1810/11.


§ Convent van de Engelen


 1. Verkiezing van Dympna Grieten als overste van het convent, 18 januari 1793.
 2. Stichting Reijnier Fabius alias Boonen.
 3. Goederen.
 4. Rekeningen, 1665/1716. (onvolledig)
 5. Rekeningen, 1721/22.
 6. Rekeningen, 1754/55.
 7. Rekeningen, 1780/81.
 8. Rekeningen, 1790/91.
 9. Rekeningen, circa 1775. (onvolledig)
 10. Rekeningen, 1795/96.
 11. Rekeningen, 1793/95.
 12. Rekeningen, 1801 (?).
 13. Rekeningen, 1808/09.
 14. Rekeningen, 1825.


§ Klein convent, Calvarenbergh


 1. Blad uit rekeningenboek, circa 1755.


§ Groot convent of H. Geestconvent


 1. Rekeningen, 1794/96.


§ Varia


 1. Varia.


§ Oorkonden


Opmerking: Meerdere stukken vermeld onder één nummer zijn aan elkaar bevestigd.# Goederenregister. Hof ?, circa 1700. (onvolledig)


Oorkonden nummers 1-25.#

  1. Oorkonde, 11 maart 1271.


Schout en schepenen van Diest verlenen hun goedkeuring aan de wijze waarop Arnold, heer van Diest, het grondgebied van het begijnhof van Diest heeft vastgesteld en schenken aan de begijnen toelating een weg af te schaffen die langs het hof loopt.#

  1. Oorkonde, 18 mei 1280.


Johannes, bisschop van Luik, laat weten aan de abt van Sint-Truiden dat de Diestse begijnen alleen voor het kerkelijk gerecht mogen gedaagd worden van de abdij van Sint-Truiden.#

  1. Oorkonde Laathof van Henricus Pau te Linter, 1291.
  2. Oorkonde, 1304.
  3. Oorkonde, 1306.
  4. Oorkonde, 8 september 1306.
  5. Oorkonde, 30 september 1307.
  6. Oorkonde, 7 juni 1308.
  7. Oorkonde, 27 december 1310.
  8. Oorkonde, 16 december 1310.


Oorkonde, 20 december 1310.

Oorkonde, 8 november 1362.

Oorkonde, 1343.

Oorkonde, 18 november 1362.

Oorkonde, 24 mei 1417.

Oorkonde, 7 april 1456.#

  1. Oorkonde, 3 januari 1310.
  2. Oorkonde, 22 februari 1311.
  3. Oorkonde, 17 maart 1311.
  4. Oorkonde, 10 mei 1315.
  5. Oorkonde, 1315.
  6. Oorkonde, 1315.
  7. Oorkonde, 15 oktober 1316.


Oorkonde, 9 mei 1335.#

  1. Oorkonde, 8 februari 1317.


Oorkonde, 5 oktober 1338.#

  1. Oorkonde, 2 september 1330.
  2. Oorkonde, 17 januari 1332.
  3. Oorkonde, 5 juni 1332.


Oorkonde, april 1369.

Oorkonde, 2 oktober 1374.

Oorkonde, 17 november 1427.

Oorkonde, 10 augustus 1431.

Oorkonde, 1434.

Oorkonde, Adulphus, bisschop van luik, 12 november 1334.

Oorkonde, Engelbertus, bisschop van Luik, 5 juni 1350.#

  1. Rekeningen van het begijnhof, 1300.
  2. Oorkonde, 8 maart 1338.


Oorkonde, 10 januari 1356.#

  1. Oorkonde, 15 december 1335.


Oorkonde, 17 juni 1401.

Oorkonde, 16 februari 1411.# Oorkonden nummers 26-50.

  1. Oorkonde, 16 maart 1438.
  2. Oorkonde, 9 juni 1356.


Oorkonde, 5 december 1388.

Oorkonde, 1402.#

  1. Oorkonde, 4 mei 1366.


Oorkonde, 1 maart 1396.#

  1. Oorkonde, 1368.


Oorkonde, 11 maart 1380.

Oorkonde, april 1434.#

  1. Oorkonden van Wouter van Bletsbeke, 1 augustus 1374; 1387.
  2. Oorkonde, 19 september 1376.


Oorkonde, 18 november 1398.#

  1. Oorkonde, 1 maart 1384.


Oorkonde, 19 februari 1418.

Oorkonde, 26 februari 1424.#

  1. Oorkonde, 5 augustus 1384.


Oorkonde, 12 februari 1385.#

  1. Oorkonde, 21 november 1391.
  2. Oorkonde, 15 november 1392.
  3. Testament van de begijn Oda de Scaffene, 1393.
  4. Oorkonde, 1 juni 1394.
  5. Buitenschepenen van Diest, 21 december 1397.
  6. Rekeningen van het begijnhof, 15de eeuw (?).
  7. Oorkonde van de prior van het kartuizerklooster Sint-Jansberg in Zelem, 1403.
  8. Fragment van een cijnsrol, 1406.
  9. Oorkonde, 15 juni 1407.


Oorkonde Laathof van Tongerlo binnen Diest, 18 juni 1408; 23 juli 1408.#

  1. Oorkonde, 1 oktober 1409.


Oorkonde, 2 mei 1411.#

  1. Buitenschepenen van Diest, 28 juli 1419.
  2. Oorkonde Laathof van de abdij van Sint-Truiden in Donk, maart 1422; 20 november 1431.
  3. Testament van de begijn Juette Zadelmakers, 1433.
  4. Oorkonde, 29 november 1448.


Oorkonde, 5 december 1449.

Oorkonde, 11 april 1455.#

  1. Oorkonde, 16 oktober 1450.
  2. Oorkonde Laathof vander Ryst in Zelk, 6 april 1469; 22 mei 1474.
  3. Oorkonde, 3 juli 1471.


 1. Oorkonden nummers 51-72.
  1. Oorkonde, 23 januari 1474.


Oorkonde, januari 1475.#

  1. Oorkonde, 25 mei 1502.
  2. Oorkonde, 3 maart 1518.


Oorkonde, 18 december 1536.#

  1. Schepenen van Lummen, 16 juli 1530.
  2. Oorkonde van René van Chalon, prins van Oranje en graaf van Nassau, heer van Diest, 2 november 1538.


Benoeming van Nicolaas van Esche als pastoor van het Diestse begijnhof.#

  1. Oorkonde van de officiaal van Luik, 26 september 1538.


Betreft Nicolaas van Esche.#

  1. Oorkonde van Nicolaas van Esche en de vier hofmeesteressen van het Diestse begijnhof, november 1542.
  2. Oorkonde, 28 maart 1549.


Oorkonde, 12 februari 1553.#

  1. Overeenkomst tussen de begijnen van Diest en de kartuizers van Zelem, 14 december, 1553.
  2. Oorkonde, 17 november 1553.
  3. Oorkonde, 5 juli 1576.
  4. Uittreksel uit een schepenregister van Diest. Met bijvoegsels: 1602, 1605, 1609, 1674, 1682.
  5. Schepenen van Webbekom, 3 februari 1604.
  6. Oorkonde van Franciscus vander Burch, bisschop van Kamerijk, 12 september 1639.
  7. Oorkonde van Filips IV, koning van Spanje, 23 januari 1640.
  8. Oorkonde van het laathof van Zelk, 22 april 1653.
  9. Oorkonde van Filips IV, koning van Spanje, 9 september 1656.
  10. Oorkonde, 16 november 1671.
  11. Oorkonde, 2 december 1677.
  12. Oorkonde, 26 februari 1677.


Oorkonde, 25 augustus 1690.#

  1. Buitenschepenen van Diest, 15 januari 1692.
  2. Testament van Elizabeth vander Biest, gebijn te Diest, 13 augustus 1333.


§ Dopen, vormsels, huwelijken en overlijdens


 1. Dopen, 3 mei 1879/16 maart 1941.


Voor deze datum werden de dopen van het begijnhof gedaan in de O.L.Vrouwkerk van Diest.# Dopen, 1 juli 1941/48.

 1. Dopen, 1949/13 maart 1955.
 2. Dopen, 15 maart 1955/18 mei 1959.
 3. Dopen 18 mei 1959/30 september 1990.
 4. Vormsels, 1941/79.
 5. Huwelijken, 17 februari 1876/7 juni 1941, 27 juni 1987.
 6. Overlijdens, 1 mei 1941/4 mei 1979.
 7. Huwelijken, 1 juli 1941/21 juli 2001.ANONIEM:

Acta sanctorum. Nouvelle édition, Paris, Rome, Brussel, 1863-1902.

Almanach du clergé catholique romain des Pays-Bas. 1e année, 1822, Brussel.

Analecta Bollandiana, t. XIII, Bruxelles, 1894, p. 206 et suiv. Vita b. Odiliae libri duo priores.

Béguinages. Bruxelles, 1845. Imprimerie Bols-Wittouck. Reproduit cinq pièces.

Béguinage de Gand. Gand, décembre 1861.

Belgique judiciaire. Bruxelles, t. XXIII, 1864, col. 191-192: les béguinages dans le Brabant septentrional.

Bescherming van het begijnhof, 1347. In Bijdragen tot de Geschiedenis, jg. 6, 1907, p. 143-144.

Cinq pièces intéressantes concernant l’existence légale des béguinages belges et l’emploi de leurs revenus, recueilles et annotées par un ami des béguinages. Bruxelles, 1848.

Collationes ecclesiasticae dioecesis tornacencis, t. IV. Tournai, 1868.

Cort begrype van het leven van ‘s Anna van Schrick, begyntie op het Beggyn Hof van Antwerpen, gestorven 1688. Antwerpen 1698.

De Privilegiis Beginarum in Flandria (1242). Ms 16759, Bibliothèque de Bourgonge, Bruxelles.

Hersteling Begijnhofkerk. In Natuur-en Stedenschoon, 1933, p. 156, 170-171.

Notice (Courte) sur les béguinages de la Belgique, à propos du rétablissement de cette institution religieuse en France. In Revue catholique, 1856, p. 705, 1857, p. 47 et suiv. Louvain.

De Toekomst 19-21:.Begijntjes-liederen; annoncé dans la nomenclature des revues du Dietsche Warande, 1897, 4.


A.

Abdijen en Begijnhoven. Uitgave van het Kommisariaat-Generaal van Toerisme. Brussel. Inleiding A.M. Dustin. Drukkerij N.V. Dessain, Mechelen, 1973.

A.F.D.: Het Begijnhof blijft trekpleister voor toeristen. In Het Laatste Nieuws, augustus 1988.

Alberding-Thym J.A.: De gestichten van liefdadigheid in België, van Karel-den-Groote tot aan de 16de eeuw. Brussel, 1883.

Algemeen Rijksarchief te Brussel: Administration des hôpitaux, différents avec des couvents et béguinages, écoles, procés contre les Augustins (n° 6992).

Algemeen Rijksarchief te Brussel: archives ecclésiastique:

A. Généralités:

*I. Anciens invantaires:* 13698: Deux anciens inventaires d’archives. XVIIIe siècle.

 • 13699: Inventaire des archives appartenant à Henri van Leeuw. XVIIIe siècle.


*II. Chartrier:

13700-13722: Le chartrier se compose de douze-cents soixante et deux actes sur parchemin, se subdivisant comme suit:* 12 actes du XIIIe siècle

 • 362 actes du XIVe siècle
 • 338 actes du XVe siècle
 • 322 actes du XVIe siècle
 • 228 actes du XVIIe siècle
 • Tous ces actes sont classés chronologiquement et placés sous enveloppes


13713 Belgisch Staatsarchief van 1930-1936 .Verslagen uitgegeven door Brouwers D. Diest:* p. 56, n° 58: Confirmations 1523 par l’evêque de Leys E. de la Marck d’un reglement donné aux béguines à Diest par le predeceur Jean du Baviere (13713).


*III. Privilèges et immunités:* 13723: Lettres de privilèges (copie). 1271-1602.

 • 13724: Transaction conclue avec l’abbé de Tongerloo, en matière de droits paroissiaus. ( Copie). 1272.
 • 13725: Dossier relatif à divers conflits concernant les droits paroissiaux du béguinage. 17e-18e siècle.
 • 13726: Dossier relatif à l’exemptation de la juridiction laïque, accordée aux béguines. 1550.
 • 13728: Conflit avec le Métier des bouchers qui contestait aux béguines le droit d’acheter leur viande hors ville. 1672-1674.
 • 13729: Conflit avec le Metier des boulangers qui contestait aux béguines le droit de cuisson. 1686-1687.
 • 13729: Mémoire, avec avis du juriste van Espen, tendant à démontrer que les curés de Webbecom, de Saint-Sulpice et de Notre-Dame à Diest, n’ont aucune juridiction pastorale sur le béguinage. 1699.


*IV. Statuts et réglements:* 13730: Cah. Statuts écrits de la main de Nicolas van Essche, curé et réformateur du béguinage. 1541.

 • 13731: Cah. Statuts.
 • 13732: Cah. Statuts du couvent des Apôtres (apostelen), fondé par le chapelain Paul Vanden Boom. 1663.
 • 13733: Statuts et pièces annexées. 16e-18e siècle.
 • - 1. Statuten en goederen begijnhof.
 • - 2. Uittreksel uit Scheren boek. Statuten.
 • - 3. School.
 • - 4. Brief Aartsbisschop 30 januari 1697 over naleven statuten.
 • - 5. Statuten Convent Theyligt Geest . Beschreven door Nicolaus Van Esche, pastor en reformeerde der Begijnhof tot Diest. 1541.
 • 13734: Règlement de la vente des maisons du béguinage. 1560.
 • 13735: Mandement de Jacques Boonen, Archevêque de Malines, fixant le nombre de messes, les sorties des béguines, etc.. 1627.
 • 13736: Réglement du service de la porte. XVIIIe siècle.


*V. Personel et affaires intérieures:* 13737: Liste des béguines, dressée en ..1558.

 • 13738: Relevé du nombre de béguines, de novices, etc... 1669-1711.
 • 13739: Nominations des maîtresses du béguinage. XVIIIe siècle
 • 13740: Sentence du Conseil de Brabant, en cause des maîtresses qui avait privé la béguine Claire Vander Vliet, de l’usage de sa maison. 1533.
 • 13741: Documents relatifs au droit revend qué par les béguines, de faire le commerce de drap et de lainage. 1687.
 • 13742: Document relatif à la collocation d’une béguine. 1779.
 • 13743: Admissions de béguines: dots, entretien, etc... 16e-18e siècle.
 • 13744: Affaires intérieures: pièces diverses. 17e-18e siècle.
 • 13745: Conditions d’administration du chapelain Philippe van Velthem. 1719.
 • 13746: Nomination, en qualité de receveur, de Antoine Scholasters. 1680.
 • 13747: Passeport delivré au receveur J. Groesius. 1641.
 • 13748: Passeport delivré au receveur Josse Vanden Hoeck. 1703.
 • 13749: Condition d’admission du receveur Joseph Aerts. 1792.


*VI. Correspondance: * 13750: Correspondance adressée aux receveurs Groesius, Willots, Loeyens et Vogels. 17e-18e siècle.

 • 13751: Correspondance adressée à divers curés du Beguinage. XVIIIe siècle.
 • 13752: Lettres diverses. 17e-18e siècle.


*VII Procès:* 13753: Procès entre le receveur Guillaume Bouwens et Gisbrecht Thonis concernant l’exécution du testament d’Elisabeth Nagels. 1570.

 • 13754: Procès entre le béguinage et Jean Vande Venne, concernant la succession de la béguine Margerite Wauters. 1650.
 • 13755: Procès entre le béguinage et Jeanne de Coradin, veuve du capitaine Ferdinand Richard, au sujet de la succession de Marie de Bovekerke, veuve de Jean van Outelaer.1710-1712.
 • 13756: Fragments de procès. 15e-17e siècle.
 • 13757: Fragments de procés. 17e-18e siècle.
 • 13758: Fragments de procès. 17e-18e siècle.
 • 13759: Frais de justice. Pièces diverses. 17e-18e siècle.


*VIII. Divers:* 13760: Plans manuscrits du béguinage. XVIIIe s.

 • 13761: Liste des personnes enterrées au béguinage. 1669-1692.
 • 13762: Catalogue détaillé de livres, avec dessins à la plume. XVIIIe s.
 • 13763: Catalogue de la bibliothèque du receveur Willots, avec prix de vente. XVIIIe s.
 • 13764: Achat d’un tableau représentant la Vierge et l’enfant Jésus. 1725.
 • 13765: Receuil de prières par la novice Marie van Haelen. 1725.
 • 13766: Croquis généalogique de la famille Aerts. 1725.
 • 13767: Croquis généalogique de la famille Bueckenberghs. 1725.
 • 13768: Croquis généalogique de la famille Hubar. 1725.
 • 13769: Certificat délivré par le Magistrat de Diest, relatif à la filiation d’Egide Zeghers. 1655.
 • 13770: Pièces divers et fragments. 17e-18e s.


B. Biens, Revenus et charges:

*I. Généralités.* 13771: Donation de terres par Arnold, seigneur deDiest, en vue de l’agrandissement du béguinage. (Copie). 1271.(?)

 • 13772-13775: Manuels des biens et des revenus du béguinage. Années: 1541, 1561-1562, 1615, 1636-1641.
 • 13776: Rapport des maisons et des fermages. 1641-1676.
 • 13777: Manuel des biens et des revenus des anniversaires. XVIe s.
 • 13778: Idem. 1698.
 • 13779: Manuel des fermages reveant à l’Infirmerie. 1560-1561.
 • 13780: Manuel des biens. (Fragment). XVIe s.
 • 13781: Manuel des recettes des bois. 1618.
 • 13782: Idem. 1618.
 • 13783: Baux. 1642-1670.
 • 13784: Manuel de recettes du receveur Scholasters. 1687-1719.
 • 13785: Manuel de dépenses effectuées par le Sr. Berenbergh. Le texte est entremêlé de poésies. 1694-1714.
 • 13786-13789: Manuels dedépenses diverses: salaires, matériaux, locations, etc. Années: 1701-1702, 1706-1722, 1738-1739.
 • 13790: Manuel de recettes intitulé “Ghemeyne hoeywasch” avec la liste des ouvriers utilisés. 1751-1790.
 • 13791: R. Vente des maisons du béguinage. 1776-1790.
 • 13792: Location et ventes des maisons du béguinage. 1595-1714.
 • 13793: Manuel de recettes et de dépenses journalières. 1783-1817.
 • 13794: Manuel de recettes de la béguine Marie Jooris. Début 19e s.
 • 13795: Relevé des distribution de pains, effectuées à l’occasion des anniversaires. 1655.
 • 13796: Idem. 1730.
 • 13797: Fondation de bourses. Pièces diverses. 17e-18e s.
 • 13798: Fondation du couvent des Apôtres (Apostelen), par Renier Boonen alias Fabiers, curé à Lummen. Pièces diverses. XVIIe s.
 • 13799: Fondation faite par Catherine Vanderstraeten. Manuel des biens. 1681-1703.
 • 13800: Fondation faite par les familles van Zurpele et Bueckenberghs. Manuel des biens. 1758-1815.
 • 13801: Legs du receveur Corneille Dillen. 1624.
 • 13802: Collège Saint Salvator. Manual de biens. XVIIe s.
 • 13803: Collège Saint Salvator. Manuel de biens. 17e-18e s.
 • 13804: Collège Saint Salvator. Manuel des recettes et de dépenses. 17e- 18e s.
 • 13805: Collège Persoons. Conditions d’admission d’un régent. 1731.
 • 13806: Collège Persoons. Inventaire de meubles et relevé de biens. 1731, 1753.


*II. Testaments:* 13807-13812: Testaments des béguines. Années: 1426-1599, 1600-1650, 1651-1679, 1680-1699,1709-1719, 1720-1789.

 • 13813: Testament de Claire van Godsnoven, veuve de Henri van Velmen. 1577.
 • 13814: id. de Mathieu Aerts, curé à Osterrath (Allemagne). 1630.
 • 13815: id. de Henri Willems. 1648.
 • 13816: id. de Josse Vranex, bourgeois de Tirlemont. 1657.
 • 13817: id. du prêtre Jean Groesius. 1659.
 • 13818: id. de C. Groeten et de Catherine Vander Haeghe. 1669.
 • 13819: id. de Diericx Fierens, maieur de Zelek. 1673.
 • 13820: id. de Egide Zeghers, chapelain. 1680.
 • 13821: id. de Jean van Rivieren, curé du béguinage. 1689.
 • 13822: id. de Michel de Bydt. 1689.
 • 13823: id. de Pierre Binnemans et de Catherine Vander Smissen. 1691.
 • 13824: id. de Jean Weys. 1693.
 • 13825: id. de Pierre Colin. 1693.
 • 13826: id. de Egide Eyckermans. 1694.
 • 13827: id. de Nicolas Eyckermans. 1694.
 • 13828: id. de Elisabeth Clerkx, épouse Adrien Geeraerts. 1694.
 • 13829: id. de Henri van Leeuwe. 1694.
 • 13830: id. de Adrien Hemelryck. 1696.
 • 13831: id. de Louis Daems et de Catherine Maggers. 1710.
 • 13832: id. de Josse Hansmeyers et de Catherine Vanden Berghe. 1715.
 • 13833: id. du prêtre Adrien Verdonck. 1717.
 • 13834: id. de Martin Meyen. 1719.
 • 13835: id. de Marguerite Delieu, épouse Adrien van Lierde. 1720.
 • 13836: id. de Josse Vander Hoeck, chanoine à Diest. 1722.
 • 13837: id. de Henri Clutens alias Clutinex, chapelain. 1725 .
 • 13838: id. de Jacques Vande putte, avocat. 1736.
 • 13839: id. de Nicolas Ceusters. 1746.
 • 13840: id. de Pierre Laenen, curé de Geet-Betz. 1746.
 • 13841:Testaments. Fragments et pièces diverses. 17e-118e s.
 • 13842: Partages, succesions, ventes de meubles, etc. 16e-18e s.


