GRAUWZUSTERS* – zie ook Celzusters*

Uit Crespadi
Ga naar: navigatie, zoeken

GRAUWZUSTERS* – zie ook Celzusters*

Arickx Marnix: Het Godshuis aan de paddepoel. In Mededelingen van stichting Arnoldus IV, jg. 1979, nr. 2, p. 8-13.

Bervoets Kristel: Laatste Grauwzusters verlaten Diest. In Het Laatste Nieuws, 6 september 2008, p. 39, 1 ill.

Bervoets Kristel: Collectie tentoongesteld in Engelenconvent op begijnhof. Grauzusters krijgen eigen museum. In Het Laatste Nieuws, 13 september 2014.

Cuvelier Joseph: Les archives de l’Etat en Belgique, 1919-1930:* p. 72: (1919) 165: 1572, 1 feuillet. Autorisation donné le cardinal Antoine Perrenot de Granvelle aux Soeurs Grises de Diest de porter des habits noir au lieu de gris qu’elles portaient. (Archives ecclésiastique n° 13693).


Daniëls Polydoor: Jan Frederix, pastoor en deken te Hasselt. In Verzamelde Opstellen:uitgegeven door den Geschied- en Oudheidkundigen studiekring te Hasselt (1923-1948), 1923, portret, p. 57-69:* p 59-60: Herman vander Ryst wil bij testament (26 sept. 1625) dat de grauwzusters van Diest zich te Hasselt zouden komen vestigen

  • p. 63: stichtte beurs voor het College te Diest ten voordeele zijner bloedverwanten
  • p. 68:tekst testament.


Huon Marcel:.Publicatie van de Kerkraad Onze-Lieve-Vrouw Diest. In Kroniek van de Onze-Lieve-Vrouwparochie, 2009, nr. 153, p. 57.

KBB.: Grauwzusters verlaten klooster (te Diest). In Het Laatste Nieuws, 30 augustus 2008, p. 40.

Pereau: Tongres et ses monuments. - Grauwzusters.

Sanderus Antonius: In Groot kerkelijk toneel des hertogdoms van brabant, 1727, p. 66:* Het Klooster der Grauwe Nonnen, het welke St. Anne-Daal genaamd wordt, is digt by het begyn-hof, en is gesticht in ’t jaar 1366. Deeze Nonnen draagen zorge voor de zieken, en die met de Pest besmet zyn, niet uyt verplichting, maar uyt enkele liefde tot haar evennaasten; en staan ook Zieltoogende by. Niklaas Eschius Pastoor, en vier Oversten van het Begyn-hof, rechtten dit Klooster, dat door den tyd was teniet gegaan, weder op. Vyftien Begynen namen aldaar het Grauwe kleed aan, tot het oprechten deezer Orde, en haare Proefjaaren voleynd hebbende, namen zy de zelve aldaar aan, en leyden ‘er een heylig leven. Zy hebben voor haare bestierders gehad den bovengemelden Niklaas Eschius, Bestierder van het Begyn-hof, Jacob van Castro sedert Bisschop van Roermond, Peter Ginsenius en Hendrik Hennepboom, alle Leeraars in de Godsgeleerdheyd in de Abtdye van Averboden.


Pereau: Tongres et ses monuments. - Grauwzusters.

Van de Ven Robert: Kapel van het klooster Sint-Annendael-v.z.w., psychiatrische kliniek Grauwzusters. In Koninklijke Open Monumentendag, 8 en 9 september 1990, p. 30.

Van der Eycken Michel en Janssens Luc: Grauwzusters. In Steden in beeld-Diest, Algemeen Rijksarchief Brussel, 1994, p. 40, 41

Van de Wiel Constant: De begijnhoven en de vrouwelijke kloostergemeen-schappen in het aartsbisdom Mechelen (1716-1801). Hun socio-religieuze toestand onder de aartsbisschoppen d’Alsace en de Franckenberg. In Ons Geestelijk Erf:* XLIV, afl. 2, juni 1970, p. 142-212. Deel I, 3: het begijnhof te Diest, p. 171-182.

  • XLIV, afl. 3, september 1970, p. 241-... Deel II A: de gasthuiszusters te Diest, p. 255-257.
  • Deel II, B, 2: de grauwzusters te Diest (St-Annadaal), p. 304-309.
  • XLV, afl. 2, juni 1971, p. 179-213. Deel II D: de zwartzusters
  • XLVI, afl. 3, september 1972, p. 278-344. Deel III A. Kannunikessen van Sint-Augustinus,4, de priory Mariëndaal te Diest, p. 293-303.


X.: Regel en statuten der grauwzusters van Diest, 74 p.

X.: Stichting 17 augustus 1922. Verschenen in Staatsblad 3 september 1922., nr. 592.

X.: Bij de aanstaande eeuwfeestviering der Grauwzusters te Tongeren, Schutsengelen van Sint-Franciscusdal waren een zegen voor de bevolking. In Het Belang van Limburg, dinsdag 26 juni 1962. - Grauwzusters van Diest.

X.: Wij gaan verder vol van hoop... Dankviering voor de Grauwzusters-franciscanessen in St.-Annendael, Diest 23 oktober 2008.


DEEL II
Crespadi - Een Boekwerk Over Diest