TIJDSCHRIFTEN EN DAGBLADEN IN DIEST*

Uit Crespadi
Ga naar: navigatie, zoeken

TIJDSCHRIFTEN EN DAGBLADEN IN DIEST*

Allemansblad voor handel, nijverheid, landbouw, huishoudkunde. Aangename en nuttige lezing. Annoncenblad voor het gansche Vlaemsche Land. Drukkerij Vaes A., Refugiestraat 7 te Diest.

Annoncenblad der Stad Diest en Omstreken. (Zaterdag). R. De Winter, A. Van Bael, Wederbroeckstraat, 58 Diest. Eerste nummer in 1880. Einde 1890.

Annoncenblad der stad Diest en omstreken: orgaan der heeren notarissen, huissiers, zaakwaarnemers en al de personen die iets te berichten hebben. Drukk. Govaerts Diest, s.d.

De Demerbode. Nieuws- en aankondigingsblad verschijnt den zaterdag en woensdag. Ad. Havermans, 1 januari 1844-1890.

De Demerbode, liberale partijkrant, 1878-1884.

De Demergalm. Vrijzinnig weekblad voor de kantons Diest, Aerschot en Haecht. 1ste jaargang nr. 1, Zaterdag 2 Januari 1954. Drukkerij-Uitgeverij Verstappenplein 13 Diest.

De Diestenaar. Orgaan van den Diesterschen Kring van Antwerpen. Antwerpen, 16, Pastorijstraat, 1903. (III 99.668 C).

De Diestenaar. Vrijzinnig kiesblad. Eerste nummer 1895.

De Diestenaar. A Havermans, 30 september 1899.

De Diestenaar. Kiesblad 1902.

De Diestenaar. Vrijzinnig blad, drukk. A. Havermans, Diest, 20 december 1907.

De Diestenaar. Katholiek Weekblad voor het Kanton Diest. Bureel en drukkerij M. Uten-Robeyns, Ketelstraat, 15 te Diest. 1 ste jg. 1946.

De Familiebode. Voor Godsdienst, Vaderland, Moedertaal, Familie en Eigendom; uitgegeven met de medewerking van het godsdienstig, letterkundig genootschap “Geloof en Wetenschap” te Diest. St. Antoniusdrukkerij te Duffel. Eerste nummer januari 1897.

De Hagelandsche Bode. Katholiek weekblad, drukk. Augustijnen, Put-Berlaar.

Den Demerbode. Wekelijks nieuws- en aenkondigingsblad, drukk. A. Havermans, Diest. Verscheen van 1 januari 1844 tot ..

Den Diestenaer. Wekelijksch nieuwsblad voor de stad en het kanton Diest, drukk. M. Henckens, Diest. Verscheen van 6 December 1842 tot ...

De Dijle en Demerbode. Nieuws en aankondigingsblad. Verscheen tweemaal in de week. ”Nescit vox missa revertiste (Hor.)”. Nadien: Vlaemsch Orgaan der bewarende gezindheid. Nieuws- en aankondigingsblad, tweemaal per week, drukk. A. Havermans, Diest. Verscheen van 1843 ( 1ste jaar). In Gazette van Diest, 9 januari 1892: “50 jaar rood en blauw, Dijle en demerbode, komt weer eens uit zijne schelp.’t Is om aan het verbaasd menschdom konde te maken dat hij weldra in ‘t vijftigste jaar van zijn bestaan treedt …

De Familiebode, 1897.

De Middenstander, 1923.

De Nieuwe Demergalm. Liberaal Democratisch Weekblad. Bureel Graanmarkt, nr. 42, Diest. Eerlijk duurt het langst. Opgericht in 1920.

Den Weergalm der stad Diest en omstreken. Wekelijks nieuws- en aankondigingsblad. Liberaal blad: Waerheyd, Vrijheyd, Onpartijdigheyd. verschijnt tweemaal in de week. 1855. Dewinter en Cie.Wij lezen in het “Boterkuipje” van Den Demerbode-Diest, 11 december 1852: …burgerrechten veroordeeld. Daegs te voren had de regtbank van Leuven uytspraak gedaen in een andere zaak van eerooving bij middel des drukpers. Den uytgever van een liberaal blad, dat zich “Den Weergalm van Diest” noemt, had in zijn blad geschreven dat den heer Havermans, uytgever van den Demerbode, twee schuldbekentenissen had weggenomen uyt een sterfhuys, en hierom heeft de regtbank den uytgever van den Weergalm veroordeeld tot 1000 fr. Schadevergoeding, tot het inlassen van het vonnis in zijn eygen blad en tot de kosten van het proces.

De Waarheid. 1899.

De Wacht. Orgaan der liberale Jonge Wachten van het arrondissement Leuven. Eerste nummer 16 juni 1907.

De Wegwijzer. Aankondigingsblad. 1891.

De Wekker-Le Reveil. Weekblad der kleine Aenkondigingen en der Stoffelijke belangen van het kanton en de stad Diest. Organe hebdomaire pour la défense des intérets matériels du Canton et de la ville de Diest. Burelen Wederbroekstraat, 58 Diest. Verschijnt vanaf 1891.

De Werkmansvriend. Weekblad voor Werkman en Landbouwer op godsdienstig en stoffelijk gebied. Eerste nummer 26 september 1891. Uitgever L. Van Schouwbroeck, Diest.