*III. Biens, baux, cens et rentes dans les localités suivantes:* 13843: Anvers. Pièces diverses concernant des maisons. 17e-18e s.

 • 13844: Assent (Caggevinne). Manuel de biens. 1619.
 • 13845: Assent. Titres de propriétés: ventes, achats, etc. 1632-1713.
 • 13846: Assent. Achat de bétail. 1699.
 • 13847: Assent. Baux. 17e-18e s.
 • 13848: Assent. Ventes d’arbres et du futaies. XVIIIe s.
 • 13849: Biens. Pièces diverses. Voir Caggevinne. 16e-18e s.
 • 13850: Attenrode. Biens. Pièces diverses. XVIIIe s.
 • 13851: Baelen. Donations, beaux, etc. XVIIIe s.
 • 13852: Bakel (Zeelhem). Documents concernant la ferme du béguinage. XVIIe s.
 • 13853: Becquevoort. Relevés de biens. 16e-18e s.
 • 13854: Becquevoort. Titres de propriétés: achats, ventes, etc. 17e-18e s.
 • 13855: Becquevoort. Beaux. XVIIe s.
 • 13856: Becquevoort. Ventes d’arbres. XVIIe s.
 • 13857: Becquevoort. Biens. Pièces diverses . 16e-18e s.
 • 13858: Beeringen. Titres de propriétés: achats, ventes, etc. 1709-1723.
 • 13859: Beeringen. Biens. Pièces diverses. 17e-18e s.
 • 13860: Bevinghen (Saint-Trond). Vente du vivier dit “De langvenne”. 1715.
 • 13861: Biederveld. Titres de propriétés. XVIe s.
 • 13862: Biederveld. Procès du receveur Jean Willots contre le baron le Roy, en matières de rentes. 1726.
 • 13863: Budingen. Titres de propriétés: achats, ventes, baux, etc. 17e-18e s.
 • 13864: Manuel de recettes et de dépenses relatives à un bien cédé par Henri Coninckx. 1726.
 • 13865: Bunsbeek. Relevé de biens. XVIe s.
 • 13866: Bunsbeek. Baux. XVIIIe s.
 • 13867: Bunsbeek. Ventes d’arbres. XVIIIe s.
 • 13868: Caggevinne-Assent. Relevés de biens. 16e-18e s.
 • 13869: Caggevinne-Assent. Titres de propriétés, achats, ventes, échanges, etc. 16e-18e s.
 • 13870: Caggevinne-Assent. Vente d’arbres et de futaies. 1626-1795.
 • 13871: Caggevinne-Assent. Relevés de biens, dressés en vue de l’impôt du XXe denier. 1731-1744.
 • 13872: Caggevinne-Assent. Baux. 1769-1793.
 • 13873: Caggevinne-Assent. Taxation des biens. XVIIIe s.
 • 13874: Caggevinne-Assent. Biens. Pièces diverses. Voir Assent. 17e-18e s.
 • 13875: Cappelen (lez-Glabbeek). Vente de biens d’arbres, etc. 16e-18e s.
 • 13876: Cappelen. Taxation des biens. 1755.
 • 13877: Cortenaeken. Procès contre Guillaume Verhulst, concernant des biens. 1711.
 • 13878: Cortenaeken. Biens. Pièces diverses. 17e-18e s.
 • 13879: Coursel. Vente d’une terre à Vurten. 1706.
 • 13880: Deurne (lez Diest). Relevé des biens. 1770.
 • 13881: Diest. Titres de propriétés: achats, ventes, échanges, etc. 1570-1699.
 • Extract uyt den register vande Laethoff vander Ponten:
 • 1664 .. gestaen en gelegen achter St. Jans kercke alhier, Sheeren straeten, naer der koypoorte ter ij, ter vuylbeke ter ij ende heer Jan Buyex pastoor van St. Quintes.
 • 13882: Diest. Mesurage du “Molenstedebroeck” du “Diesterbroeck”, du “Celsbroeck” et du “Rietbroeck”, du “Rotbroeck” ende “Weversbroeck”. 1613.
 • 13883: Diest. Titres de propriétés. XVIIIe s.
 • 13884: Diest. Relevés de biens. 17e-18e s.
 • Copye der Stete van taxaet der goederen van het begijnhof in Diest geacquireert gelijken onder de Cuyper van Diest.
 • Rode poort.
 • Bruydtstraet een cleyn stratien te Diest eene halve sille hoppegaert. Een boinder landt ofte beylaer regenaten het Begijnhoff oost, de straet naar Sichem de vroente en heer van Diest zuyd, een straet west ende de weduwe Francis Gornu noord.1755.
 • Eigenaer van het huys genaemt de Witte poorte, gestaen en gelegen binnen deze stadt in de Beverstraet aen de noordt seyde naest het huys de rode poorte. Overeenkomst betreffende opbouw nieuw voorhuis rond poort te samen witte poorte en tusseninhuis genaemt de vier gecroonde gestaen op d’overstraete. 1774


*IV. Genoemt de gulde handt gestaen en gelegen binnen het stad op den hoeck van de nieuwstraete, regenaten met huys de cleyne fortune, het huys het landt van belofte ende straet in twee andere syden. 1753.

13885: Diest. Baux. 1671-1794.* 1776: eenzille Hoppengaert omtrent Cruystraete, regenoten de straete in twee zeijden.

 • 1700: in de Beverstraet,wesende het middelste van de drij nieuwe huyser, voormaels de roode poort


13886: Diest. Biens. Pièces diverses. 15e-18e s.* 1. E.H. Willots rentmeester fundatie Boonen in de Nieuwstraat het huys van Arch. Koppegaert.

 • 2. Cijnsboek van het hoff ter ponten.
 • 3. Jan Meynaerts, van een plecke lant eertijds wijngaert groodt anderhalf vierendeel, gelegen een der lazarijen berg, regenoten Jan Willems, cuyper ter 1re, ‘t clooster van st. Bernaertsdal ter ij re.
 • 4. Achthonderd en acht Schellingen der moeten gelezen worden 808 missen.
 • 5. Ich ondergeschreven kenne ontvangen te hebben uit de handen van here Joannes Grosius de somme van acht gulden voor twee iaeren verloops die de Christus ooghen Camer is trekkende op een seker hoffstadt gelegen achter S. Anna Capeele jaerlijcks vier gulden en dat voor de iaeren 1648 en negen en veertg vallend den 28 Februarii urbium der 7 meert 165i Peeter Stramot deken der voorschreven Camer. Jan Broesius. Broederschap van St. Jacobskamer.


13887: Geet-Betz. Titres de propriétés: achats, ventes, échanges, etc. 15e-18e s.

13888: Geet-Betz. Baux. 1760-1792.

13889: Geet-betz. Relevé des biens. XVIIIe s.

13890: Comptes des biens appartenant à Marie Jaers. 1763-1769.

13891: Geet-Betz. Taxations des biens. XVIIIe s.

13892: Glabbeek-Suerbemde. Biens. Pièces diverses. Voir Suerbemde. XVIIe s.

13893: Graesen. Biens. Pièces diverses. 16e-18e s.

13894: Gussenhoven. Relevés de biens et de baux. Voir Orsemael. 17e-18e s.

13895: Haelen. Amortissement des biens. XVIe s.

13896: Haelen. Titres de propriétés: achats, ventes, échanges, etc. 17e-18e s.

13897: Haelen. Relevés de biens .17e-18e s.

13898: Baux. 1778-1791.

13899: Biens. Pièces diverses. Voir Zelck. 17e-18e s.

13900: Hasselt. Cession de la maison “De drije goudbloemen “ sur la marché. 1781.

13901: Heelenbosch. Titres de propriétés. 1602.

13902: Herck-la-ville. Baux. 1663, 1779.

13903: Hintham (Limbourg holl.). Relevés des biens de la chapelle des lépreux. 1614.

13904: Hoeleden. Pièces diverses. XVIIe s.

13905: Kermpt. Vente de biens. 1646.

13906: Kersbeek-Miscom. Procès contre Antoine Dullaert, concernant des biens. 1673-1675.

13907: Kersbeek-Miscom. Titres de propriétés: achats, ventes, échange, etc. 1699-1722.

13908: Kersbeek-Miscom. Taxations des biens. 1755.

13909: Kersbeek-Miscom. Baux et pièces diverses. XVIIe s.

13910: Linckhout. Relevés de biens. XVIIIe s.

13911: Linckhout. Baux et arrentements. XVIIIe s.

13912: Loxbergen. Baux. 1624-1785.

13913: Lummen. Biens. Pièces diverses. 15e-18e s.

13914: Malines. Vente d’une maison sise au Béguinage. 1681.

13915: Meerhout. Biens. Pièces diverses. XVIIIe s.

13916: Meldert. Cession de biens. XVIIe s.

13917: Messelbroeck. Relevé de biens.XVIIe s.

13918: Messelbroeck. Baux. 1779-1790.

13919: Molenstede. Titres de propriétés, etc. 17e-18e s.

13920: Molhem. Biens. Pièces diverses. 16e-18e s.

13921: Montaigu. Taxation de biens. 1755.

13922: Montaigu. Baux. 1776-1793.

13923: Montaigu. Biens. Pièces diverses. 17e-18e s.

13924: Olmen. Ventes de biens. 1682-1690.

13925: Oolen. Baux. XVIIIe s.

13926: Orsmael-Gussenhoven. Vente des biens. XVIe s.

13927: Quamol (Oostham). Relevé de biens. XVIIIe s.

13928: Rothem. Affermage des biens. 1775.

13929: Rummen. Biens. Pièces diverses. 1775.

13930: Schaffen. Pièces diverses. 1587-18e s.

13931: Schuelen. Bail. 1784.

13932: Sichem. Relevés de biens. XVIIe s.

13933: Sichem. Titres de propriétés. 17e-18e s.

13934: Sichem. Baux. 1781-1786.

13935: Suerbempde (Glabbeeek). Pèces diverses. XVIIe s.

13936: Tervaent (Pael). Vente du bien dit “Het bergveld”. 1709.

13937: Tervaent (Pael). Vente d’une maison au hameau de Breelaer. 1653.

13938: Tessenderloo. Titres de propriétés. 17e-18e s.

13939: Thielt-Notre-Dame. Titres de propriétés. 17e-18e s.

13940: Veerle. Biens. Pièces diverses. 17e-18e s.

13941: Vorst. Biens. Pièces diverses. 1624-1726.

13942: Waenrode. Relevés de biens. 17e-18e s.

13943: Waenrode. Titres de propriétés: achats, ventes, échanges, etc. XVIIIe s.

13944: Waenrode. Procès contre Marie Vande Savel, en matière de cens. 1711.

13945: Waenrode. Baux. 1779-1792.

13946: Waenrode. Bois, ventes d’arbres et de futaies, etc. XVIIIe s.

13947: Waenrode. Biens. Pièces diverses. XVIIIe s.

13948: Webbecom. Titres de propriétés: ventes, achats, échanges, etc. 1568-18e s.

13949: Webbecom. Dosssier relatif à la maison dite “Het Voske”. 1741.

13950: Webbecom. Relevés de biens. 17e-18e s.

13951: Webbecom. Baux. 1768-1790.

13952: Webbecom. Biens. Pièces diverses. 17e-18e s.

13953: Wemmel. Baux. 1738.

13954: Werchter. Cession de biens. 1560.

13955: Wersbeek (Molenbeek-). Relevés de biens. XVIIe s.

13956: Wersbeek. Titres de propriétés et pièces diverses. 17e-18e s.

13957: Zeelhem. Baux. 1767-1792.

13958: Zeelhem. Titres de propriétés et pièces diverses.17e-18e s.

13959: Zeelhem. Documents concernant la ferme de Gennep. XVIIIe s.

13960: Zelck (Haelen). Biens. Pièces diverses. 17e-18e s.

13961: Zonhoven. Cession des biens. 1701.

13962: Biens. Pièces diverses et fragments. 16e-18e s.

13963: Levées d’argent pour remédier aux désastres occasionnés par la guerre. 1581, 1585.

13964: Actes de prêts consentis par le béguinage. 1635-1801.

13965: Manuel relatif à divers prêts d’argent. 1696-1794.

13966: Déclaration des biens acquis depuis 1515-1676.

13967: Taxation de biens acquis. 1755.

13968: Lettres exécutoriales. 1682-1751.

13969: Lettres de débitis. 1728-1766.

13970: Lettres d’amortissement de biens de mainmorte. 1756.* Onder Diest. Eerst seker huys, hoff, schuer en stal met boomgaert genaaemt de roode poort gelegen binnen den stadt in de Beverstraete regenoten de voorste straet te 1re, het huys genaemt de Witte poort te 2e, de vuylbeke ter 3de zijde.


13971: Lettres de terrier. 1770.

13972: Lettres de sauvegarde. 1578-1582.

13973: Ventes de futaies. 1700-1781.

13974: Ventes d’herbages. 1703-1793.* 1715 huis begijnhof

 • Landmeter:witte steen voor nieuwe poort.
 • Onderbouw infirmerie 1654.
 • Het optrekken van den muur achter de hout balk van het convent der Engelen. 1743.


13975: Construction d’un pont sur le Vuylbeke. 1779.

13976: Documents relatifs à l’entretien des berges du Démer. 1753-1757.

13977: Documents relatif à l’entretien des bâtiments du béguinage. 17e-18e s.

13978: Documents relatifs à la suppresion du Béguinage. An VI.

*V.: Fiefs, cens et rentes.

13979: Censier, sur parchemin. (Fragment). XIVe s.

13980: Censier, à Donck. (Fragment). XVIIIe s.

13981: Censier, à Donck. (Extrait). XVIIIe s.

13982: Fiefs et cens. Pièces diverses. 17e-18e s.

13983-13985: Manuel des cens et des biens du béguinage. Années: 1486, 1616-1628, 1640-1680.* Modérations de rentes. (Conseil privé esp. N°1181). 1592.


13986: Manuel des rentes du collège Saint-Salvator. 1655-1679.

13987: Manuels de recettes de rentes. Années: 1650-1683, 1671, 1671-1675, 1687-1688, 1693-1707, 1699.

13988: Relevé de rentes appartenant au béguinage. 1699-1705.

13989: Relevé de rentes appartenant aux fondations. XVIIe s.

13990: Manuel de recettes de rentes, tenu par Marie Smaekers. XVIIe s.

13991: Manuel de recettes de rentes tenus par Anne van Wustwinkel. 1696-1704.

13992: Infirmerie. Manuel de cens et de rentes. 1399.

13993: Infirmerie. Manuel de cens et de rentes. 1541-1542.

13994: Anniversaires. Manuel de cens et de rentes. 1561-1562.

13995: Anniversaires. Manuel de cens et de rentes. XVIIe s.

13996: Couvent du Calvaire. Relevé de titres de rentes. 1525-1556.

13997: Comptes de la rente dite “Heernesserente”. 1669.

13998: Manuel de la rente dite “ Heernesserente” XVIIe s.

13999: Comptes généraux de rentes dues au béguinage. 1741-1774.

14000: Titres de rentes relatifs à un emprunt du trois millions. 1790.

14001-14005: Titres de rentes: achats, cession, requêtes, etc. Années: 1414-1599, 1600-1649, 1650, 1679, 1680-1689, 1690-1699.

14006-14010: Id. Années: 1700, 1709, 1710-1719, 1720-1729, 1730-1739, 1740-1749.

14011-14015: Id. Années: 1750-1759, 1760-1769, 1770-1779, 1780-1789, 1790-1797.

14016: Procès entre le receveur Camille Dillen et Michel Thys, en matière de rentes. 1616.

14017: Procès contre les héritiers de Luc Wély, en matière de payement de cens. 1644-1648.

14018: Procès entre le receveur Jean Groesius et Renier Minten, de Léau, en matière de rentes. 1644-1649.

14019: Procès entre le même et les frères Vande Venne, en matière de rentes. 1650.

14020: Procès contre le Magistrat de Diest, en payement de rentes. 1677-1687.

14021: Procès contre Jean Swinnen, bourgmestre de Diest, en matière de rentes. 1687.

14022: Procès entre le receveur Corneille Dillen, et Christian Verlaers, en matière de rentes. XVIIe s.

14023: Procès contre Marie Gielens, en matière de rentes. Début 18e s.

14024:Procès contre: 1e Anne Beckers; 2e Catherine Beckers, épouse de Jean de la Roche, en matière de rentes. 1703.

14025: Procès entre le receveur Pierre Willots et Hubert de Longin, seigneur de Budingen, en matière dec rentes. 1713-1718.

14026: Procès entre le receveur Pierre Loeyens et Marie Staes, veuve Vanden Hove, en matière de cens. 1737-1758.

14027: Rentes. Pièces diverses et fragments. 17e-18e s.

*VI.: Comptes.

14028: Comptes généraux, sur parchemin. (Fragment de rouleau). 1321-1365.

14029: idem. 1390-15e s.

14030: idem. 1390-15e s.

14031-14032: Comptes généraux des recettes et des dépenses, rendus par les maitresses du Béguinage. Années: 1529-1537, 1537-1538, 1538-1539, 1539-1540, 1541.

14033: Idem. Années: 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548.

14034: Idem. Années: 1549, 1550, 1551, 1552, 1553.

14035-14036: Idem. Années: 1563-1578, 1576, 1601, 1604, 1611.

14037: Idem. Années: 1612, 1613, 1614, 1616.

14038: Idem. Années: 1618, 1623, 1624, 1625, 1626.

14039: Idem; Années: 1627, 1628, 1629.

14040: Idem. Années: 1655-1675.

14041-14044: Comptes du Saint-Esprit. Années: 1510-1515, 1516-1519, 1520-1524, 1525-1529.

14045-14048: Idem. Années: 1583-1599, 1602-1618, 1728-1749, 1775-1790.

14049-14053: Comptes de l’infirmerie. Années: 1518-1527, 1530-1533, 1534-1538, 1540-1542, 1543-1548.

14054-14058: Id. Années: 1561-1577, 1578-1594, 1596-1600, 1621-1631, 1708.

14059-14061: Comptes des messes et des anniversaires. Années: 1530-1552, 1665-1676, 1706-1730.

14062-14066: Minutes des comptes du béguinage, du Saint-Esprit, de l’infirmerie, des messes et des anniversaires, dénommés “Cladde”. Années: 1594-1620, 1623-1634, 1637-1638, 1643, 1643-1676.

14067-14071: Idem. Années: 1646-1650, 1654-1661, 1664-1675, 1683-1699, 1704-1711.

14072-14076: Idem. Années: 1711-1716, 1712-1726, 1726, 1728.

14077-14081: Idem. Années: 1736, 1737, 1738, 1740.

14082-14086: Idem. Années: 1745-1746, 1745-1746, 1748, 1750, 1751.

14087-14091: Idem. Années: 1752, 1753, 1754, 1756, 1757.

14092-14096: Idem. Années: 1758, 1760, 1761, 1762, 1763.

14097-14101: Idem. Années: 1764, 1765, 1766, 1766, 1767.

14102-14106: Idem. Années: 1768, 1769, 1770, 1770, 1771.

14107-14111: Idem. Années: 1771, 1772, 1773, 1773, 1775.

14112-14116: Idem. Années: 1775, 1775, 1776-1777, 1778, 1778-1779.

14117-14122: Idem. Années: 1779, 1783, 1784, 1786, 1787, 1788.

14123: Petit couvent dit “Calvarien”. Comptes. Années: 1650, 1656, 1669, 1671, 1678, 1692, 1718-1719.

14124: Couvent des novices. Comptes. 1671-1736.

14125: Collège Saint-Salvator. Comptes. 1595-1597.

14126: Collège Saint-Salvador. Comptes. 1751-1754.

14127: Fondation Lambert Bauwens. Comptes. 1705-1709.

14128: Fondation Antoine Scholasters. Comptes. 1706.

14129: Fondation Egide Zeghers, chapelain. Comptes. 1706-1782.

14130: Fondation Marguerite Thierens. Comptes. 1734-1742.

14131: Fondation Jean Vanden Berghe. Comptes. 1754.

14132: Fondation Marie Hulsbosch. Comptes. 1776.

14133: Comptes rendus aus soeurs Catherine et Barbe Typoets, par Jean Groesius, de la succession de Jean Typoets. 1640-1670.

14134-14137: Comptes de la location des maisons du béguinage. Années: 1555-1558, 1598-1662, 1598-1775.

14138: Comptes des sommes encaissées après la reconciliation de Diest, avec le roi. 1584-1586.

14139: Comptes final des biens et revenus du béguinage, rendu au gouvernement en 1802.

14140: Comptes du grand couvent dit Saint-Esprit. 1822-1838.

14141: Fragments des comptes. 15e-18e s.

14142: Quittances diverses. 16e-18e s.

*VII.: Aides, subsides et impôts.

14143: Contributions, taxes, aides, etc. 16e-18e s.

14144: Exemption des droits d’accises, accordée aux élèves du collège Saint-Salvator. 1573.

14145: Procès contre le Magistrat de Diest, en matière d’impôts. 1687.

14146: Proçes contre le même, concernant l’exemption des droits d’accises sur les bières fabriquées au béguinage. 1691.

14147: Procès contre le Magistrat de Diest dont les accisiens, malgré les priviléges du béguinage, avaient persquisitionné de force à l’infirmerie. 1711.

14148: Accord conclu entre Diest et Caggevinne, en matière de contributions. 1703.

14149: Documents relatifs à de nombreuses perquisitions faites au béguinage, pour fraude de vins et de bières. XVIIIe s.

*VIII.:Prestations militaires.

14150: Documents relatifs au logement de militaires et à des réquisitions de diverses natures. 16e-18e s.

*IX.:Dimes.

14151: Sentence du Conseil de Brabant, en cause de l’abbé de Tongerloo et de béguinage. 1624.

14153: Dimes. Pièces diverses. 17e-18e s.

*X.: Archives ecclésiastique: Prieuré de sept-fontaines à Rhode-Saint-Genèse:

15626: Diest. Redevances dues à l’infirmerie du béguinage. (Copies authentiques). 1394-1416.

A.M.L.: Waar stilte heerst. De statuten van onze Wellens. In Gazet van Antwerpen, 29/30 juli 1950, p. 8.

Archief van de familie: de Fourneau de Cruquembourg:* - Diest, begijhof, 17e-18e eeuw, nr. 242.


Arm C.: Les Béguinages. In Touring Club Belg., jg. 1935 (1929), p. 145-150.

Art J.: Kerk en religie. In Algemene Geschiedenis der Nederlanden, deel 12, p. 167-179.

Axters S.: Geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden. Antwerpen, 1950-1960, 4 delen. Deel II: De eeuw van Ruusbroeck, p. 152-178. De begijnen, 1953.

Auger A.: Etude sur les mystiques des Pays-Bas au Moyen Age. Bruxelles, 1892, Les Béguines, p. 147.

Auger A.: (nota’s verder verwerkt door een ...: Les Béguinages., z.d., 126 p. Bibliographie des Béguinages p. 108-126.


B.

Baillien H.: Het begijnhof van Tongeren, zijn aanleg, plaatsnamen, gebouwen en bewoonsters. In het Oude Land van Loon, jg. 25, 1970, p. 55-100.

Baluzius Et.: Vitae paparum Avensionensium. Paris, 1693.

Barbazan: Fabliaux et contes des poètes français, nouvelle édition par M. Méon, Paris, 1808, deel I, p. 270, vers 1147 en vlg.

Begheyn P. J.: Die Evangelische Peerle: nieuwe gegevens over de auteur en invloed. In Ons geestelijk Erf, 1989, p. 170-190.

Begijnhof Mechelen 1973. Mechelen 1973.

Begijnhof-Museum te Diest. Plechtige opening van een “Museum voor Oudheden” in het Begijnhof te Diest, op 14 juli 1929. In Eerste jaarboek der Diestersche Kunstkring, 1928-1929, p. 52-53.

Begijnhof-Museum te Diest: Waar blijven ze..? Oproep om de schilderijen te bekomen, door het Ministerie beloofd voor het oprichten van een Stedelijk Museum. Diestersche kunstkring, jg. II, 1929-1930, p. 54-55. Oproep tot het bezoeken van het Museum p. 57-58. Oproep om voorwerpen in bruikleen af te staan of te schenken, p. 58.

Begijnhof-Museum te Diest. In Brabantsche Folklore, 9e jg., nr. 53-54, April-Juli, 1930, p. 265.

Begijnhof-Museum: Nog het museum van het Begijnhof. In Gazette van Diest, jg. LXVIII, nr. 5, januari 1931.

Begijnhof-Museum: Het museum met de beelden en schilderijen uit de kerk van ‘t begijnhof. In Gazette van Diest, jg. LXIX, nr. 8, februari 1932.

Begijnhof-Museum: Nog altijd de Museumkwestie. In Gazette van Diest, jg. LXIX, nr. 9, februari 1932.

Begijnhof-Museum te Diest: afschaffing. In Brabantsche Folklore, Brussel, 17e jg. nr. 101, Mei 1938, p. 402.

Begijnhoven in de provincie Limburg. Kunst en Oudheden in Limburg, 2, 31 p., ill., krt., Sint-Truiden, 1973.

Béguinage de Diest. In Bulletin de la Commission royale d’histoire de Belgique, 3me série, tome II, 1861, p. 400, 427, 455.

Béguinage de Diest. In Bulletin de la Commission royale d’histoire de Belgique, 4me série, tome II, p. 129.

Beier A.: Commentatio historico-juridica de beguinabus. Jende, 1710.

Bekaert G.: Landschap van Kerken. 10 eeuwen bouwen in Vlaanderen. Leuven, 1987.

Beheerscommissie begijnhof Diest:

2003: Brochure over de nieuwe ontwikkelingen inzake landschapszorg.

2009: Startvergadering beheerscommissie begijnhof Diest, 22 april:

figuratief plan van het begijnhof, 17de eeuw

kadasterplan P.C. Popp, omstreeks 1860

richtlijnen voor renoveerders van een begijnhofwoning (Ocmw Diest)

allerlei wetgevingen

2009: Verslag startvergadering dd. 22 april 2009, 4 juni.

2010: Diensten


2010: 5 oktober : Verslag van de vergadering van 16/09/2010

2014: Studiebureau monumentenzorg: landschapsbeheersplan. 26 maart.

2014: Onroerend erfgoed: Site ‘begijnhof van Diest’. Opmaak landschapsbeheerplan. Start vergadering 26 maart

Belgisch Staatsarchief van 1930-1936. Verslagen onder leiding van Brouwers D. Algemeen Rijksarchief, p. 56 (archives ecclésiastique), 1933, n° 58: Confirmation en 1523 par l’evêque de Liège Erard le Marck d’ un règlement donné aux béguines de Diest par son prédécesseur Jean de Baviere.

Bem: Het Begijnhof vernieuwd. In Het Laatste Nieuws, 2 september 1989.

Bem: Wat met het begijnhof? In Het Laatste Nieuws, 2 oktober 1990.

Bem: Rotary schenkt bronzen begijntjes. In het Laatste Nieuws, 1990.

Bem: Gasthof ondergaat verjongingskuur. In Het Laatste Nieuws, 18 april 1991.

Bem: Nieuwe daken in Begijnhof. In het Laatste Nieuws, 31 mei 1991.

Bem: De pastorie is verkocht. In Het Laatste Nieuws, 3 december 1991.

Bem: Herstel begijnhofmuur. In Het Laatste Nieuws, 16 januari 1992.

Bem: De Begijnhofkerk moet dringend beveiligd worden. In Het Laatste Nieuws, 2 juni 1992.

Bem: Pesthuizen worden woningen. In Het Laatste Nieuws 14 april 1995.

Bergmans A.: De Sint-Jan-de-Doperkerk van het Groot Begijnhof te Leuven. In Monumenten en Landschappen, 1985, 4, p. 6-34.

Bervoets Kristel: Vraag komt er na diefstal van heiligenbeeldje. Ocmw wil camera in begijnhof. In Het Laatste Nieuws, 6 oktober 2012.

Bervoets Kristel: Begijnhofkerk staat weer stabiel. In Het Laatste Nieuws, 23 september.

Beterams F.: Inventaris van het Archief der Commissie van Openbare Onderstand van Mechelen, deel II, Mechelen, 1957.

Béthune J.: Cartulaire du Béguinage de St.- Elisabeth à Gand, Bruges, 1883.

Bets P.V.: Het Begijnhof te Zout-Leeuw. In Zout-Leeuw. Beschrijving, Instellingen, Tienen, 1887, II, p. 188-198

Beullens Eddy: Engelenconvent werd gelauwerd. In Het Laatste Nieuws, 1987.

Biermans Ch.: Le Béguinage de Lierre. Etude historique et artistique. (Avant-propos du chanoine Hoornaert). Anvers, 1948.

Biermans K.: Het begijnhof te Lier, Antwerpen, 1948, 112 p.

Bondroit L.G.: Restauratie van de begijnhofpoort. In Monumentenzorg Diest, nr. 4, Diest, 1981, p. 10-12.

Bondroit L.G.: De Begijnhofpoort te Diest. Geschiedenis van de restauratie. April 1985.

Bondroit L.G.: Bouwkundige nota’s bij de geschiedenis van de Begijnhofinfirmerie. In Diestse Cronycke, IX, 1988, p. 139-162.

Bondroit L.G.: O.C.M.W. Renovatie 16 gevels begijnhof. Kostenraming, 29 februari 1992, 26 p., foto’s en plans.

Bonneure F. en Verstraete L.: Het prinselijk begijnhof De Wijngaard te Brugge. Geschiedenis van de site en van de bewoners, Tielt, 1992.

Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. Luik, Gent en Turnhout, vanaf 1971, p. 65-70.

Bourguignon Marcel: Inventaire des Archives de l’Assistance publique de la ville de Louvain, 1933:* 1: Fondation pieuses, p. CIV, n° 22, le béguinage de Diest

 • 2: Réorganisation de la bienfaisance et des hospices depuis la régime français , p. CXIX , n°7. A Diest, l’hôpital civil, l’infirmerie du béguinage, l’orphelinat, l’hospice des Alexiens pour insensés et les petits hospice réunis. (1) Assistance publique de Louvain, n° 6343.
 • 3: Béguinage de Diest. Acte par lequel les mayeur et manats de la cour de l’abbé de Vlierbeek, à Cortenaken, font savoir que Jean Wynrix, de Diest, à cédé au profit du béguinage de la même ville, un cens héréditaire de 2 florins mentionné dans un transfixe absent. (29 juillet 1423). Original sur parchemin, n° 2061 du chartier, p. 602, nr. 5963.


Broeckaert J.: Cartularium van het begijnhof te Dendermonde. Dendermonde, 1902.

Brouwer D.: Documents relatifs à l’administration du Béguinage de Saint-Christophe à Liège. In Analectes pour servir à l’histoire ecclésiastique de, XXXIII, Belgique, Louvain, 1906, p. 269.

Brunfaut J. en P. Langerock: Porte du béguinage. In Bulletin du comité archéologique du Brabant, 1903 (1905 ?), p. 57-60.

Bucinx R.: Begijnhoven in de provincie Antwerpen. In Toerisme prov. Antwerpen, 1965, p. 83-86.

Bullens H.: Het Begijnhof te Aarschot. In Brabant, 1971, afl. 5, p. 12-16, ill.

Bulletin de la commission royale d’histoire:

- 4me série, tome II:* p. 119: Le béguinage de Diest: legs lui fait en 1267.


- 4me serie, tome III:* p. 175-177, 180, 181, 187-189, 194, 223, 241, 253: Le béguinage de Diest

 • p. 199: Jean: curé du béguinage de Diest.
 • p. 202: curé du béguinage de Diest: Arnould.
 • p. 210: L’église Sainte-Catherine du béguinage.


Bulletin de la commission royale d’histoire: Beguinage de Diest in LXXIII, p. 621.

Bulletin de l’institut archéologique Liegois, tome XXXV, 1904: le béguinage de Diest, p. 9-11, 19, 40, 41, 46, 73.

Bulletin des Commissions Royales d’Art et d’Archéologie:* jg. XXXIX, 1900, p. 21: La Commission a revêtu de son visa: 5° le projet relatif de la porte d’entrée du Béguinage, à Diest (Brabant); architecte M. Van Roelen.

 • jg. XXXIX, 1900, p. 40-41: Le voyage qui a eu lieu à Diest, le 8 mars 1900, a été mis à profit pour l’examen de l’essai de rejointoyage exécuté à la porte d’entrée du Béguinage de cette ville et réclamé par la Commission dans son rapport du 24 janvier précédent. ... (17 l).
 • jg. XLI, 1902, p. 367-368, 386: La porte du Béguinage (Diest), dans la même ville, est loin d’être dénué d’intérêt: ....


Bussels M.: Over Begijnen en Begijnhoven: Het Begijnhof van Tongeren. In Nieuws uit Limburg P.V.T.L., jg. X, 1958, p. 74-78.

Bussels M.: De stichtingsoorkonde van het Maaseiker begijnhof, 1245. In Het Oude Land van Loon, 1995, p. 73-78.

Butkens Christ.: Trophana sacra Brabantiae. Antwerpen, 1641.

Butkens Christ.: Trophées tant sacrées que profanes du duché de Brabant, avec supplement. La Haye, 1724.

Buvé Albert: Au Camp de Beverloo. In Revue de Touring Club Belge, 15 avril 1932, p. 123-124 (Begijnhof Diest).

Buzelius J.: Gallo-Flandria sacra et profana. Douai, 1625.


C.

C. Arm.: Les béguinages. In Tijdschrift van Touring club van België, jg. 35, 1929, ill., p. 145-150.

Callaye Fred: Chronique. Revue d’histoire ecclésiastique. Leuven 1926, jg. XXII, p. 184.

Callewaert C.: Les plus anciens documents des archives du Béguinage de Bruges. In Annales de la Société d’émulation de Bruges, vol. LVI, 1906, p. 466.

Cantipratanus Th.: Bonum universale de opibus. Ed. de Colvener. Douai, 1597.

Cartularium van het Begijnhof van Dendermonde. Voorafgegaan van een historische schets door J. Broeckaert, Dendermonde, A De Scheffer-Philips, 1902, LXXVIII + 361 p. Buitengewone uitgave van de Oudheidkundige kring van Dendermonde, nr. 10.

Catalogue des manuscrits de la bibliothèque royale de Belgique par J. Van den Gheyn: * *Vol. VI: p. 77: 3686 (653) Arnoldus Ionnis. Vita Nicolai Eschii. (1).

 • (1). Cf. Biographie nationale, tome VI, col. 709-711.
 • (2). Cette vie a été publiée en flamand, seulement, en 1713. L’originel latin est resté inédit, cfr. Biographie Nationale, tome X, col. 131.
 • (3). Ce noter dans le Gloria, après “fili uni genite Iesu Christe”, les additions suivantes “spiritus et alme orphenorum para clite.
 • Après “de preciationem nostram” les mots: ad Marie gloriam.
 • Après “ solus sanctus” les mots: Mariam sanctificans.
 • Après “tu solus dominus” les mots: Mariam gubernans.
 • 1. (F. 1) Gwilhel (mus) Estius. In effigiem Domini Nicolai Eschii, viri sanctitate celebris, qui obiit anno 1578.
 • 2. (F. 2-61v) Vita Domini Nicolai Eschii, pastoris Beginagii Sanctae Catharinae in Diest, per Arnoldum Ioannis Diesthensem, illius allumnum et succesorum (2).
 • 3. (F. 3-4v) Copie et originel d’une lettre de Mathieu Herck à Adrien Eschius, vicaire d’Oosterwyck, 5 aprilis 1580.
 • 4. (F. 62-63) Brevis sanctaque vivendi formula quam venerabilis Pater Domerius Nicolaus Eschius, tanquam ab ipso spiritu sancto si bi traditam et praeceptam in hunc modum scripsis.
 • 5. (F. 63v-64v) {Approbations pour la vie d’Eschius données par L. Metsius, evêque de Bois-le-Duc, J.B. Molanus et F. Coemans ab Horts, scholasticus Gandensis}.
 • Sur la couverture, en parchemin, fragment de missel de XIVe siècle ordinnaire de la messe avec notation musicale (3). Papier, 64 feuillets, XVIe siècle, 1580.
 • *Vol. VI: p. 76: 3687 (II. 191) Arnoldus Iohannis. Vita Nicolai Eschii, pastoris beguinagii Diesthemiensis.
 • 1. (F. 1-40) Vita Nicolai Eschii, pastoris Beguinagii Diestensis (4).
 • 2. (F. 40-42) Brevis sanctaque vivendi formula quam venerabilis Pater Dominus Nicolaus Eschius scripsit.
 • 3. (F. 42) Approbatii L. Metsii episcopi Busco du censio et Ioannis Molani vitae.
 • 4. (F. 43) Correctionis praecedentis operis.
 • Papier, 43 feuilets, XVIe siècle.Ce volume a été reçu des héritiers de Mgr. De Ram, auparavant on le voit figures dans le catalogue de le vente des livres de M. Serrure.
 • *Vol. VI: p. 77: 3688 (II 2852) zie Begijnhoven.
 • *Vol. VI: p. 77: 3689 (II 2796): Statuten van het Begijnhof te Diest:
 • (F. 1-9) Statuten offt regel int Begynhoff tot Diest.
 • (F. 14-82) Die cleyn statuten ende goede heylighe oude ghewoonten van onsen begynhof van Diest. 32 p. XVIe en XVIIe eeuw. Dit volume werd gekocht voor 37, 40 fr. Bij Fierez, de 19 october 1901.
 • *Vol. VI: p. 78: 3696 (II 3359) Visites canoniques du Béguinage de Diest (17455-1785):
 • 1. (F. 1-6) Visitatie van den Begynhove van Diest begonst den 24 April 1745 door den Heer Pastor van Ham, ende Juffrouwen Hofmeesteressen Theresia van Zurpele, Elisabeth Morren, Maria Dillen ende Theresia Verdonck.
 • 2. (F. 9-10) Visitaties van den Begynhove van Diest begonst den 16 augustus 1731 door den Heer Pastoor Lambertus Gysens ende Juffrouwen Hofmeesteressen Marie-Anne Paelman, Teresia van Zurpele, Elisabeth van der Maesen, Helene van der Voort.
 • 3. (F. 11-15) Visitaties van den Begynhove van Diest begonst den 22 april 1778 door de Heer Pastoor Petrus Josephus van Bever ende Juffrouwen Hofmeesteressen Maria Dillen, Anna van Rosemaelen, Maria de Chantin, ende Maria Maes.
 • (F. 17-21v) p. 79: Visitatie in der 22 april 1790(?) gedaan door der Pastoor P. J. van Bever ende vier nagenaemde Juffrouwen Hofmeesteressen Maria Maes, Aldegondis Rediers, Elisabeth Stroybants ende Marie Elisabeth Loots. Dit manuscript werd gekocht bij M. De Becker te Brussel voor 5 fr. De 10e april 1905.
 • *Vol. VI: p. 79: 3697 (II 3481). Registre des supérieures du Béguinage de Diest, 1654-1868. En flamand et en latin.
 • (F. 1) Titre.
 • (F. 3-21) Procès-verbaux de l’election des supérieures du béguinage de Diest, 1654-1868.
 • (F. 22-22v) Conditen op dewelke Henricus Josphus Aerts, op den 23 augustus 1792, is aangenomen tot bouwmeester van het Begynhof te Diest.
 • (F. 85v-89v) Register oft liggere behelsende de fondatien achter gelaeten aen onzen begijnhoven.
 • a. Fondatie van Carolus Vennemans, cappelaen van Schaffen.
 • b. Fondatie van Suster Maeyken Backenbergh.
 • c. Fondatie van Suster Elisabeth Puts.
 • Papier, 89 feuilles, XVIIe-XIXe siècle. Ce volume a été achaté le 20 decembre 1905 à M. De Becker, à Bruxelles , pour 20 fr.
 • *Vol. VI: p. 552: 4257 (12695-12729) Receuil de documents pour l’histoire ecclésiastique de la Belgique.
 • 6o. (F 169- 169v) Acte de Guillaume-Henri, roi d’Angleterre donant titre de franche garenne à la seigneurie de Diest, 1545.
 • 61. (F. 170-170v) Sentence du duc Jean de Brabant, dans le différend entre le seigneurie et les habitants de cette ville, 1418.
 • *Vol. VI: p. 604: 4324 (II. 2808) Statuta collegiis S. Salvatoris Diesthemii. Fragment du XVe siècle comme couverture. Parchemin, six feuillets, XVIIe siècle, 1682. Sur le premier feuillet de la couverture on lit “Spectat ad domun pastoralem”. Sur le second feuillet on lit “spectant hoc regulae ad domum pastoralem Beghinasii Disthemiensis. Achaté le 23 janvier 1902 de M. De Becker, à Bruxelles, pour 20 francs.


Cassiman Achiel: Het Begijnhof te Deinze (1273-1381). In Bijdragen tot de geschiedenis der stad Deinze. Deel I, 1934. Uitgave Kunst- en Oudheidkundige Kring-Deinze, p. 9-26.