De Zauw, onafhankelijke stadskrant voor groot-Diest, 1979

Diestersch Berigt. Liberael Orgaan der Stad en van het Kanton, verschijnt halfweekelijks. Eerste nummer 23 januari 1864, gedrukt bij Joos Christiaens te Diest en vanaf 4 november 1865 gedrukt bij Alphonse Vanhoren te Diest. Wegens het overlijden van Vanhoren in 1867 verdween de uitgave.

Gazette van Diest. Nieuws- en annoncenblad. Later Katholiek blad voor Stad en Dorp. “Godsdienst, Vaderland, Vrijheid, Moedertaal “. Verschijnt woensdag en zaterdag. Drukk. Ch. De Winter, 1864 tot okober 1880, dan F. Uten, Hasseltsestraat, 21 Diest, en vanaf 1911 drukkerij E.&.J. Uten. Verscheen vanaf 1864 tweemaal per week. Zie “De Kultuurpolitieke strijd tussen Liberale en Katholieke opinies te Diest van 1848 tot 1884” van Hans Achten in Eigen Schoon en de Brabander, jg. LXII, nr. 10-11-12, 1979, p. 436-439.In 1864 verschenen onder de naam Gazet van Diest en vanaf 1867 onder naam Gazette van Diest.

Het Gemeentebelang. Eerste nummer in 1895.

Het Hagelands Nieuws. Weekblad voor Hageland en omstreken. Verantwoordelijke uitgever Wehani V.Z.W., redactie en administratie, Diest, Neyskenslaan, 15.Verscheen vanaf 1954.

Het Handelsbericht. Kosteloos verspreid. Aankondigingsblad voor Diest en omstreken. Uitgever en drukker Beckers Léon te Diest. Specimen nummer: 20 december 1905. Eerste nummer: 27 december 1905.

Het Kanton Diest. Vrijzinnig kiesblad. Eerste nummer 1894.Vanaf 24 mei 1906 gedrukt bij A. Havermans, Diest.

Het Nieuwsblad van Diest, 1848-1868, nieuws- en annoncenblad van Diest, iedere week zaterdag, drukkerij Ch. De Winter, Hagelandse Botermerkt. (De Potter Fr. in Vl. Bibl. 1868, nr. 255).

Het Volk van Diest. Voor de Kiezers onzer stad. Drukk. Van St.-Jozefspatronaat te Diest. Enig exemplaar 14 october 1899.

Het Vrije Woord. Tijdschrift voor zijn werkman; orgaan van het Sint-Jozefspatronaat. Verschijnt als t nodig is. Administratie Refugestraat, nr. 3. Drukk. Saels. Eerste nummer augustus 1896.

Kempen en Hageland. Weekblad voor beide gouwen. Weekblad voor Landbouw, Handel, Nijverheid, enz. Beckers L. Diest. Eerste nummer: 30 november 1901.

Kies Kronijk van de Stad en het Canton Diest, orgaen der bewarende gezindheid. Drukk. Ch. Peeters, Leuven. Eerste nummer 1863.

Nieuw Diest. Weekblad voor Diest en Omstreken. Redaktiebureel Mariëndaalstraat 42 Diest, later Botermarkt 32. Godsdienst-Taal-Volk. Nummer 1 verscheen op 17 December 1938.

Nieuws en Annoncenblad der Stad Diest en Omstreken.Orgaan der algemeene belangen. Verschijnende zaterdags en woensdags. Drukk. De Winter Ch., Diest.

Ons blaadje, 1902.

Onze School. Tijdschrift van den Oudleerlingenbond der officieele gestichten van Middelbaar Onderwijs te Diest

Parochieblad O.L.Vrouw, 1925.

Parochieblad St.-Sulpitius, 1925.

Recht door Zee. Studentenblad. Verschijnt maandelijks. Uitgave van de Studiekring van het Koninklijk Atheneum. Eerste jg., nr. 1, januari 1922 (12 nummers), tweede jaargang 1923 (zes nummers).

Renaissance. In Brabant, nr. 1, 1972, p. 61.

‘t Werkmansbelang. Orgaan der Kristene Volksgezinden. 1894.

Volksbibliotheek. Maandschrift voor stad en land door A. Havermans, met medehulp van verscheidene letterkundigen. Eerste nummer 1866.

Vrij-Diest. Vrijzinnig weekblad voor de kantons Diest en Aarschot. Bureel van het blad: Schaffensestraat 16 te Diest. Eerste jg. 1946. Verscheen tot 1953.


Bibliografie:

Loix Frans: Diesterse drukkerijen en weeklbladen van 1842 tot 1907. In Meer Schoonheid, jg. 24, 1977, nr. 4, p. 103-108.

Loix Frans: Het Schoteltje, een reclameblad voor Diest (1902). In Meer Schoonheid, jg. 26, 1979, nr. 3, p. 77-81, ill.

Nauwelaerts W.: Bijdrage tot de geschiedenis van de pers in het arrondissement Leuven, repertorium (1773-1914). Universitair centrum voor hedendaagse geschiedenis, bijdragen nr. 86. Leuven-Parijs, Editions Nauwelaerts-Béatrice Nauwelaerts, 1978, 440 p.

SB.: Diest heeft 18 weekbladen gekend. In het Nieuwsblad, 16 maart 1978.

X.: Een oud lieken met nieuwe woorden. In Gazette van Diest, jg. 91, zat. 10 juli 1954, nr. 28.


DEEL II
Crespadi - Een Boekwerk Over Diest