Celis G.: ‘t Begijnhof, een oase van het oude leven. In Natuur- en Stedenschoon, jg. 8, nr. IV, april 1929, p. 66-73.

Ceulemans C. en Helsen J.: Het kunstpatrimonium van het O.C.M.W.-Tongeren, Tongeren, 1991.

Champollion-Figeac: Documents historiques inédits tirés des collections manuscrites de le bibliothèque nationale, etc., t. IV, Paris, 1848, p. 303: Règle de l’Institut des béguines de Valenciennes.

Chapeaville J.: Gesta Pontificum Leodiensium, t. II. Luik, 1613.

Chapotin O. P.: Histoire des Dominicains de la Province de France. Le siècle des fondations. Rouen, 1898.

Claes Frans ( CM): Voorstel Diestse Kultuurraad tot konservatie van begijnhof. In De Standaard, dinsdag 10 april 1973, p. 12.

Claes Frans (s.j.): Cijnsboek van het begijnhof van Diest (13de-14de eeuw). Uitgave van de Oostbrabantse Werkgemeenschap , Tielt-Winge. In Oostbrabantse historische teksten, 1993, 11-12, 74 p.

Claes Frans (s.j.): Vroeger grondbezit en hoeven van het begijnhof van Diest. In Oost-Brabant, jg. 31, 1994, nr. 3, p. 101-105.

Claes Frans (s.j.): Rechtzetting: hoeve van het begijnhof van Diest in Hees. In Oost-Brabant, jg. 31, 1994, nr. 4, p. 168.

Clément T.: Les anciennes constructions rurales et les petites constructions des béguinages en Belgique. Par les architectes T. Clément, J. Ghobert, C. Huart. Bruxelles, impr. J. E. Goossens, 1914, 1916, 1917, illustr., pll. dont 1 hors texte, plans, couverture illustrée, 3 vol.: 119 p., 168 p. 161 p. (III 41.856 B). Begijnhof Diest: deel II, p. 117-126. Deel 4 verscheen in 1919.

Cloet M.: Het gelovige volk in de 17de eeuw. In Algemene Geschiedenis der Nederlanden, dl. 8, p. 393-418.

Cloet M.: Het gelovige volk in de 18de eeuw. In Algemene Geschiedenis der Nederlanden, dl. 9, p. 396-412.

Coens P.: Disputatio historica et brevis disquisitio an Beghinae nomen, institutum et originem habeant a S. Begga Brabantiae Ducissa. Antwerpen, 1902.

Coens P.: Disquisitio historica de origine beghinarum et beghinagiorum Belgii cum adjunctis - notis, quibus declaratio veridica, quod Beghinae nomen, institutum et originiem habeant a S. Begga Brabantiae Ducissa, illustratur Leod. Christian Ouwerx. Leodii,1629, 239 p. (Begijnen niet gesticht door H. Begga, maar door Lambert le Bégue). Tekst opgenomen in Paquot: Mémoires pour servir à l’histoire littéraire des dix-sept provinces des Pays-Bas, de la principauté de Liège, et des quelques contrée voisines, tomes I, 1765, p. 55 . Begijnhof Diest, zie artikel Philippen in Diestersche Kunstkring.

Cogen-Ledeganck C. en De Weert-Cogen A.: Begijntjes en begijnhoven, Gent-Antwerpen, 1902.

Compaigon: Histoire de Notre-Dame de la Consulation, Bruxelles, 1648.

Coulon A.M.: Histoire du Béguinage Sainte Elisabeth à Courtrai. Courtrai, 1891.

Courte notice sur les béguinages de la Belgique à propos du retablissement de cette institution religieuse. In Revue Catholique:* Décembre 1856, p. 705-716

 • Janvier 1857: p. 47-54
 • Février, p. 99-109. (B 13648).


Courteaux F.: Dit was het begijnhof van Sint-Katharina op de Zavel te Aalst. Inleidende tekst. Aalst, 1961. (IV 56.950 A 9).

Crab J.: Bronnen voor de kunstgeschiedenis van het Arrondissement Leuven. Reeks A. Inventarissen. Deel I, Kerk van het groot-begijnhof. Leuven, 1966. In De Brabantse Folklore nr. 170, juni 1966, p.169-241.

Crick Lucien: Repertoire des Musées de Belgique conternant des collections de folklore. In Annuaire de la Commission Nationale belge de folklore, 1939. Begijnhofmuseum te Diest.

Crick J.: De Vlaamse Begijnhoven zoals onze Vlaamse schilders, tekenaars en etsers ze zagen. In Toerisme, 1935, p. 351-359, ill.

Crick Lucien: Belgische Musea bevattende verzamelingen van folklore. In jaarboek der nationale commissie voor folkore, 1939. Begijhofmuseum te Diest.

Cuvelier Joseph: Les archives de l’Etat en Belgique pendant la guerre (1914-1918): p. 24: n° 20: Octroi pour vendre un bien, accordé à Jean Groetins, prêtre, receveur du béguinage de Diest, 10 juin 1659.

Cuvelier Joseph: Les archives de l’Etat en Belgique, 1919-1930: * p. 72: (1920) 115: Sept documents sur parchemin concernant le béguinage de Diest (14e à 16e siècle).

 • p. 75: 189: Diest. Béguinages actes de tester pour la béguine A.J. Moens, 1786. (Archives ecclésiastique 20429 bis).


Cuvelier Joseph: Travaux de cour pratique d’Archio economie.1920-1925:* § 2 Clergé regulier: p. 43, n° 365: Diest, beguinage (10 fevrier 1756).


D.

Daenen V.: Sociaal-economische en morfologische veranderingen in de Vlaamse begijnhoven vanaf het einde van de Franse Revolutie. Onuitgegeven verhandeling ingediend tot het behalen van de graad van licentiaat in de geografie. KUL, Leuven, 1999.

Daniëls Polydor: Diestiana, Hasselt, 1896, p. 73-90.

Daniëls Polydor: Onze Lieve Vrouw in d’Elze te Zichem, Diest, 1904, p. 4.

Daniëls Polydor: Baldadigheden op het Begijnhof van Diest in 1347. Bijdragen tot de geschiedenis van Brabant, VI, Eekeren, 1907, p. 143-144. (Titel: Begijnhof te Diest).

Daniëls Polydor: Begijnhof te Diest. In Bijdragen tot de Geschiedenis bijzonderlijk van het aloude Hertogdom Brabant, jg. VI, 1907, p. 143-144.

Daniëls Polydor: Onze Lieve Vrouw ter Elze. In Onze Streek, 30 Maart 1935.

Daniëls Polydor: Opkomst van het Begijnenwezen te Diest. In Diestersche Kunstkring, 8ste jg., 1936, p. 23-30. Ook verschenen in Eigen Schoon en de Brabander, jg. 19, 1936, p. 113-120.

Daniëls Polydor: Notes sur le premier béguinage de Hasselt. In Verzamelde Opstellen, 1937, p. 25-30.

Daris J.: Notices sur les églises du diocèse de Liège. Liège, 1867-1899, 17 vol. Diest, tome XI, p. 15.

Daris J.: Les Béguinages de Huy. In Notes historiques sur Huy in Analectes pour servir à l’histoire ecclésiastique de Belgique, XIV, Louvain, 1877, p. 75.

D.D.: Krijgt het begijnhof van Diest nog een kans? In De Standaard, dinsdag 1 november 1966.

D.D.: Grootse plannen voor het Diestse Kultureel Centrum. In Tussen Demer- en Zennedal, Woensdag, 12 april 1967.

De Brouckere et Tielemans: Répertoire de l’administration et du droit administratif: Béguinage, Béguine, p. 180 et suiv. Bruxelles, 1836.

De Bruyne Lode: Begijnhofkerken. In Winterhulp, Kerstnummer 1942, p. 65-69.

De Castillon J.B.: Sacra Belgii chronologia. Gent, 1719.

De Coedt F., De Keyzer B., De Moor D, enz.: Abdijen en begijnhoven in Oost-Vlaanderen. Gent, Federatie voor Toerisme in Oost-Vlaanderen, 1973, 35 p., ill., krt., plan.

De Dijn C.G.: Het begijnhof te Sint-Truiden en zijn nieuwe bestemming: een menselijke ontmoetingsplaats met kunstpatrimoniale en museologische objectieven. In Historische bijdragen opgedragen aan Monseigneur Dr. H. Kesters, Geschiedkundige Kring van Sint-Truiden, 1971, p. 49-74.

Defastré Louis et Jaminet J.: Mémoire par la destination des .... ci-devant béguinages. Liège, J. Desoer, 1840, 71 p.

Defastré Louis et Jaminet J.: Mémoire sur les biens des ci-devants béguinages. Liège, 1846.

Degeest André: Enige kanttekeningen uit het Diesters begijnhof. In Oost-Brabant, jg. 17, 1980, nr. 4, p. 297-298.

De Grauwzusters in Hasselt. Hasselt, 1987.

De Gronckel C.: Hospice civils et Bureaux de bienfaisance. Brussel, 1884.

de Haulleville Prosper: Le béguinage de Sainte Elisabete à Gand, 13 p. (k 100.072)

De Jonghe Bern.: De Magno Begginasio Gandasi. In Belgium Dominicarum, Brussel, 1719, p. 116.

De Lattin A.: Het Domein Bokrijk en het Begijnhof van Hasselt. In Natuur en Stedenschoon, 1938, p. 26.

De Lattin Amand: Evolutie van het Antwerps stadsbeeld. Deel I: De Begijnen te Antwerpen. Antwerpen, 1940, p. 27-43.

Delen A. J. J. en Leclercq René: Guide des musées belges. Anvers, S.A. d’éditions commerciales et industrielles. Begijnhofmuseum te Diest.

Delmelle Joseph: Le grand béguinage, asylum pacis, de Louvain. In Brabant, 6e année, nr. 12, décembre 1954, p. 1-4, 4 ill.

Delmelle J.: Abdijen en begijnhoven in België. Nederlandse tekst M. Van Heers & D. Lievois. Brussel, 1973, 147 p., ill. Nieuwe Gidsen voor België, 2.

Delmelle J.: Enkele abdijen en begijnhoven van België. Brussel, Ministerie van Buitenlandse Zaken , Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, 1973, 59 p., ill. Teksten en documenten. Verzameling “Belgische Kroniek”, 294.

Delmelle J.: Abbayes et béguinages de Belgique. In Collection Nouveaux Guides de Belgique. Bruxelles, 1973.

De Leeuw: Quelques renseignements sur l’institution des béguines en Belgique, qu’il fait remonter à l’an 1065. (Ces renseignements n’ont pas été publiés). In bulletins de l’Académie royale de Belgique, 1re sèrie, t. XIV, p. 464.

De l’origine du béguinage. In Collectum précis historiques, 1852, p. 83-110. (B 17631).

Delvaux H.: Lambert le Bègue. In Biographies nationales, t. XI, Bruxelles, 1890-1891, p. 158-162.

De Maidy G.: Observation sur le sceaudu convent: Besloten Hof. (Herentals). In Mélanges inédits: Erection du Béguinage de Herentals en paroisse. Brussel, 1850.

De Mont Pol: Diest en zijne Kunstschatten. II. Oude Kunst in het Begijnhof. In Gazette van Diest, jg. LXIII, 17 juli 1926, nr. 29.

De Moreau E.: In Dictionnaire d’Histoire et de Géographie ecclésiastiques. Parijs, 1934, deel VII, p. 529.

Deneef Roger & Wijnant Jo: Voormalige pastorie van het begijnhof Diest. In. Historische tuinen en parken van Vlaanderen. Inventaris Vlaams-brabant. Vlaamse Overheid-Onroerend Erfgoed, Brussel, 2007, p. 121-122, ill.

Denisart J.B.: Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence, 1754-1756. Paris, V°, Béguines.

Denzinger H.: Enchyridion symbolorum. Fribourg en Br., 1908.

De Portemont A.: Recherches historiques sur la ville de Grammont en Flandre. Gent, 1870, t. II, p. 267 e.v.

De Potter F., Ronse en Borre: Het Begijnhof van Veurne. In Geschiedenis der Stad en Kastelrij van Veurne, Gent, 1873-1875, tome II, p. 351-352.

De Ram P.: Venerabilis Nicolai Esschii Vita et opuscula ascetica. Leuven, 1858.

De Ram P.: Les 14 livres sur l’histoire de la ville de Louvain du Docteur Jean Molanus, Bruxelles, 1861, I, p. 349-350; II, p. 1191.

De Ridder F.: Het archief der kerk van Aarschot: I. Begijnhof van Aarschot. In Hagelandse Gedenkschriften, VI, 1912, p. 19-78.

De Ridder F.: Het altaar van de huurkapelaan op het voormalige Begijnhof te Mechelen. In Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde van Mechelen, 1931, p. 42-48.

De Ridder F.: De Pastoors van het Oud Begijnhof te Mechelen. In Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde van Mechelen, 1933, p. 43-74.

De Ridder F.: Mechelen’s Groot Begijnhof binnen de stad. In Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde van Mechelen, 1935, p. 15-43.

De Ridder F.: De Conventen van Oud Begijnhof te Mechelen, I, Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde van Mechelen, 1937, p. 22-83.

De Ridder F.: De geestelijkheid van het oude Mechelsche Begijnhof. In Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde van Mechelen, 44, 1939, p. 17-48.

De Ridder F.: Rekening van de maaltijd, gegeven ter gelegenheid van de kerkwijding op het Groot Begijnhof te Mechelen (8 september 1647). In Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde van Mechelen, 1940, p. 99-102.

De Roo R.: Het Mechels Begijnhof. Toerisme provincie Antwerpen, jg. 6, 1960, p. 16-20.

De Ryckere O.P.: De Heilige Begga. Lier, 1900.

De Rynck Patrick: Le béguinage de Diest, 32 p., ill.

Despreis: Ly Mireur des histors. Ed. St.-Bormans, t. IV, Brussel, 1877.

Devillers L.: L’Eglise et l’Hôpital du Béguinage à Mons. In Annales de l’Académie d’Archéologie de Belgique, XVII, Anvers, 1860, p. 295.

Devillers L.: Cartulaire du béguinage de Cantimpret à Mons. In Annales du cercle archéologique de Mons, t. VI, Mons, 1886, p. 197 et suiv.

de Vitry Jacques: Prologus ad vitam Mariae Oignacensis.

Dewalhens P.: Tienen: Begijnhof. In Oost-Brabant, jg. IV, 1960, p. 11.

De Weert - Cogen Clara: Begijntjes en Begijnhoven. Gent, Antwerpen, 1902, ill., 12 pl. (originele lithos).

De Wilde B.: Begijnhof St. Elisabeth Kortrijk. Kortrijk, Komitee voor Initiatief van het Kortrijkse, 1973, 8 p., ill.

D’Haenen A.: Abbayes et béguinages de Belgique. Bruxelles. Deel I, 1974, deel 2, 1975.

D’Haenen A.: Begijnhoven van België. Brussel, 1979.

Dienaer Godts: Het leven van de seer edele doorluchtighst en H. Begga hertoginne van Brabant, stighteresse der Beggynen. Met een cort begryp van de levens der salige, godtvruchtige en lof-weerdige beggyntjens der vermaerde en hooghepresen beggynhoven, byeen vergadert door eenen onbekenden dienaer Godts.’t Antwerpen by de Weduwe van Petrus Jacobs, woonende inde corte Nieuw-straet, inder witten Leeuw, 1712, 534-(24) p., 1 pl. Diest p. 526, begijnhof p. 163-193.

Diercxsens J.C.: Antverpia Christo nascens et crescens, 2de uitgave, Antwerpen, 1773..

Diest in de vorige eeuw. Diest, 1986.

Diest 1900, beschrijving van de parochie van St.-Catharina, beschrijving van de parochie van St.-Sulpitius, beschrijving van de parochie van O.-L-Vrouw. Wespelaar, 1989.

Diestse cronijcke, deel IX: Kunstschatten uit het Diestse Begijnhof. Tentoonstellingscatalogus, Diest, Stedelijk Museum, 10 juni-31 oktober 1988. Diest, 1988, 195 p.

Die Voecht G.: Duae litterae Arnoldi Dni de Diest pro Begginis ibid, 1254, 1271. Abdij van Averbode, Vol. XXIII, p. 27.

Dijck Frans: Het begijnhof te Diest. Diest, Stichting Arnoldus IV, 1976, nr. 4, 17 p., ill. Tweede druk in 1977, 20 p.

Dijck Frans: Het begijnhof te Diest. In Brabant, Brussel, 1976, nr. 6, p. 22-30, ill.

Dijck Frans: Het begijnhof te Diest. In De Heerlijkheid Diest. Diest in eigen beheer van F. Dijck, 1979, p. 75-88.

Dobbeleers A.: Webbecom en het Begijnhof van Diest. Gazette van Diest, 4 juli 1931, 68 ste jg., nr. 27 en volgende.

Dobbeleers A.: Uit het verleden van Diest en omtrek. Nota’s over het Begijnhof van Diest sedert de Fransche revolutie. Gazette van Diest, 11 juli 1931, 68 ste jg., nr. 28 en volgende.

Dom: Het Begijnhof, thans kompleks Zusters Norbertinessen (Duffel). In Dufflaea, 1960-1961, p. 91-104.

Donnet F.: Kunstvoorwerpen in het Begijnhof van Hoogstraten.

D’Orval Gillis: Gesta Pontificium Leodiensum. Oorsprong begijnhoven.

Dr.: Het Begijnhof te Diest. In Het Laatste Nieuws, Vrijdag, 6 Maart 1959.

Dr.: Begijnhofkerk van Diest in erbarmelijke staat. In Het Laatste Nieuws, 8 maart 1978.

Dr.: Diests Begijnhof aan de beurt. In Het Laatste Nieuws.

Dr.: Ontmoetingscentrum Begijnhof levenswerk van architect Bondroit. In Het Laatste Nieuws, 1988.

Du Bois A. C. J. M.: Les Béguinages de Gand, 1862.

Du Bois D.: Wetenswaardigheden over Diest(39). Het Begijnhof. In Gazette van Diest: * jg. LXXI, 1934, zat. 20 januari nr. 3

 • zat. 3 februari nr. 5.
 • In Overdruk nr. 39, p. 135-140.


Du Bois D.: Het oude Diest. Diest 1934, p. 127-134.

Dubuisson-Aubenay: Handschrift - Itenerarium Belgicum (1623-1628). In Bibliothèque Mazarine te Parijs, handschrift 4407. Diest: fol. 115-116.

du Jacquier Yvonne: Béguinage Notre Dame des Prés à Gand. In Touring Club de Belgique, jg.?, p. 281-283.

du Jacquier Yvonne: Nos Béguinages. In Le folklore Brabançon, nr. 140, décembre 1958, p. 997-1004. Diest p. 1000, ill. p. 1001 en 1003 (begijnhofpoort).

du Jacquier Yvonne: Béguinages de Belgique. In Brabant, n°. 6, 1969, p. 30-40. Diest, p. 36.

Dustin A.M.: Abdijen en begijnhoven. Kommissariaat-Generaal voor Toerisme, druk N.V. Dessain Mechelen, 1973.


E.

Elias P. van Sinte Teresa Carm. Discla.: Het Gheestelycke Palays der Begynhoven, in drij boecken verdeylt. Waer van den eersten bewijst S. Begga waerachtelijck der Beggijnen fondaterste te zijn. Den tweede hoe wonderlijck dese Princesse in alderey gaven en deuchden heeft uytgeschenen. Den derden wat grootachtbare getuygenisse Godt ende de gansche wereld van de Beggynkens ghegeven hebben. Antwerpen, 1628, 3 delen. In deel II begijnhof van Diest.

Elis P. van sinte Teresa: Het Leven van sinte Begga, hertoghinne van Brabant. Waer in verhaelt worden de principaelsten geschiedenissen, Princen ende heyligen van Nederlandt. Waer in men oock kan gesien hoe alle soorten van menschen, maechden ghehoude lieden ende weduwen moeten leven. Ende principalijck hoe wonderlijc sinte Begga in alderley deuchden en gaven heeft uytgesteken. Antwerpen, 1631.

Erens A.: De Begijnhoven in Vlaanderen. Leuven, 1934, 16 p.

Erens M.A.: De oorkonden der abdij Tongerloo: 195, 220. 331, 359,361, 474, 477, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 504.

Ertoesser Martin und Wierner Ernst: Ideologische Probleme der Mittelalterlichem Plebejustums: die freigeistige Häresie und ihre soziale Wurzeln. Berlin, Akademie-Verlag, 1960, 162 p., facs., 3 tafeln. Forschungen zur mittelalterlichen Geschichte. (20.587 R 7).

Erychii Puteani: De begginarum apud Belgas intituitio ac nomine suffragium, quo contraversia recens excitata sopitur. Lovanii, 1630.

Esschius N.: Corten ende heylighen Regel van leven den welcken den Eerw. Vader Nicolaus Esschius uyt ingeven van den H. Gheest voor sy selve heeft geschreven ende trachten te onderhouden. In G.G. Het Leven, p. 135.

Evers J.J.: Onbekende of onuitgegeven oorkonden aangaande het begijnhof van Aarschot. In Bijdragen tot de Geschiedenis, XXIX, 1938, p. 134-154.


F.

Fayen A.: L’Antigraphum Petri et les lettres concernant Lambert le Bégue. In Compte-rendu des Séances de la Commission royale d’Histoire, Bruxelles, tome 68, 5e série, 1899, p. 327, 328, 340, 341.

F. C. F.: Het Leven van de seer edele doorluchtighste en H. Begga hertoginne van Brabant, stghteresse der Beggynen. Met een cort begryp van de levens der salige, godtvruchtige en lof-weerdige beggyntjes der vermaerde en hoogh gepresen beggynhoven, by een vergadert door een onbekenden Dienaer Godts. ‘t Antwerpen, by de Weduwe van Petrus Jacobs, woonende inde corte Nieuw-straet, inder witten Leeuw, 1712.* 1. Begijnhof Diest: p. 163-193.

 • 2 .Begijnen te Diest:
  • Achten H., p. 192
  • Berchmns Anna, p. 172-184
  • Coninckx M., p. 192-193
  • Kelchtermans M., p.164
  • Suyskens J., p. 185
  • Vander Heyden A., p. 187-191
  • Verschuren M., p. 185
  • Cordeys G., p. 275-320
  • Van Lille M., p. 215-217
 • 3. Goysens J., rentmeester begijnhof, p. 186
 • 4. Lumnius J., p. 58-59, 63-64
 • 5. Vanden Boom Paulus, p. 191
 • 6. Van Esch Nic., p. 165-171.


Fisen Barth.: Flores Ecclesiae Leodiensis. Lille, 1647.

Fisen Barth.: Sancta Legia Ecclesiae Romanae filia. Luik, 1696.

Foppens Fr.: Batavia sacra. Brussel, 1714.

Foppens Fr.: Historia episcopatus Antwerpiensis. Brussel, 1717.

Foppens Fr.: Historia episcopatus Silvaeducensis. Brussel 1721.

Foulon J. E.: Historia Leodiensis. Luik, 1735

Franquinet J. D.: Cartulaire de Notre-Dame de Maestricht. In Annales de la Société historique et archéologique de Maestricht. Maestricht, 1854.

Fredericq Paul: Geschiedenis der Inquisitie in de Nederlanden, Gent-’s Gravenhage,1892-1899, 5 delen.

Frédericq P.: Corpus documentorum Inquisitioneis Neerlandicae. Gent 1889-1903.

Frédericq P.: Geschiedenis der Inquisitie in de Nederland. Deel II. Gent, 1897.

Frédericq P.: Les documents de Glasgow concernant Lambert le Bègue. Brussel, 1895.

Frédericq P.: Notes complémentaire sur les documents de Glasgow concernant Lambert le Bègue. Brussel, 1895.

Frédericq P.: Ons oud Groot Begijnhof der Brugsche poort. In Bulletijn der Maatsch. van Gesch. en Oudheid van Gent, jg. X, Gent, 1902, p. 154.

Frickel E.: Het Begijnhof van Turnhout. In Toerisme, jg. 1967, p. 553-557.

Frison: Notes sur quelques hospices ou béguinages de la ville de Huy. In Revue archéologique Notre-Dame, Huy, 1882-1883, p. 137-141.

G.

Gaspar Rene: Een Fransch toerist in de Spaansche Nederlanden. In Toerisme, jg. XVI, 16 September 1937, p. 741, 753.

Gaus H.: Het cultureel-maatschappelijk werk in België, 1918-1940. In Algemene Geschiedenis van België, deel 14, p. 259-280

Gerits Trudo Jan: Het laatste begijntje van Aarschot. In Ons Heem, XXVIII, 1974, p.187.

Gerits Trudo Jan: Inventaris van het meubilair in de Pastorie en Kapelanie van het begijnhof te Diest. In Ons Heem, XIX, nr. 2, lentemaand 1965, p. 55-58.

Gerits Trudo Jan: De Huisheiligen van het Diesterse Begijnhof. In Ons Heem, jg. 29, nr. 1, Louwmaand, 1975, p. 21.

Geudens E.: L’ancien béguinage d’Anvers. In Bull. AC. Arch. de Belgique, IV, Anvers, 1906, p. 232, 247.

Geudens E.: Le béguinage d’Anvers. In Antwerpen vooruit, jg. IV, Antwerpen, 1914, 10 Mei , nr. 75.

GG: Diestse postzegel: tweede keer, goede keer. (begijnhofpoort)

Gheldhof A.: Le Béguinage d’Ypres. In Histoire de la Flandre et ses institutions civiles et politiques, Bruxelles, 1855-1864, tome V, p. 44.

Ghesquière J.- De Smet Corn.- Thys Isfr.:Acta Sanctorum Belgii (antérieurs à 729), Bruxelles et Tongerloae, 1783- 1794, 6 vol. - Fac simile charter begijnhof Vilvoorde- Oorsprong der begijnhoven.

Ghobert J.: zie Clement T.

Gielemans J.: Anecdota ex codicibus hagiographicis J. Gielemans ed. hag. Boll. Brussel, 1895.

Gielen Erwin: Lijst der beschermde gebouwen van de stad Diest. In Monumentenzorg, nr. 3, maart 1980, p. 11-12.

Gielen Erwin: Het Begijnhof. In Hier Diest.

Gielen Erwin: Het Diests mo(nu)ment: het Begijnhof. In Den Diesteneir, jg. 4, nr. 48, mei 2003.

Gijsen J.: Vlaamse begijnhoven ontdekken en beleven. Aartselaar, 1999.

Gillain G.: Het Leuvens Groot Begijnhof. In Meer Schoonheid, 1960, p. 7.

Gilles Dillis E.: Béguines et béguinages. La Presse, Antwerpen, jg. 1906, vanaf 23 September 1906.

GMA.: Niemand wist wat een begijn was. In Het Laatste Nieuws, 12 maart 2003.

GMA.: Première film over bewoners begijnhof: “Kom moar in mijne hof”. In Het Laatste Nieuws, 17 maart 2010.

GMA: Ocmw verkoopt ‘slechts’ acht begijnhofhuisjes in plaats van vooropgestelde 27. In Het Laatste Nieuws, 1 oktober 2014.

Godenne: Malines jadis et aujourd’hui. Malines, 1908.

Goetschalkx P.J.: Het Begijnhof van Lier. In Bijdrage tot de Geschiedenis van het aloude Hertogdom Brabant, Ekeren-Donk, 3de jg., 1904, p. 36-51.

Goetschalkx P.J.: Het Begijnhof. In Bijdrage tot de Geschiedenis van het aloude Hertogdom Brabant, Hoogstraten, VIIIste jg., Ekeren-Donk, 1909, p. 272-280.

Goewie Guy: Er is nog leven na de middeleeuwen. Het begijnhof van Diest. In Zie Zo, 1995.

Goossens J.: De kwestie Lambertus “li Beges” (1177). Verhandelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten, 110, Brussel, 1984.

Grammaye J.B.: Antiquitates illustrissimi ducatus Brabantiae. Leuven en Brussel, 1708.

Greven J.: Der Ursprung des Beginenwesens. Eine Auseinandersetzung mit Godefroid Kurth. Historische Jahrbuch, t. XXXV, livraison 1, p. 26-58 et livraison 2, p. 291-318. Munster 1914.

Greven J.: Belgische Beginenhöfe. Der Belfried I, Leipzig, 1917, p. 355-366.

Grieten S.: Een heilige verbeeld. Iconografie en de ideologische recuperatie van de heilige Begga. In Jaarboek 1994 Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen, p. 172, nr. 13 en 14. (beeldhouwwerk uit de Diestse Begijnhofkerk).

Groote Geert: De sermonia ad beguttas. De Middelnederlandsche tekst opnieuw uitgegeven en met inleiding en aantekeningen door W. de Vreese, ‘s Gravenhage, M. Nijhoff, 1940, 7 + XVII + 88 p.

Guyot P.J.J.G.: Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonoque et bénéficiale; V° Béguines. Parijs, 1784.

Gybels Gilbert: Cort begryp van de generaele, ende meest alle dagh voorvallende oeffeninghen, ten gebruijcke van het begynhoff van Diest, ende alle die Godt wel soecken te beminnen. Uitg. Denique , Loven, 1713, 111 p.


H.

Hachez F.: Le Béguinage de Mons. In Messager des sciences historiques de la Belgique. Gand, 1849, p. 277-302.

Hachez F.: Les fondations charitables de Mons. In Annales du cercle archéologique de Mons, t. I, 1857.

Halflants J.: De begijnhofkerk van Diest. In Oost-Brabant, jg. 31, 1994, nr. 3, p. 126.

Halin J.: Begijnhoven. In Kunst in België. Brussel, 1943, 34 p. en XXXII p., ill., bibliogaphie p. 31-34. Diest: Kerk van de H. Maria-Magdalena, p. 19.

Haraeus Fr.: Annales ducum seu principum Brabantiae. Antwerpen, 1623.

H.C.: De kerk van het Groot Begijnhof te Leuven. In Toerisme, 1947, p. 315-316.

Heerle L.: Kerkelijk Maaseik, ligging en geschiedenis, Begijnhof. In De Tijdspiegel, sept. 1965, p. 30.

Héfelé C.J.: Béguine. In Dictionnaire encycloppédique de la théologie catholique, I, Paris, 1864, p. 447.

Heirman Michiel: Langs Vlaamse begijnhoven. 2001, 208 p., ill.

Heisterbach Caesarius: Dialogus Miraculorum. Keulen-Brussel, Joseph Strange, 1951.

Heisterbachensis Caesarius: Illustrium Miraculorum et Historiarum memorabilium. Liber XII, Cologne, 1599.

Hélyot P.: Dictionnaire des Ordres religieux. Ed. Migne, Paris, 1847-1859.

Hemmerlin: (Clarissimi viri juriumque doctoris Felicis, cantoris quondam Thuriensis) varie oblectationis opuscula et tractatus: contra validos mendicantes, Datum Turegi, a. D., millesimo quadringentesimo tricesimo octavo... Contra Anachoritas Beghardos Beginasque silvestres.

Henrion M.: Histoire des Ordres religieux. Bruxelles, 1838.

Herstelling Begijnhofkerk te Diest. In Natuur- en Stedenschoon, 1933, p. 156 en 170-171.

Het begijnhof van Aarschot. In Bijdragen tot de geschiedenis van het Land van Aarschot, 1, Tielt, Veys, 1976, 454 p., ill., krt.

Het Begijnhof van Diest. Wat zeven eeuwen van vroomheid nalieten. Uitgave van de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer-Diest, 6 getypte p.

Het Leven van de seer edel ... H. Begga..; door eenen onbekenden dienaar Godts, Antwerpen , 1712. Begijnhof Diest, p. 163-193.

Heye Is.: In Messager des sciences historiques, 1850, p. 241.

Heyns P.: Herentals, monumenten en merkwaardigheden, opgedragen aan Z.E.H. Dr. Floris Prims.

Hiers Cl.: Het Begijnhof van Kortrijk. Kortrijk, 1887.

100 jaar Sint-Amandsberg. Avonden in het begijnhof. Sint-Amandsberg, 1972.

Hofman H.: Horae Belgicae, t. VI, Breslau, 1838, p. 123 et 231.

Hoornaert H.: Ce que c’est qu’un béguinage. Lille-Bruxelles, 1921, XIV + 161 p.

Hoornaert ( Chan.): La plus ancienne règle du Béguinage de Bruges. In Annales de la Societé d’emulation de Bruges, LXXII, 1929.

Hoornaert R.: De Wijngaard van Brugge. Het Brugs Begijnhof, Brugge, 1926.

Hoornaert R.: Un monastère contemplatif méconnu. Le Béguinage de Bruges. In Etudes, Revue catholique d’intérêt général, Paris,1927.

Hoornaert R.: Le béguinage de Bruges: son histoire, sa règle, sa vie. Bruges, 1930.

Hoornaert R.: Le Béguinage de Bruges. Brugge, 1938.

Hoornaert R.: Le béguinage princier de Bruges, le passé, le présent. Bruges, 1939, 120 p.

Huart C.: zie Clement T.

Huygelaere D.: Bemerkingen en uitleggingen op het geschil onstaen (te Aelst) met betrek tot het bezit en beheer der goederen, ‘t gebruick der opbrengsten en de uitvoering der fondatiën van het beggijnhof..., 1849.

Huisheiligen 16 en 17 eeuw. Diest Begijnhof. Deel I en II. Uitgave van Stichting Arnoldus IV.

Huysman J.: Begijnhof van Ste Elisabeth. In De Godsdienstige week van Vlaanderen. Gent, 1902.


I.

Impens P.: Chronicon Betleemeticum, ms de la bibliothèque d’Averbode.

In beeld geprezen. Miniaturen uit Maaslandse devotieboeken 1250-1350. Leuven, 1989.

Inventaris van het meubilair in de pastorie en kapelanie van het Begijnhof te Diest (XVIe eeuw). In Ons Heem, jg. XIX, nr. 2, lentemaand, 1965, p. 55-58.


J.

Jacobs M.: Het begijnhof van Anderlecht. In Gemeentekrediet van België, nr. 130, p. 285-294.

Jacquier: Béguinages de Belgique. In Brabant, n° 6, 1969, p. 30-40. Diest, p. 36.

Jansen Arnoldus: Het leven van den Eerwerdighen Vaeder Mynheer Nicolaus van Esch... eerste beschreven in de latynsche tale door den eerw. Heer Arnoldus Janssen van Diest, synen discipel en navolger in de selve pastorye. Leuven , 1713.

Jansen Arnoldus: Cort begryp van de generaele ende meest alle dagh voorvallende oeffeninghen, ten gebruycke van het begynhoff van Diest. Leuven, 1713.

Jansen J.E.: Het Begijnhof, in Turnhout in het verleden en het heden, Turnhout, deel I, 1905, p. 104-107.

Jansen J.: Het kunstpatrimonium van het begijnhof van Turnhout. Turnhout, 1988.

Jansen Yves: Diest, zijn begijnhof. Film van 13 min in 16 mm, documentaire-fictie. draaiperiode augustus 1973

Janssens B.: Begijnhof van Lier. Lier, 1925, 32 p.

Joos J.: Het Gentse Begijnhof Onze Lieve Vrouw ter Hooye viert zijn 700-jarig bestaan. Gent, 1934.

Joris Stanislas: Cartae Begginagii de Diest ( 1253 etc.). Catalogus MS. Archief abdij van Averbode.

Joris Stanislas: (Kopij) - Hier beghinnen die cleijn statuyten en goede heijlighe oude ghewoonten van onsen beghijnhof van Diest. Hanschrift, afgeschreven door S. Joris, bevindt zich in het archief van de Abdij van Averbode.

Juten G.: Cartularium van het begijnhof te Breda. Uitgave van het Provinciaal Genootschap van kunsten en wetenschappen in Noord-Brabant, z.d.


K.

K.H.D.: Législation et culte de le bienfaisance en Belgique. Louvain, 1852.

Koorn F W J.: Begijnhoven in Holland en Zeeland gedurende de Middeleeuwen. Assen, 1981.

Koorn F.W.J. en Van der Eycken Michel: Begijnen in Brabant. Den Haag 1987, 63 p., ill. Begijnhoven van Breda en Diest.

Kruger J.B.: Begijnhof van Antwerpen. In Geschiedenis van het Bisdom van Breda, Rosendaal, 1872-1888, I, p. 315-319.

Kunstschatten in het Diestse begijnhof. Diest, 1988.

Kurth G.: La Cité de Liège au Moyen Age,tome II, p. 255, Bruxelles, 1906.

Kwestie van Begynhoven. Gent, Wwe Poelman-Paeoe, 1862.


L.

La litterature et le béguinage. In Revue National, XXVII, 1955, p. 129-156. (B 117844)

Lambrechts J.: Het oude begijnhof of beknopte geschiedenis van het begijnhof van Hasselt. Hasselt,1886.

Lambrechts Rachel: Het begijnhof van Hoogstraten, 1380-1600. In Jaarboek Hoogstratens Oudheidkundige Kring, 1948, 207 p. Idem in 1959.

Lammens J.: Le Béguinage de Sainte Elisabeth à Mont-Saint-Amand. Gand, 1899.

Lauwerijs J.: Het Begijnhof van Hoogstraten. Brussel, 1932, 16 p., pl.

Lauwerys J.: Het begijnhof van Hoogstraten. Jaarboek van de Koninklijke Hoogstratens Oudheidkundige Kring, Hoogstraten, 1974-1976.

Lefever F. A.: De konventen in het Groot-Begijnhof te Leuven. In Meer Schoonheid, jg. 17, 1970, nr. 2, p. 33-39.

Lefèvre Jos et Placide: Inventaire des archives du Conseil Royal de Philippe V (1702-1711), n° 374: Diest, béguinage, 1702. (1 liasse).

Legrand L.: Les Maisons-Dieu. In Revue des Questions historique. Paris, janvier 1898.

Lejeune T.: Le Béguinage de Binche. In Monographie historique et archéologique de divers localités du Hainaut. Mons, 1877-1883, 2°, p. 194-196.

Lemaire R.: Het Groot Begijnhof te Leuven. In Toerisme, 1956, p. 343.

Lemaire R.: La renovation des villes historiques. Un cas concret: le grand béguinage à Louvain. In Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, letteren en kunst van Mechelen. Leuven, 1970, p. 22-34.

Lemmens Martine: Het begijnhof te Diest (1245-ca. 1400). Diss. Lic., 1987, XVIII+157 p.

Lerner Robert E.: The Heresy of the Free Spirit in the Later Middle Ages. Berkeley en Los Angeles, 1972.

Le Roy J.: Castella et praetoria nobilium Brabantiae, Coenobiaque celebriora ad unum delineata cum brevi descriptione. Antwerpen, 1697.

Le Roy J.: Le grand théâtre profane du duché de Brabant, contenant la description de ce pays. La Haye, 1730.

Le Roy J.: Le grand théâtre sacré du duché de Brabant. La Haye, 1734.

Leurs Stan: De begijnhoven, door Stan Leurs, J. Van Mierlo, L.J.M. Philippen en A. Stefens. Antwerpen, Vlaamsche Toeristenbond, De Sikkel, couv., pll., figg., 51 p. Steden en landschappen, VII., 1931. (III 65.528 A 7).

Leurs S.: Kortrijk en zijn Begijnhof. In De Vlaamse Werkman. Antwerpen, jg. 1921 of 1922.

Levelt H.: Het Begijnhof buiten Bergen-op-Zoom. Bergen-op-Zoom, 1924.

Loix Frans: Het gebeurde op het begijnhof te Diest anno 1810. In Oost-Brabant, jg. XVII, 1980, nr. 1, p. 25-30.

Loix Frans: Komt In mynen hof myn suster bruit. In De Mosterdpot, jg. II, 1978, nr. 4.

Louw Miel: Begijnhoven in Vlaanderen. In Het Rijk der Vrouw, 1970.

L.S.: Begijnhoven. In Brabantsche Folklore, Brussel, 17e jg., nr. 102, Juli 1938, p. 112.

L.S.: Het Diesters Begijnhof. In Brabantse Folklore, deel XX, 1940-1948, nr. 115-120, p. 237. Het begijnhof van Diest werd in 1253 gesticht door Aert van Diest, zoon van Aert en van Vrouwe Aleida. Kleinzoon van een andere Aert van Diest en Vrouwe Clementina; deze zoon van heer Aert van Diest, heer van Diest ende Zelem, stond victorieus tegen den heere van Grimbergen en was geallieert... A° 1146.

Lummius Jo. Fred.: De origine Begginarum. Ms cité par Hallman, p. 125.

Luyts L.: De Dominikanen en de Begijnhoven. In Dominikaans leven, 1957.

Luyts L.: Het Groot Begijnhof van Sinte Elisabeth in zijn verleden en heden. In Oost-Oudenburg II, 1964.


M.

Maes F.: Troebelen in het Aarschotse begijnhof in 1476. In Het oude Land van Aarschot, VI, 1971, p. 70-72.

Majerus P.: De begijnhoven in België: mythe en werkelijkheid. In Het Tijdschrift van Dexia Bank, jg. 54, 2000, nr. 3, p. 33-53.

Mariën: Fabienne: Table chronologique de chartes et diplômes imprimés concernant l’histoire de Belgique, tome XI (troisième et quatrième partie). Corrections et tables:* beguinage de Diest: IV, p. 172, 289

 • béguines: biens et ou personnes: III, p. 187; IV, p. 172
 • directeur: III, p. 187
 • infirmerie: IV, p. 21.


Marinus Albert: Les petits musées. In Le Folklore belge. Bruxelles, Les Editions Historiques, 1937-1938, p. 272, 284-286. Begijnhofmuseum te Diest.

Marinus M.J.: Laevinus Torrentius als tweede bisschopf van Antwerpen (1587-1595). In Verhandelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, Klasse der Letteren, 131, Brussel, 1989.

Maximinus: Een groot Looienaar: E.H.R. Boonen. In Oud-Hoger-Op, 1957, p. 17-22. Engelenconvent.

Meeus J.: Wetenswaardigheden uit het “Memoriael Boeck” van het Begijnhof te Aarschot. In Eigen Schoon en de Brabander, 1948, p. 277-324.

Memorie voor den Reghel van de poort. Algemeen Rijksarchief te Brussel, Kerkelijk archief Brabant nr. 13.736.

Meney J.: De West-Vlaamse Begijnhoven. In West-Vlaanderen, jg. 2, 1953, p. 69-71, ill.

Mens Alcantara: Beghini, begardi, beginaggi. In Dizionnario degli Istituti di Perfezione, deel I, kol. 1165-1180. Rome, 1974.

Mertens F.: Flor van Reeth, avantgardisch architekt en lyrisch schilder van gewijde stilte der Begijnhoven, tachtig. In Gazet van Antwerpen, 31-03-1964.

Mertens Geert: Promotiecomité pakt uit met nieuwe brochure over begijnhof. In Passe-Partout, nr. 16, 15 april 2009.

Meyer P.: Le Psautier de Lambert le Bègue. In Romania. Paris, 1900, p. 528-545.

Meyer P.: Propriété des Béguinages. In Bulletin de la Société des anciens textes français. Paris, 1913, p. 125.

Meyerus Jacobus: Annales Flandricae. Antwerpen 1561 en Francfort, 1580.

Micheels P en Vanuytrecht H.: Typologische analyse van “het wonen” in het begijnhof van Diest. Hasselt, Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur, 1982, 137 p., ill.

Milis L.: Kerkelijk en godsdienstig leven circa 1070-1384. In Algemene Geschiedenis der Nederlanden, deel 3, p. 165-211.

Miraeus Aubertus: Origo Beginarum virginum in Belgio hodieque frequentium. Ad Sororem Catharinam. Antwerpen, 1602, Johannem Moretum.

Miraeus Aubertus: Codex donationum piarum. Brussel, 1624.

Miraeus Aubertus: Donationum Belgicarum libri II, Antverpiae, 1629. Tome I, p. 67-68: Charter stichting begijnhof.

Miraeus Aubertus: Notitia ecclesiarum Belgii, Antverpiae, 1630. Begijnhof Diest, p. 643.

Miraeus Aubertus: Opera diplomatica et historica. Leuven, 1723-1748. Deel I, 1723, p.768: begijnhof Diest.

Miraeus Aubertus en Foppens Johannes Franciscus: Opera diplomatica et historica, in quibus continentur chartae fundationum ac donationum, testamenta, privilegia, foedera principum, et alia tum sacrae tum profane antiquitatis monumenta a pontificibus, imperiatoribus, regibus, principibusque Belgii edita et ad Germaniam inferiorem vicininasque provincas spectantia, ex ipsis tabularum publicarum fontibus eruta. Editio. secunda, Fr. Foppens notas et indices addidit, diplomata multa cum suis originalibus contulit, aliaque plura hactenus inedita adjunxit. Lovanii et Bruxellis, 1723-1748, 4 delen. Tome II, p. 768, over begijnhof Diest. (heruitgave).

Misson: Le Chapitre noble de Sainte-Begge à Andenne. Bruxelles, 1889.

Molanus J.: De historia sanctarum Imaginum et Picturarum. Edition de N. Paquot. Begijnhof Diest p. 126.

Molanus J.: Historiae Lovaniensis libri XIV. Collection des chroniques belges. Bruxelles, 1861.

Mols R.: De seculiere clerus in de 17de eeuw. In Algemene Geschiedenis der Nederlanden, deel 8, p. 369-382.

Mols R.: De seculiere clerus in de 18de eeuw. In Algemene Geschiedenis der Nederlanden, deel 9, p. 376-388.

Mortelmans J. en Verheyen V.: Het Lierse Begijnhof. Lier, 1974, 159 p., 40 ill.

Moulaert B.C.B.: Het Groot Begijnhof te Gent. Gent, 1850.

Moulaert B.C.B.: Règle et statuts du béguinage de Tirlemont aux XVIe et XVIIe siècles. In Analectes pour servir à l’histoire ecclésiastique de la Belgique, VII, 1870, p. 142-175.

Moulaert B.C.B.: Quatre testaments de béguines des XIVe et XVe siècle. In Analectes pour servir à l’histoire ecclésiastique de la Belgique, XIII, 1876, p. 339 et suiv.

N.

Nahuys Maurin ( van Horstmar-Ahaus): Zegels van het Diestsche Begijnhof. In Dietsche Warande en Wetenschappelijke Nederlandes, jg. 4, 1891, p. 381-390, 3 afl.:* 1e zegel (382) (in Raymaekers Kerkelijk en Liefdadig Diest, p. 449)

 • 2de zegel (383) brief perkament 6 october 1547 ( archief Sint-Sulpitiuskerk Diest) N. Van Essche.
 • 3de zegel (384) 14 maart 1572 (archief Sint-Sulpitiuskerk Diest) N. Van Essche.


Nelis H.: Document falsifié relatif à l’origine des Béguines. In Revue Belge de Philologie et d’Histoire. Bruxelles, Tome III, n° 1, Janvier-Mars, 1924.

Nicolas abesche pastor: Inventaris Begijnhof.

Nimal H.: Les Béguinages: origine, développements, régléments, organisation inférieure, influence. In Annales de la Société archéologique de l’arrondissement de Nivelles, t. IX, 1908-1909, p. 1-126. Bibliographie générale des béguinages (in fine) et bibliographie spéciales des origine, p. 3. Diest:* p. 29: legs au béguinage de Diest-testament de Renier, 31 juillet 1267

 • p. 37, 95: charte de protection des béguines - Adolphe de la Mark, 25 Oct. 1324
 • p. 87: Innocent IV prend le béguinage de Diest sous sa protection, 1245.


Nuyts Jan: De begijnhoven. Borgerhout, Heemkundige Kring van Borgerhout, 1961, 20 p., ill. Brochure-reeks nr. 1.(B 16.017 1).

Nyssens J.: Folkloredag op het Diesters Begijnhof. In Brabant, nr. 6, 1975, p. 57.

Nyssens J.: Het “Slakkenmanneke” van het begijnhof te Diest (De gelukzalige Franciscus de Hieronymo). In Oost, jg. 3, 1966, nr. 3, p. 79-80.


O.

Oetker F.: Die Beginenhöfe. In Belgische Studien. Stuttgart, 1876, p. 221-264.

Olivier R.P.: Le grand Béguinage de Gand dans l’Année dominicaine. Parijs, 1901-1902. 2me édition publiée séparément, Parijs 1903.

Olyslager W.A.: Het Groot Begijnhof van Leuven. Leuven, 1973, 192 p., ill.

Ons Geestelijk Erf: Begijnhof Diest, juni, 1970.

Oorkonden van het Begijnhof te Sint-Truiden. Hasselt Rijksarchief.

Operatie abdijen en begijnhoven in België. Brussel, 1973, 2 delen.

Oude kunst uit de verzameling van de “Vrienden van het Begijnhof” te Sint-Truiden. Kunst en Oudheden in Limburg, Sint-Truiden, 1974.


P.

Paessens A.: Aarschot-Het begijnhof. Aarschot, 1952, 19 p.

Pacquay Jan: De Begijnhofkerk van Sint-Truiden. In Natuur en Stedenschoon, 1923, p. 67-69.

Paquay J.B.: Regesta de Renier, écolâtre de Tongres, vicaire général de Henri de Gueldre. Liège, 1905. Testament de Renier, daté du 31 juillet 1267. Legs au béguinage de Diest, p. 74-78. Original: Algemeen Rijksarchief Den Haag, charte 26.

Paquay J.B.: Regesta de Marcuald archidiaere de Hesbaye, prévôt de Tongres (1237-1274). Tongres, 1905.

Paquay J.B.: Het eerste statuut der begijnhoven opgesteld door Jacques de Troyes en uitgevaardigd door Robert van Thourotte rond 1246. In Verzamelde Opstellen, Hasselt, XI, 1935, p. 185-204.

Peeters-Saenen Emiel: Miniatuurstad van wereldformaat. In Muziek & Woord, nr. 344, mei 2003, p. 4.

Perreau M.: Tongres et ses monuments. II. Le Béguinage. In Annales de l’Académie d’Archéologie de Belgique, tome IV, Anvers, 1847, p. 387-394.

Persoons E.: Panorama van de reguliere clerus in de 17de eeuw. In Algemene Geschiedenis der Nederlanden, dl. 8, p. 383-392.

Persoons E.: De reguliere clerus: een statistische benadering. In Algemene Geschiedenis der Nederlanden, dl. 9, p. 389-394.

Persoons E.: Begijnen en begijnhoven in Antwerpen en Brabant. Brussel, 1994.

Philippen L.J.M.: Oorkonde van Adolf van der Marck van de begijnen van Diest. In Bijdragen tot de geschiedenis bijzonderlijk van het Aloude Hertogdom Brabant, 1904.

Philippen L.J.M.: Het begijnhof van Sint-Catharina “ten Velde” te Diest. In Bijdragen tot de Geschiedenis bijzonderlijk van het aloude hertogdom Brabant: * jg. 3, 1904, deel III, p. 501-519

 • jg. 4, 1905, deel IV, p. 327-339, 423-433, 532-536.


Philippen L.J.M.: Het begijnhof van Sint Catharina ten velde te Diest. Mechelen, Vleeshouwer, 1906, 46 p. (Stadsarchief).

Philippen L.J.M.: Libellus Privilegiorum du curé et des vicaires du Béguinage de Diest. In Analectes pour servir à l’histoire ecclésiastique de la Belgique. Louvain, tome XXXI, 1905, p. 351-359.

Philippen L.J.M.: De Begijnhoven. Oorsprong, Geschiedenis, Inrichting. Antwerpen, “Veritas”, Ch. & H. Courtin, drukk. K. Dirix-Van Riet, 1918, XVI-490 p. (III 47.347 B). Begijnhof Diest p. 109. Bibliografie p. 435-472. Bespreking door Dom Ursemer Berlière in Bulletin de la Classe des lettres et des sciences morales et politiques, n°4, 1919, p. 131-132.

Philippen L.M.J.: De Begijnhoven, hunne geschiedenis. In Natuur- en Stedenschoon, nr. 4, Begijnhofnummer, april 1929, p. 50-59.

Philippen L.J.M., Leurs S.en Van Mierloo J.: De begijnhoven, Steden en Lanschappen, 7. Antwerpen, 1931.

Philippen L.M.J.: Het oudste zegel en de vroegste geschiedenis der Begijnen van Antwerpen. In Bijdragen tot de Geschiedenis, XXVI, Wetteren, 1935, p. 23-27.

Philippen L.M.J.: De vorming van het woord Begginus. In Bijdragen tot de Geschiedenis, jg. XXVII, 1936, p. 17.

Philippen L.J.M.: De opkomst van het begijnenwezen te Diest. In Eigen Schoon en De Brabander, XIXe jg., (nieuwe reeks XI), 1936, nr. 4, p. 113-120.

Philippen L.M.J.: De opkomst van het begijnenwezen te Diest. In achste jaarboek der Diestersche Kunstkring, 1936, p. 23-30, ill.

Philippen L.J.M.: Het ontstaan der begijnhoven. Een synthetische studie, Antwerpen, De Nederlandse Boekhandel, 1943, 52 p. Bepreking van dit boek in Ons Geestelijk Erf, 1944, p. 243-244.

Philippen L.M.J.: De beteekenis van het oprichten van het begijnhof te Antwerpen en in de volkrijke Vlaamsche steden. In Tijdschrift voor Geschiedenis en Folklore uitgegeven door de commissie voor geschiedkundige en folkloristische opzoekingen der provincie Antwerpen, 1943, 1ste en 2de aflevering.

Philippen L.J.M.: Begijnen en Begijnhoven. In Spektator, 14-10-1945, 2 ill.

Pinchart Alexandre: Archives des arts, sciences et lettres. In Messager des sciences historiques, 1861. - Beguinage de Diest, p. 178-179. Don de 200 livres de Flandre que les archiducs accordaient aux béguines de Diest, par lettres patentes, datées de Bruxelles, le 30 septembre 1618 pour orner le maître-autel de leur église.

Piot G.: Le grand et le petit béguinage. In Histoire de Louvain depuis son origine jusqu’ aujourd’hui. Louvain, 1839, p. 102, 156.

Pirenne H.: Histoire de Belgique. I, Bruxelles, 1900; II, Bruxelles, 1903, III, Bruxelles, 1907.

Pittoors P.F.J.: Beknopte bibliografie van onze begijnhoven. In Ons heem, XXII, 1968, p. 197.

Plantenga J. H.: In L’Architecture religieuse du Brabant au XVIIe siècle. La Haye-Martinus Nijhoff, 1925, porte du béguinage p. 256.

Poumon Emile: Béguinages Bruxellois. In Brabant, mai 1963, n° 5, p. 24-27, 7 ill.

Preger W.: Geschichte der deutschen Mystik in Mittelalter. Leipzig, 1874.

Prims Floris: Begijnhof op het Kiel. In Geschiedenis van het Kiel. Wilrijk, 1938.

Province de France, Les Dominicains directeurs des cinq pièces interessantes concernants l’existence légale des beguinages belges et de l’emploi de leurs revenus. Receulliies et annotées par un ami des beguines. Bruxelles, Polack-Duvivier, 1848, 52 p.

Pseudo-Dionysios: mystiek theoloog en waarschijnlijk bisschop in Syrië (eind 5de eeuw-begin 6de eeuw). Het bewaarde werk van hem bevat 4 delen waaronder “de hemels hiërarchie”. Hij deelt de engelen in drie klassen, elk onderverdeeld in drie koren:* 1ste klasse: 1. serafijnen-2. cherubijnen-3. tronen.

 • 2de klasse: 1. heerschappen-2. machten-3. de krachten
 • 3de klasse: 1. overheden- 2. aartsengelen-3. engelen.
 • Dus negen begijnen in het “Engelenconvent”.


Put E.: Onrust in de zielzorg. J.T. Wellens, 17de bisschop van Antwerpen en zijn pastoraal beleid (1776-1784). Verhandelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, Klasse der Letteren, 107, Brussel, 1983.

Puteanus Erycii: De Begginarum apud Belgas institutione et nomine suffragium, quo controversia recens excitata sopitur. Leuven, 1630.


R.

Rapport sur les béguinages de Gand, présenté par le Collège Echevinal, en séance du Conseil Communal de cette ville du 10 février 1862. Gent, 1862.

Raymaekers F.J.E.: Chronicon Diestense. In Bulletins de la Commission royale d’Histoire, Brussel 1861, p. 455-462.

Raymaekers F.J.E.: Naemlyst der pastoors van het begijnhof te Diest. In Brabandsch museum voor oudheden en geschiedenis. Uitgegeven door Edward van Even, jg. 1, 1860, p. 257-262. Leuven, C.J. Fonteyn.

Raymaekers F.J.E.: Coup d’oeil historique sur l’ancienne industrie drapière à Diest. In Messager des sciences historiques. Gent, 1861.

Raymaekers F.J.E.: Historische Oogslag op het Begijnhof van Diest, getrokken uit het blad de Tijd. Brussel, 1862.

Raymaekers F.J.E.: Notice historique sur le Béguinage de Sainte-Catherine à Diest. In Messager des sciences historiques, Gent, 1862, p. 73, 97, 120, 162. Extrait du Messager des sciences historiques de Belgique, Gand, imprimerie L. Hebbelynck, 1862, 66 p. Lythographies de A Willemyns: Côté septentrional de l’église du béguinage à Diest et Nicolas Van Esch. - Addition p. 61 (Manuscrit original de la vie d’Eschius par Arnould Jansens).

Raymaekers F.J.E.: Het Kerkelijk en Liefdadig Diest. Geschiedenis der kerken, kapellen, kloosters, liefdadige instellingen. Leuven, 1870, p. 421-492.

Raymaekers F.J.E.: Compte rendu de la Commission royale d’histoire, 3me série, II, p. 455 et suiv.

R(eusens).E.: Un document très important établissant l’origine liègeoise de l’institution des béguines. In Analectes pour servir à l’histoire ecclésiastique de la Belgique, XX. Louvain, 1836, p. 125 et suiv.

Regesten der Oorkonden van het Begijnhof te Sint-Truiden. 1285-1745. Hasselt-Rijksarchief. (B 16.589 - 1).

Rentboeck van het Begijnhof van Dendermonde (1499). Uitgave en inleiding van J. Broeckaert, Dendermonde, A. De Scheffer-Philips, 1902, 53 p.

Restauratie: Artikels in Natuur en Stedeschoon:* jg. 12, nr. 11, november 1933, p. 156

 • jg. 12, nr. 12, december 1933, p. 171
 • jg. 13, januari 1934, p. 2.


Restauratie van Diests begijnhof gaat verder. In De Standaard, 29 september 1971.

Restauratie: Diesters begijnhof verder gerestaureerd. C.O.O. spant zich verder in voor volledige herwaardering. In Het Volk, 27 oktober 1971

Restauratiewerken aan Begijnhof te Diest aangevat. In Volksgazet, 2 oktober 1971.

Reusens: Quelques notes sur l’origine des béguines. In Annalectes pour servir à l’histoire ecclésiastique de la Belgique, XX, 1875.

Reypens L.: Markante mystiek in het Gentsch begijnhof. Ons Geestelijk Erf, 1940.

Rock L.: Het Begijnhof van Tienen, thans klooster. In Toerisme 1930, p. 178-181.

Rodenbach G.: La jeunesse blanche. Paris, 1886.

Rodenbach G.: Le règne du silence. Paris, 1891.

Rodenbach G.: Le musée des béguines. Paris, 1894.

Rodenbach G.: Le voile. Paris, 1894.

Rodenbach G.: Les vies encloses. Paris, 1896.

Roegiers J.: Kerk en Staat in de Oostenrijkse Nederlanden. In Algemene Geschiedenis der Nederlanden, deel 9, p. 361-375.

Roggen A.: Het Begijnhof van Tienen. In Vlaamsch Leven, XIste jg., Brussel, p. 377-380.

Römer C.R.H.: Geschiedkundig overzicht van de kloosters en abdijen in de voormalige Graaafschappen van Holland en Zeeland. Leyde, 1854.

Roziere: Le Béguinage. In Tournai ancien et moderne, Tournai, 1864, p. 444.

Rutgeerts A.: Begijnhoven in Vlaanderen. In Volk aan de Arbeid, jg. 2, 15 october 1943.X
XRuysbroeck J.: Opera omnia translata a L. Surio. Keulen, 1552 en 1609.

Ryckel J.G.A.: Abbat. S. Gertrudis Lovan. Vita S. Beggae, ducissae Brabantiae Andetenensium, Begginarum et Beggadorum fundatricis, vetus, hactenus non edita, et commentario illustrata. Adjuncta est historia Begginasorium Belgii. Leuven, 1631. - Begijnhof Diest: p. 297-300, 606-623. - Esschius: p. 309.


S.

Saliez V.: Notice historique et juridique sur le couvent des soeurs récollectines de Braine-le-Comte. Braine-le-Comte, 1889.

Sanderus Ant.: Chorographia sacra Brabantiae. III, La Haye, 1726.

Sanderus Ant.: Grootkerkelijk toneel des hertogdoms van Brabant, 1927, p. 63:* Het voornaamste van de Vrouwen-Kloosters is het Begyn-hof, en was voordeezen onder de Kerfpel-kerk van Webbekom en in het erfgoed van St. Truyen. Arnout de IV. Heer van Diest verplaatste het in de Stad, en gaf het in ’t jaar 1252. veele inkomsten en vryheden, zoodat het in geenendeele voor eenig Begyn-hof van Brabant behoeft te wyken, zoo door zyn’ stand als goede orde. Niklaas Eschius Bestierder van het zelve, een man van groote heyligheyd, deedt dit Begyn-hof by in zyne Aantekening van de Kereken van Nederland 195. Hoofdst. van den nieuwen druk.


Sanderus Ant.: Flandria Illustrata, I en III. La Haye, 1735.

Schannat Cl.-Jean-Fréd., continuator J. Hartzeim: Concilia Germaniae. Keulen, 1759-1790.

Schatten der armen. Het artistiek en historisch bezit van het O.C.M.W.-Leuven. Leuven, 1988.

Schatten der begijnhoven. Tentoonstelling te Gent in Museum voor Schone Kunsten, 1961. Catalogus 96 p, portr., ill. (B 2004 43). Ook in het Frans verschenen. (B 9004 42). Speciaal editie van Les Beaux Arts in 1961. (B 2654 1961).

Schmidt C.: Die Strasburger Beginenhaüser in Mittelalter. In Alsatia, 1858-1861, p. 149-248.

Schmitt Jean- Claude: Mort d’une hérisie. L’Eglise et les clercs face aux béguines et aux bégards du Rhin-Supérieur, du XIVe et XVe siècle. Civilisations et socétés, 56. Parijs, Den haag, New York, 1978.

Schodt A.: Le Béguinage de Bruges. Bruxelles, 1876.

Schoefer J.: Historische aanteekeningen rakende de kerken, de kloosters, de ambachten en andere stichten der stad Mechelen. Mechelen, z.j.

Schoeters W.: Het Begijnhof. (Aarschot). Nr. 19, Toeristische Bibliotheek van VTB. Antwerpen, 1961.

Schoolmeesters: Lambert le Bègue et l’origine des béguines. In Leodium XI, Liège, 1912, p. 125-132.

Sels H.: De Geschiedenis van de Herentalse infirmerie op het Begijnhof tijdens de XVIIde en de XVIIIde eeuw. In Historisch Jaarboek van Herentals, 1986, p. 65-94; 1987, p. 81- 120.

Servais: Catalogus 225 cité au Répertoire de U. Chevalier, V° Béguine. Catalogue de la bibliothèque de feu, G.-J. de Servais. Mechelen, 1808.

Severius: Hestellingswerken aan de kerk van het Groot Begijnhof te Leuven. In Natuur en Stedenschoon, 1930, p. 10.

Simons W.: Het ontstaan der begijnhoven: een synthetische studie. Antwerpen, 1943.

Siret A.: Eglise du Béguinage de Tirlemont. In Journal des Beaux-Arts et de Littéraire. Bruxelles, 1879, p. 167.

Sivré J.B.: Geschiedkundige schets van het oud begijnhof te Roermond. In Publications de la Société historique et archéologique du duché de Limbourg, t. XI. Ruremonde, 1808.

Slachmuylders Roel: In 80 topwerken in het stedelijk museum te Diest. Chronycke nr. 15, 1999.Uitgave van de Vrienden van het Stedelijk Museum en Archief:* p. 50-51: heilige Barbara (Kraaienneststraat 7), 1 ill.

 • p. 52-53: heilige Dionysius van Parijs (Engelen Conventstraat 9), 1 ill.
 • p. 54-55: heilige Bruno (Engelen Conventstraat 28), 1 ill.
 • p. 56-57: vrouwelijke heilige (H.Christina?) (Heilige Geeststraat 2), 1 ill.
 • p. 58-59: heilige Laurentius (Heilige Geeststraat 30), 1 ill.
 • p. 60-61: heilige Carolus Borromeus (Kraaienneststraat 13), 1 ill.
 • p. 62-63: heilige Johannes de Evangelist (Heilige Geeststraat 28), 1 ill.
 • p. 64-65: Sint-Michiel of Johannes de Evangelist (Engelenconventstraat 5)


Smet P. C.: De S. Begga vidua commentarius praevius. In Ghesquierius en Smetius, Acta Sanctorum Belgii selecta, t. V, p. 70-111. Brussel, 1789.

Smets J.: Het begijnhof van Diest. In Brabant, 1973, nr. 3, p. 18-21, 3 ill.

Smeyers A.: Wat herinnert in ons land nog aan de beroemde Sint-Leonardusverering,. In Meer Schoonheid, jg. XIII, 1966, nr. 2, p. 7-14, ill.

Smit: Het Begijnhof van Oisterwijk. In Bossche bijdragen. Bouwstoffen voor de geschiedenis van het bisdom ‘s Hertogenbosch, jg. III, p. 40-55.

Smolders P.: Gewoonterecht betreffende het bouwen en bewonen der begijnenhuizen in de begijnhoven. In Verzamelde Opstellen, XVIII, Hasselt, 1943, p. 243-256.

Soens M. E.: Stichtingsakte van het Begijnhof, 1260. Aalst, 1912.

Stabnerg Ina, Jonckers Fred , Van Passel Marcel: 750 jaar begijnhof Diest vroeger en nu. Uitgeverij Ripova, 2003, 110 p.

Stad met klank. Vijf eeuwen klokken en klokkengieters te Leuven. Tentoonstellingscatalogus, Leuven, 1990, p. 77, nr. 32; p. 83, nr. 72 (beiaardklokje en poortklok van het begijnhof).

Stallaert M. CH.: Inventaire analytique des chartes concernant les seigneurs et la ville de Diest. Brussel, 1875, In Bulletins de la Commission royale d’Histoire, Tome III, n° 3, 4e série.

Statuten en gebruiken van het begijnhof te Turnhout. Mechelen, 1931.

Stefens A.: De sociaal economische Beteekenis der Begijnhoven. In Steden en Landschappen, VII, De Begijnhoven, 1931, p. 27 en vlg..

Straven F.: Notice historique sur le béguinage de Sainte-Agnes à Saint-Trond. Sint-Truiden, 1876. Charte de protection des béguines Adolphe de la Mark, évêque de Liège, 25 Octobre 1324 - ook begijnhof Diest.

Stroobant L.: Het Diesters begijnhof. In Brabantsche Folklore, deel 20, 1940/1948, p. 237.

Stroobants C.: Documents concernant le Béguinage d’Herenthals. In Analectes pour servir à l’histoire ecclésiastique de Belgique, XXVIII. Louvain, 1900.

Stroobants C.: Stichtingsakte van de Begijnhofparochie te Herentals. In Mélanges inédits: Erection du Béguinage de Herentals en paroisse. Brussel, 1850.

Stroobants C.: Privilegiën gegeven aan het Begijnhof te Hoogstraten, 1338. In Belgisch Museum, 1842, p. 67-69, pl.

Sur l’institut des Béguines. In Revue Catholique, 1859.


T.

Table alphabétique par origines des biens nationaux alienés compris dans les affiches des ventes des domaines: * Beguinage de Diest et Bogards de Diest, tome I, f. 83.


Tambuyser R.: Het oud archief van het Groot Begijnhof van Mechelen. In Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde van Mechelen, 1955, p. 25-50, 1956, p. 44-49.

Tarlier J. en Wauters Alp.: La Belgique ancienne et moderne. Géographie et histoire des communes belges. Bruxelles, 1859-1887.

Tentoonstelling Gent 1961: Schatten der begijnhoven. Catalogus, ill, 96 p.

Terwecoren Ed.: Notre-Dame de Consolation à Vilvorde. (Over begijnhoven).Brussel, 1582.

Terwecoren Ed.: Opinions sur l’origine des béguinages belges. Bruxelles, 1852.

Terweduwe J.: Doorbraak van het Begijnhof te Aarschot. In een bijdrage getiteld: Het Godshuis van de zeven Weeën te Aarschot. In Het Oude Land van Aarschot, 1967, nr. 1.

Te Winkel: Noord en Zuid, 2de jg., Culemborg, Gent, 1879, p. 359-360.

Theunissen: Rapport adressé au Souverain Pontife Grégoire XIV, par Liévin Torrentius, évêque d’Anvers, sur l’état de son diocèse en 1591. In Analects pour servir à l’histoire écclésiastique de la Belgique, 1878, p. 369-405.

Thibaut de Maisieres M.: Le béguinage de Bruxelles, Brussel, 1930.

Thijs A.: Het Sint-Truidens begijnhof. Doorheen het aloude Sint-Truiden, 11. Sint-Truiden, 1965.

Thijs Ch.: Mémoire sur les Ecolatres du chapitre de Tongres. In Bulletin de la section littéraire des Mélophiles de Hasselt, 20e vol. Hasselt, 1883, p. 64.

Thijs Charles Maris Theophile: Histoire du béguinage de Ste-Cathérine à Tongres. Tongeren, M. Collie, 1881, 707 p.

Thijs Ch: Histoire du béguinage de Tongres. In Bulletin de la société scientifique et littéraire du Limbourg, tome XV, Tongres, 1881.

Tienen 1635. Geschiedenis van een Brabantse stad in de XVIIde eeuw. Tienen, 1985.

Timmermans Felix: Het Begijnhof. In Natuur- en Stedenschoon, jg. 8, nr. 4, april 1929, p. 60-62.

Timmermans Felix: Felix Timmermans over het Diestse begijnhof. In Informatie, maandblad van het Kultureel Centrum Diest, jg. 3, 1972-1973, nr. 6 februari, nr. 118.

Timmermans Felix: Het gelaat der Vlaamse begijnhoven. In De Stad Antwerpen, II, extra Kerstnummer, 25 december 1929.

Tisseghem R. en Daenen J.: Begijnhoven vroeger en nu. ‘Neertstigh tot eere Godts”. Groot-Bijgaarden, 1995.

Torfs Albert: Begijnhof te Mechelen. Wat is er in Mechelen nog te zien? In Toerisme, jg. 1961, p. 657-658.

Trésors des Béguinages. au Musée des Beaux-Arts. Speciaal nummer van Les Beaux-Arts illustrés, Brussel 1961.

Trésors des béguinages. Tentoonstellingscatalogus Gent, 1961.

Triest M.: Het besloten hof. Begijnen in de Zuidelijke Nederlanden. Leuven, 1998.

Trooskens M.: Begijnen en Begijnhoven. Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, educatieve dienst, dossiers, tweede reeks 08, Brussel, 1994, 126 p., 66 ill.


U.

Uhlhorn G.: Die christliche Liebesthätigheit im Mittelalter. Stuttgard, 1884.

Ulanowski: Examen testium super vita et moribus beguinarum ...in sweydnitz a. 1332 factum. In Scriptores rerum Polonicarum. Cracovie, XIII, 1889, p. 233-255.

Ulmann: Reformatoren van der reformation, II. Hambourg, 1841.

Uyterhoeven R. en Vints L.: Begijnhoven van A(aalst) tot Z(outleeuw). Tentoonstellingscatalogus, Leuven Kadoc, 18 september-17 oktober 1998.


Van.

Van Aerschot Suzanna en Heirman Michiel: Vlaamse begijnhoven, werelderfgoed. Uitgeverij Davidsfonds Leuven , 2001, 200 ill. Diest p. 212-214, 246, 260, 261.

Van Aerschot-Van Haeverbeesk Suzanna: Béguinages flamands. Un passé bien présent. Proposition d’inscription sur la liste du patrimoine mondial (Unesco). Dossier général et dossier cas représentatis. 1997-1998.

Van Aerschot-Van Haeverbeeck Suzanna: ‘I Beghinaggi flaminghi’. In Tempa-Tempo Materia architettura, I, 1999, p. 49-52.

Van Aerschot-Van Haeverbeeck Suzanna: Béguinages flamands. Un passé bien présent. In Patrimoine mondial, nr. 17, 2000, p. 60-62.

Van Basten- Batenburg Caspar: Répertoire des décès au Grand Béguinage de Louvain. In Les Tablettes du Brabant, IV.

Van Basten Batenburg Caspar: Registrum Mortuorum Ecclesiae Begginasii Oppidi Thenensis. In Tablettes du Brabant. Hombeek, deel 1, 1956, p. 171-191.

Van Belle: Defensio ac justificatio Pastoris minoris Begginasii Gandae. Enghien, 1859.

Van Bever G.: Les Béguinages. Edition du Cercle d’Art, Brussel, 1943, 35 p. (H 107315).

Van Brabant J.: Het Archief van het Begijnhof van Antwerpen. Repertorium van Inventarissen. Synoptische Lijsten en Regesten. Antwerpen, 1978, IX + 57 p., 5 ill. Oud Antwerps kerkarchief, 4. Lijst van vroegste oorkonden van het begijnhof (1240-1399) door Floris Prims, p. 50-58.

Van Brabant J.: In het begijnhof van Antwerpen op wandel en op bezoek. Antwerpen, 1979.

Van Buyten L.: Begijnen en begijnhoven. In Spiegel Historiael, nr. 8, 1973, p. 532-541.

Van Campenhout Jan: Historische monumenten en gebouwen. 25 pentekeningen. (IV 28.439 C).

Van Caster G.: Documents concernant le bégunage de Malines. In analectes pour servir à l‘histoire ecclésiastique de Belgique, XVI, Louvain, 1879, p. 191-202.

Van Damme Daniel: Une heure à la Maison d’Erasme et au Vieux Béguinage d’Anderlecht. Anderlecht, 1949, 66 p., 4 ill.

Van Damme D.: Anderlechts Begijnhuis; 1252 tot de Franse Revolutie. In Promenades archéologiques à Anderlecht. Brussel, 1958.

Van de Geer Jacobus = Holle Griet: Groote beproeving der Begijnen van Parva-Civitas te Diest. Boom, E.J. Olbrechts, z.j., 16 p. (Stadsarchief).

Van den Akker J.A.: Geschiedenis van het Beggijnhof te Amsterdam. In De Katholiek, t. 49 en 50. Leyden en Utrecht, 1866.

Vandenberghe S.: 16de-eeuwse begijnenwoningen op het Groot Begijnhof te Mechelen. In Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde van Mechelen, 1976, p. 158-169.

Van den Dries Gerda: Zo leefden de begijntjes . In Libelle, nr. 13, p. 22 en volgende. Foto’s van schilderijen van Batardy M.L.

Van den Haute C.: Les derniers Béguinages de Namur. In Annales de la Société d’Archéologie de Namur, T. XXIII, p. 262-265, Namur, 1906.

Van de Perre E.: Begijntjes en Begijnhoven. In Ons Volk ontwaakt, III, Turnhout, 1913, p. 149, 195, 244, 283.

Vandeplas J.: Het Groot Begijnhof van Leuven. In Brabant, 1973, nr. 4, p. 32-39, 16 ill.

Van der Eycken Michel: Het uitzicht van het Diesters begijnhof in de XVIIde eeuw. In Mededelingen, nr. 1, jg. 1974, Stichting Arnoldus IV.

Van der Eycken Michel: Uit de Diestse archieven: een wolf op het begijnhof te Diest in 1707. In Oost-Brabant, jg. 11, 1974, nr. 1, p. 21.

Van der Eycken Michel: Nicolaas van Essche en de hervorming van het Diestse Begijnhof. In Arca Lovaniensis, 1976, p. 277-297.

Van der Eycken Michel: De bevolking van het begijnhof. In De Mosterdpot, jg. II, nr. 3.

Van der Eycken Michel: Geschiedenis van Diest. Diest, 1980.

Van der Eycken Michel: Begijnen in Brabant: de begijnhoven van Breda en Diest. In Samenwerking met Floren. Breda, Esso, 63 p. , ill., 1987. (bib. Diest).

Van der Eycken Michel: Van huizen en huisheiligen. Een bouwoverzicht van het Diestse begijnhof tot het einde van de 18de eeuw. 1988.

Van der Eycken Michel: Eindvonnis van het proces over het pastoraat van het Diestse begijnhof. In De Brabantse Folklore en Geschiedenis, nrs. 278-279, 1993. Catalogus van de Cleynaertstenstoonstelling in het Stedelijk Museum te Diest, p. 223-224.

Van der Eycken Michel: Huisnamen op het Diestse Begijnhof. In Gevels aan het woord. Vergeten huisnamen in Diest. Uitgave van de Werkgroep Cultureel Centrum Begijnhof Diest, 2009, p. 92-101.

Van der Eycken Michel en Janssens Luc: Steden in Beeld. Diest. Uitgave van het Algemeen Rijksarchief, Brussel, 1994:* Begijnen, p. 45-46.

 • Begijnhof (van Sint-Catharina-ten-Velde), p. 13, 20, 22, 33, 39-41, 45, 46, 73.


Van der Hallen Ernest: De stervende begijnhoven. In Natuur- en Stedenschoon, jg. 8, nr. IV, april 1929, p.64-66.

van der Linden E.: Diest-Begijnhof. In Oost-Brabant, III, 1957, p. 53.

van der Linden Gilbert: Het besloten hof. In Diest in de XVIe eeuw. Diest, 1940, p. 38-41.

van der Linden Gilbert: Het Begijnhof van Diest. (Waar Kunst, Geschiedenis en Folklore elkander ontmoeten). In De Zweep, jg. 79, nr. 30, 25 juli 1948, p. 8-9, 7 ill.

van der Linden Gilbert: Het Begijnhof onder een nieuw dak. In Gazette van Diest, jg. 90, nr. 7, Zaterdag 14 Februari 1953, p. 4.

van der Linden Gilbert: De Verwaarloosde Begijnhofkerk te Diest. In Gazette van Diest, nr. 37, 1954.

van der Linden Gilbert: Het Diesters Begijnhof zoals Felix Timmermans het zag. In Gazette van Diest, jg. 92, zat. 26 feb. 1955, nr. 9.

van der Linden Gilbert: Wat zeven eeuwen van vroomheid nalieten. In Brabant, Informatieblad Toeristische Federatie, jg. VIII, nr. 2, p. 4-7, 5 ill.,1956.

van der Linden Gilbert: Wat zeven eeuwen van vroomheid nalieten. In Renaissance nr 1, december 1971 en nr.2, maart 1972, 2 ill.

van der Linden Gilbert: Inventaris der voorwerpen begijnhof. Zie omslag “Kunst” Archief.

van der Linden Gilbert: Het Begijnhof van Diest. Een miniatuurstadje in de kleine Stad. Kladschrift in dossier “Begijnhof”, stedelijk archief.

Van de Ven Robert: Een visitatie van het Diestse begijnhof in 1796. In Meer Schoonheid, jg. XXV, 1978, nr. 2, p. 48-53. Namen van begijntjes.

Van de Ven Robert: Een klein begijnhof te Diest. In Mededelingen van Arnoldus IV, jg. 1978, nr. 1.

Van de Ven Robert: Een inventaris van de infirmerie van het begijnhof te Diest (1636). In Oost-Brabant, jg. XVI, 1979, nr. 1, p. 33-39.

Van de Ven Robert: Een merkwaardig kruisbeeld. In Mededelingen van het comité voor Monumenten- en Landschapszorg der stad Diest, maart 1981, nr. 4, p. 15-17, ill en in Oost-Brabant, jg. XVIII, 1981, nr. 3, p. 178.

Van de Ven Robert: Plattegrond, iconografie, archiefstukken en handschriften van het begijnhof uit de verzamelingen van het Diestse stadsarchief. In Kunstschatten uit het Diestse begijnhof. Diestsche Cronycke 9, tentoonstellingscatalogus, Diest, 1988, p. 25-29.

Van de Ven Robert: Bibliografie over het begijnhof. In Kunstschatten uit het Diestse begijnhof. Diestsche Cronycke 9, tentoonstellingscatalogus, Diest, 1988, p. 191-195.

Van de Ven Robert: De Infirmerie en het Apostelenconvent (Begijnhof). In Koninklijke Open Monumentendag, 8 en 6 september 1990, Diest, p. 28-29.

Van de Ven Robert: Standbeeld ter herinnering aan de twee laatste begijnen van Diest. In Oost-Brabant, jg. 27, 1990, nr. 3, p. 126.

Van de Ven Robert: Twee boedellijsten van het novicenkonvent op het Sint-Catharina-begijnhof te Diest. In Oost-Brabant, jg. XXX, 1993, nr. 4, p. 174-185.

Van de Ven Robert: Eschius’ regel voor het begijnhof van Diest. In Oost-Brabant, jg. XXXI, 1994, nr. 3, p. 82-101.

Van de Ven Robert: Reclusen in het Diestse begijnhof. In Oost-Brabant, jg. XXXI, 1994, nr. 3, p. 134-137.

Van de Ven Robert: Uit de Diestse archieven: vandalisme in het Begijnhof, 1523. In Oost-Brabant, jg. XXXII, 1995, nr. 3, p. 113.

Van de Ven Robert: De laatste begijnen van Diest. In Oost-Brabant, jg. XXXII, 1995, nr. 4, p. 162-165.

Van de Ven Robert: Een regel voor het Diestse begijnhof anno 1361. In Oost-Brabant, jg. XXXIII, 1996, nr. 1, p. 18-28.

Van de Wiel Constant: De begijnhoven en de vrouwelijke kloostergemeenschappen in het aartsbisdom Mechelen (1716-1801). Hun socio-religieuze toestand onder de aartsbisschoppen d’Alsace en de Franckenberg. In Ons Geestelijk Erf:* XLIV, afl. 2, juni 1970, p. 142-212. Deel I, 3: het begijnhof te Diest, p. 171-182.

 • XLIV, afl. 3, september 1970, p. 241-... Deel II A: de gasthuiszusters te Diest, p. 255-257.
 • Deel II, B, 2: de grauwzusters te Diest (St-Annadaal), p. 304-309.
 • XLV, afl. 2, juni 1971, p. 179-213. Deel II D: de zwartzusters
 • XLVI, afl. 3, september 1972, p. 278-344. Deel III A. Kannunikessen van Sint-Augustinus,4, de priory Mariëndaal te Diest, p. 293-303.


Van Eeghen Isabella, Henriette: Vrouwenkloosters en begijnhof in Amsterdam van de 14e tot het eind der 16e eeuw. Amsterdam, H.J. Paris, 1941, XXIII + 382 p.

Van Ermen E.: Cleynaerts’ dubbele benoeming tot pastoor van het begijnhof te Diest. In De Brabantse Folklore en Geschiedenis, nrs. 278-279, 1993: Catalogus van de Cleynaertstentoonstelling in het Museum te Diest, p. 217.

Van Gele A.: Excursions et promenades. Diest, Sichem, Montaigu, l’Abbaye d’Averbode, Tirlemont. Bruxelles. Lebègue et Cie. Illustratie van Alfred Ronner: poort begijnhof p. 14.

Van Hemelrijck J.: Het Elzenklooster te Zichem (was Begijnhof van 13..-1461). In Oost, 1968, p. 43.

Van Hontsum Z.: Declaratio veridica quod Begginae nomen, institutum et originem habeant a S. Begga, Brabantiae ducissa, ac brevis simul refutatio historicae disputationis Petri Coens. Antverpiae, 1628.

Van Lehrberge L. en Ronse J.: Het Begijnhof van Oudenaarde. In Oudenaardsche Mengelingen, II, p. 36, Oudenaarde, 1847.

Van Mechelen Johan: Vlaamse begijnhoven, in schemelheyt der maechtlyckheydt. LannooTielt, 1973, 43 p. Diest p. 40-41. Uitgave Kredietbank, niet in handel verkrijgbaar.

Van Meel J. en Oliviers P.F.: Diest 1900. Beschrijving van de parochie van St. Catharina (Begijnhof). Beschrijving van de parochie van Sint-Sulpitius. Beschrijving van Onze-Lieve-Vrouw. Wespelaar, 1989, 183 p., ill.

Van Mierlo J. Jun.: De bijnaam van Lambertus li Beges. Gent, 1925. In Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie, 1925.

Van Mierlo J.: De bijnaam van Lambert li Beges en de vroegste beteekenis van het woord begijn. In Koninlijke Academie voor Taal en Letterkunde. Verslagen en mededelingen, 1926, p. 612-660.

Van Mierlo J.: Op den Drempel onzer dertiende eeuw, Gent, 1926. In Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal en Letterkunde, 1926.

Van Mierlo J.: Bégardisme et Béguinages. In Dictionnaire d’ Histoire et de Géographie ecclésiastique. Tome VI, Paris, 1932, kol. 457-473 en tome VII, kol. 426-441.

Van Mierlo J.: Béguins, béguines, béguinages. In Dictionaire de spiritualité, Paris, 1932.

Van Mierlo J.: Het vroegste optreden der Albigenzen. In Koninklijke Vlaamsche Academie. Verslagen en mededeelingen, 1935.

Van Mierlo J.: Slotwoord bij een debat over het ontstaan van Begginus. Koninklijke Vlaamsche Academie, Verslagen en mededeelingen, 1936, p. 621.

Van Mierlo J.: Béguins, Béguines, Béguinages. Dictionnaire de Spiritualité, Ascétique et Mystique de Marcel Viller, Tome I, Paris, 1937, p. 1341-1352.

Van Mierlo J.: Losse beschouwingen over het ontstaan der begijnen en begaarden-beweging. In Ons Geestelijk Erf, 1949, p. 121-129, 247-269.

Van Miert A.: Het Begijnhof van Turnhout. Turnhout, 1923.

Van Molle: Aantekeningen over de begijnhofkerk uit de “Memoriael boeck van het Begijnhoft van Aerschot” (XVIIde-XVIIIde eeuw). In Eigen schoon en de Brabander, jg. XXXIX, 1956, p. 63-73, ill.

Van Nerom G.: De begijntjesschool van Diest in de jaren 1870. In Gazette van Diest, jg. XCIV, 2 februari 1957, nr. 5.

Vannerum G.: De begijntjesschool van Diest in de jaren 1870. In Oost-Brabant, jg. 24,1987, nr. 4, p. 167-168.

Van Nueten L.J. en Van Wassenhove R.: Catharina van Siëna 1380-1980. Tentoonstellingscatalogus, Leuven, 1980, p. 105, 153. (Huisheilige Catharina van Siëna).

Van Nuffel P.: De Geschiedenis van het Begijnhof van Sinte Katharina op den Zavel te Aalst. Aalst, 1916.

van Onsem Raoul: Op zijn zeventiende-eeuws in een besloten hof te Diest. In Zondagsblad nr. 1214, p. 27, 3 ill.

Van Overstraeten J.: Diest. Begijnhof, 1252. Gids voor Benelux, 1957, p. 129 en 131.

Van Overstraeten J.: In VTB-Gids voor Vlaanderen, Antwerpen, 1966, p. 200-202.

Van Overstraeten J. en Simoens J.: Bilzen: w.i. Begijnhof en Begijnhofkerkje. Antwerpen, Toeristische Bibliotheek VTB, 1966, nr. 63.

Van Petegem Wim: De geschiedenis van het Diestse begijnhof gezien door de kunstgraficus Wim Van Petegem. In Oost-Brabant, jg. 31, 1994, nr. 3, p. 127-133.

Van Reeth Fl.: Het pittoreske begijnhof. In Natuur- en Stedenschoon, jg. 8, nr. IV, april 1929, p. 74-77.

Van Rossum: Documents concernant le béguinage de Courtrai. In Analectes pour servir à l’histoire ecclésiastique de la Belgique, tome XIV, 1877.

Van Voorden A.: Het Hasselts Begijnhof. In Toerisme, 1941, p. 111-114, 3 ill.

Van Waesberghe J.: Gerardi Montium, sive altera Imperialis, Flandriae metropolis, ejusque Castellania. Brussel, 1627.

Van Wassenhove R.: Katalogus bij de tentoonstelling Kunsthistorische Evokatie van het Begijnhof O.L.V. ter Nieuwermuren te Tienen. Tienen, 1975.

Van Weddingen Richard: Een muzeum van oudheden te Diest. In Toerisme, jg. 8, nr. 18, 15 September 1929, p. 421-422.

Van Wintershoven E.: Notes et documents concernant l’ancien Béguinage de Saint-Christophe à Liège. In Annalectes pour servir à l’histoire écclésiastique de la Belgique, dl. XXIII, 1892.

Vanzype Gustave: Peintres de Béguinages. In L’Art et les Artistes, 1908, nr. 42, jaargang 4, p. 274-277. Diest: Amédée Lynen, p. 277.


V.

Venmans L.A.W.C.: Het Slekkenmanneke. (Beeldje van de H. Franciscus a Hieonymo).(Begijnhof Diest) In Volkskunde, jg. 55, (nieuwe reeks jg. 13, nr. 4) ,1954, p. 197.

Verachtert F., Gailliaerde A. en Vervoort F.: Voorsale des hemels ofte het begijnhof in de XVII Provinciën. Retie, Kempische Boekhandel, 1973, 3 delen, 397-448-160 p., ill., portr., plans.

Verbeemen J.: Antwerpen in 1755. Een demografische en sociaal-economische studie. In Bijdragen tot de Geschiedenis, 1957, p. 27-63.

Verbeemen J.: Louvain en 1755. Sa situation démographique et économique. In Tablettes du Brabant, Hombeek, deel 4, 1960, p. 247-274.

Verbeemen J.: Louvain en 1755. Sa situation démographique et économique. In Bijdragen tot de Geschiedenis, 1962, p. 203-233, 1963, p. 65-138.

Verbesselt J.: Het Parochiewezen in Brabant tot het einde van de 13de eeuw. Deel 6, Pittem, 1967.

Verbouwe A.: In Iconografie van Vlaamsch-Brabant, II Kanton Diest: begijnhof Diest , nr. 24, 25, 44, 59, 77, 86, 100, 104, 116, 117, 128, 129, 133, 134.

Ver Boven Daisy: Begijnhofverhalen. Diest. Uitgave van het Promotiecomité Begijnhof Diest, 2003. Illustraties van Batardy.

Verellen J.: Oorkondenboek van het Begijnhof te Herentals. In Bijdragen tot de Geschiedenis:* 1950, p. 54-63, 167-191, 246-255

 • 1951, p. 122-131, 177-187.


Verheyden Henri: Le béguinage: mémoire au conseil communal de la ville de Ternat le 28 septembre 1858. Ternat, F.J. Du Caju, 1858, 23 p. (k 99166).

Vermuyten F.: Onze Vlaamse begijnhoven, Antwerpen, Zuid-Nederlandse Uitgeverij,1973, 160 p, ill.

Vermuyten F.: Het begijnhof van Mechelen en zijn kerk. Antwerpen, Zuid-Nederlandse Uitgeverij, 1973, 128 p., ill.

Vermuyten F. en Depelsenaire M: Béguinages de Belgique. (Chaumont-Gistoux) Ed. du Brabant wallon, 1974.

Verpoylt A.: Begijnen en begijnhoven. In Jaarboek Aarschotse Kring voor heemkunde, I, 1962, p. 18-21.

Verret L.: Une forme flamande de vie religieuse: les Béguinages. In Revue du clergé français. Paris, 18 nov. 1901.

Verstreken Frans: Brabantse Motieven bij Felix Timmermans. In Brabant, 1972, nr. 6, p. 14- 22, ill. van Diest.

Viane A.: Het Begijnhof van Kortrijk in 1491. In Biekorf, 1956.

von Mosheim J.L.: De begardis et beguinabus, 1790, Lipsiae, ed. Martini.

Vrancken J.: Pieter-Jozef Van Bever uit Gaasbeek en het Stevenisme te Diest.In Vriendenboek van Dr. G. Renson, Brussel,1979, p. 133-147.

Vrancken J.: Pieter-Jozef Van Bever (1747-1817), pastoor van het Begijnhof te Diest. In Eigen Schoon en de Brabander, jg. LXVII, 1984, nr. 4-5-6, p. 131-144.

V.V.V-Diest: Het Begijnhof van Diest. Wat zeven eeuwen van vroomheid nalieten...Getypte tekst.

V.V.V-Diest: Een wandeling in het Begijnhof van Diest. In Renaissance, nr. 9, april-mei 1973.


W.

Waitz: Chronica regia Coloniensis: Hannoverae 1888 des Scriptores rerum Germanicorum in usum scholarum.

Warnkoenig L.: Flandrische Staats-und Rechtsgeschichte. Tubingue, 1834-1839.

Warnkoenig L. en Gheldolf A.: Histoire de la Flandre et de ses institutions civiles et politiques jusqu’à l’année 1305. Bruxelles, 1835-1864, 5 vol.

Wauters A.: Histoire des environs de Bruxelles. Bruxelles, 1855.

Wauters A.: Géographie et histoire des communes belges. Arrondissement de Louvain. Ville de Tirlemont 1305. Bruxelles, 1835-1864, 5 vol. (Over begijnhoven).

Wauters A.: Géographie et histoire des communes belges. Arrondissement de Louvain. Canton de Léau. Brussel, 1887.

Wellens F.: Over de conventen van het Diesters Begijnhof. In Oost-, jg. 11, 1974, nr. 2, p. 63- 64.

Wellens F.: Naamlijst der pastoors van het begijnhof van Diest. In Oost-, jg. 11, 1974, nr. 3, p. 90.

Welvaert P.: 1617-1797; 180 jaar wonen in het Sint-Elisabethbegijnhof te Gent. In Bijdragen tot de geschiedenis, 1980, p. 219-266.

Werken en Kerken, 750 begijnhofleven te Gent, 1961. Tentoonstellingscatalogus.

Weyens Luk: Beeldengroep van begijntjes siert begijnhof. In De Weekkrant, 27 maart 2001.

Weyens Luk: Restauratie na 23 jaar. In De Streekkrant, 11 januari 2012.

Weyens Luk: De geschiedenis van het begijnhof. In De Streekkrant, 23 april 2014.

Weyergans F en Zenoni A.: Béguinages de Belgique. Brussel, P. Legrain,1972, 190 p., ill.

Weyergans F. en Zenoni A.: Begijnhoven in Vlaanderen. Nederlandse bewerking door J. Vercammen. Brussel, 1973.

Weyns J.: Lier: het niet geklasseerde Begijnhof. In Ons Heem, 1958, p. 54.

Wichmans A.: Brabantia Mariana. Antwerpen, 1632.

Wijseur Marcel: De Gentse begijnhoven. 1954, 60 p.

Wijtsman Klemens: Les béguinages en Belgique, Gand, H. Hoste, 1862.

Willems A. en Vogels J.: Zichem: Het Elzenklooster-Begijnhof. In Oost-Brabant, jg. 1, 1965, p. 271.

Willems J.F.: Privilegien gegeven aen het Begynhof van Hoogstraten in 1388. In Belgisch Museum, VI, p. 67 en volg. Gent, 1842.

Wilmet: Histoire du Béguinage de Namur. In Annales de la Société d’Archéologie de Namur, T. VI, p. 43, Namur, 1859-1860.

Wils Jan Baptist: Het Gheestelijck Palays der Begijn-Hoven. In dry Boecken verdeylt. Waer van den eerste bewijs S. Begga waerachtelijck der Beggijnen fondaterste te zijn. Den tweede hoe wonderlijck dese Princersse in alderley gaven en deuchden heeft uytgeschenen. Den derden wat grootachtbare getuygenisse Godt ende de gansche werelt vande Beggijnkens ghegeven hebben. By een vergadert door Pater F. Elias van Sinte Teresa (kloosternaam) Carmeliet Discals van Antwerpen. t’Hantwerpen, 1628.

Wouters A.: Het begijnhof van Diest. Verhandeling aangeboden tot het verkrijgen van het diploma geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs, Leuven, 1980, 38 p., ill.

Wouters Valeer: Het Begijnhof te Diest. In Levend Land, jg. 2, nr. 7, 15 juli 1973, p. 10-11.

Wuyts J.: De Begijnhoven. Borgerhout, Heemkundige kring Borgerhout, 1961, 20 p., 4 ill.

Wynants M. (ed.): Begijnen en Begijnhoven. Dossier bij tentoonstelling “Begijnen en Begijnhoven” in Antwerpen. Algmeen Rijksarchief Brussel, 27 oktober-17 december 1994.

Wyseur M.: De Gentse Begijnhoven. Gent, 1924, 60 p., plt.

Wytsman C.: Des Béguinages en Belgique. Gent, 1862, 132 p.

Wytsman C.: Les anciennes fondations charitables et le système hospitalier de l’an V. Dendermonde, 1866.


X.

X.: Tekst gevonden achter de “houdt halle” van het Convent der Engelen. Kopie

X.: Disquisito historia de origine beghinarum et Belgii. Luik, 1629.

X.: Courte notice sur les béguinages de la Belgique. In Revue catholique:* deel 14, 1856, p. 705-716

 • deel 15, 1857, p. 47-54, 99-109.


X.: De kantenschool. In Gazette van Diest, jg. 8, zat. 28 okt. 1871, nr. 86.

X.: Het verslag over stadszaken. In Gazette van Diest, jg. 8, zat. 30 dec. 1871, nr. 104. Kantschool.

X.: Aanneeming in het broederschap van het H. Hert van Jezus…kerk van Ste-Catharina. Leuven, Marneff, (na 1818), 8 p.

X.: Op het begijnhof te Breda. In Gazette van Diest, jg. XXVII, nr. 39, woensdag 14 mei 1890.

X.: Bezoek van Mgneur Goossens. In Gazette van Diest, jg. 22, zat. 11 juli 1885, nr. 55.

X.: Liberale kunstzin. In Gazette van Diest, jg. 40, 19 dec. 1903, nr. 101. Kerk in verval.

X.: Bescherming van het begijnhof 1347. In Bijdragen tot de geschiedenis, VI, 1907, p. 143-144.

X.: Begijnhoven en spiritualiteit. In Ons geestelijk erf, deel 3, 1928, p. 165-196.

X.: Diest. Een Museum. In Natuur- en stedeschoon, jg. 8, deel XII, December 1929.

X.: De begijnhoven, hunne geschiedenis. In Maandelijks bulletijn der vereeniging tot behoud van natuur- en stedeschoon, jg. 8, 1929, ill., p. 50-59.

X.: Nog een museum van het Begijnhof. In Gazette van Diest, jg. 68, zat. 31 jan. 1931, nr. 5.

X.: Webbecom en het Begijnhof van Diest. In Gazette van Diest, jg. 68, zat. 4 juli 1931, nr. 27.

X.: Uit het verleden van Diest en omtrek. Nota’s over het Begijnhof te Diest sedert de FranscheRevolutie. In Gazette van Diest, jg. 68, 1931:* zat. 18 juli nr. 29

 • zat 25 juli nr. 30
 • zat. 1 aug. nr. 31
 • zat. 8 aug. nr. 32
 • vrijd. 14 aug. nr. 33.


X.: Een cadeauke van 45.000 frank of een simpel toeval. In Gazette van Diest, jg. 69, zat. 6 feb. 1932, nr. 6. Museum.

X.: Het museum met de beelden en schilderijen uit de kerk van’t Begijnhof. In Gazette van Diest, jg. 69, zat. 20 feb. 1932, nr. 8.

X.: Nog altijd de Museumkwestie. In Gazette van Diest, jg. 69, zat. 27 feb. 1932, nr. 9.

X.: Groote werken te Diest. De Toren van de Begijhofkerk. In Gazette van Diest, jg. 71, zat. 3 feb. 1934, nr. 5.

X.: Begijnhoven werden herschapen in socialistische werkliedencentra. In Gazette van Diest, jg. LXXIII, nr. 29, zat. 18 juli 1936.

X.: Le VIIe centenaire du Béguinage de Courtrai. In Le Patriotte Illustré, 14-8, 1938, p. 1042-1043, 9 ill.

X.: Bezoek aan het Groot Begijnhof te Leuven. In Toerisme, 1947, p. 252.

X.: Een toeristisch Mikpunt ... Het Begijnhof van Diest. In Ons Volk, weekblad, jg. XXXII, nr. 11, 13 Maart 1949, p. 322-323, 6 ill.

X.: Het Begijnhof te Diest. In De Standaard, 31 Juli 1951, 41 regels.

X.: Verblijdt U, arbeiders en neringdoeners: Een aristocratische knoop doorgehakt te Diest. In Gazette van Diest, jg. 69, zat. 23 jan. 1952, nr. 4. Museum.

X.: Het Diesters begijnhof zoals Felix Timmermans het zag. In Gazette van Diest, jg. XCII, nr. 9, februari 1955.

X.: Begijnhoven’n wezenlijk verschil tussen Vlaamse en Waalse begijnhoven. In De Standaard, 8.02.1968.

X.: Het begijnhof waar men rust en kalmte vindt. In Het Laatste Nieuws, 6 augustus 1971.

X.: Een wandeling in het Begijnhof van Diest. In Renaissance, nr. 9, april-mei, 1973, 2 p., 1 ill.

X.: ‘n Korte wandeling door ons vernieuw kultuurhuis .In Informatief, maandblad van het Kultureel Centrum Diest, jg. 1972-1973, nr. 5, januari, nr. 82, 2 plans.

X.: Gesworen landtmeter op den twelften dach october 1671 gemeten hebbe alla die witte steenen dienende tot die nieuwbauw ende nieuwpoert van het begijnhoff tot Diest gelever door Mr. Jan Hasso, Mr. steenhouwer bin die stadt Diest.

X.: De beeldjes-akties van Stichting Arnold IV. In Informatief, maandblad van het Kultureel Centrum van Diest, jg. 5, 1974-1975, nr. 4, december.

X.: Diest Begijnhof. 10e lentefeesten - 1ste tweedhandse boekenbeurs – inhuldiging van het gerestaureerd poortgebouw en terug plaatsen van de madonna. Zondag 12 mei 1985.

X.: Kunstschatten uit het Diestse begijnhof. Diestsche Cronycke, 9. Tentoonstelingscatalogus, Diest, 1988, 195 p., ill.

X.: Het Begijnhof. In Herdenkingsalbum 1888-1988. Diest en Sint-Jan Berchmans. Diest, november 1998, p. 47, 2 ill.

X.: 750 jaar begijnhof Diest vroeger en nu. Tienen, 2003, 110 p.

X.: Het Begijnhof met lens en penseel. Tentoonstellingscatalogus, Cultureel Centrum Begijnhof Diest. Diest, 2003, 28 p.

X.: Begijnhof. Historische oase van rust. In KLetske, jg. 3, nr. 19, september-oktober, p. 10-12, 3 ill.

X.: Pocket” over Diesters begijnhof.

X.: Restauratie en renovatie op Diests begijnhof.

X.: Ocmw Diest en zijn begijnhof. In ’t Kletske, jg. 9, nfr. 45, maart-april 2010.

X.: Restauratie herstelt begijnhofkerk in al haar glorie. In ’t Kletske, november 2013.


Z.

Ziegler J.: The curtis beguinage in the Southern Low Countries and art patronage. In Bulletin van het Belgisch Historisch Instituut te Rome, 1987, p. 31- 70.

Ziegler J.: Sculpture of compassion: the pieta and the beguines in the Southern Low Countries, c. 1300-c. 1600. Belgisch Instituut te Rome, Studies over kunstgeschiedenis, 6. Brussel, 1992.

Zimmerman W.: De Begijnhofkerk, 1260 (Bilzen); In Toerisme, 1966, p. 508-509.

Zittelmann K.: Die Beginenhöfe Belgiens. Verlag der Allgemeine Zeitung, München, 1899, nr. 222.DEEL II
Crespadi - Een Boekwerk Over Diest