ONZE LIEVE VROUW TEN HOGEN WIJNGAARD* (kapel)

Uit Crespadi
Ga naar: navigatie, zoeken

ONZE LIEVE VROUW TEN HOGEN WIJNGAARD* (kapel):

A.D.: Onze Lieve Vrouw ten Hoogen-Wijngaerde onder Webbecom. In Bijvoegsel aan de Parochiebode van Webbecom, nr. 15, Maart 1925, 4 p.

A.D.: Onze Lieve Vrouw ten Hoogen-Wijngaerde onder Webbecom. In Gazette van Diest, jg. 62, zat. 31 jan. 1925, nr. 5; zat. 7 febr. 1925, nr. 6.

Archief Diest: Inventaris van de oorkonden van de kapel van Onze-Lieve-Vrouw ten Hogen Wijngaard te Webbekom: 1302-1607 (Robert Van de Ven, 1987) :

1. 13 januari 1302

Toestemming van de officiaal van Luik dat het officie van de kapel van O.L.V. van den Wijngaard mag geschieden in een zekere woonst staande in de Nieuwstraat.


2. 9 februari 1303 (n.s.)

De broeders van de broederschap en afgezant van O.L.V. getuigen voor Arnold, de investiet van het Begijnhof en afgezant van de officiaal van Luik, dat zij tot voornoemde broederschap behoren en er zich toe verbinden de rechten van de broederschap te verdedigen tegen de abt en de investiet van Tongerlo.

Zegels:zegels niet bewaard.


3. 8 februari 1302 (n.s.)

De leden van de broederschap vragen aan de officiaal van Luik hun statuten goed te keuren (afschrift).


4. 9 februari 1303 (n.s.)

De officiaal van Luik verklaart zich tot akkoord met het verzoek tot hem gericht door de broeders van de broederschap van O.L.V., waarbij zij de erkenning vragen en om het recht om zich te verdedigen tegen de abt en de investiet van Tongerlo.

Zegels: 1. zegel op dubbele staart, niet bewaard.


5. 8 mei 1302

De schepenen van Diest en Albert de Dumo, Schout van Diest, verklaren dat Johannes Van Bivert een eeuwige jaarcijns van tien stuivers op zijn huis met erf in de stad schenkt aan Henricus van Nicolaas.

Zegels:1. klein ovaal zegel van de schepenen van Diest op dubbele staart.

2. zegel op dubbele staart, niet bewaard.


6. 25 mei 1303

De schepenen van Diest en Johannes de Halen, Schout van Diest, verklaren dat Ugarie de Pulle, een eeuwige erfcijns van acht stuivers op zijn huis met erf, schenkt aan Walter van Aarschot en zijn erfgenamen.

Zegels: 1. zegel op dubbele staart, niet bewaard.

2. klein rond zegel op dubbele staart.


7. 1 mei 1305

Na een geschil over de recent gebouwde kapel O.L.V. van den Wijngaard te Diest wordt overeengekomen tussen de abt van Tongerlo en de proost van Sint-Sulpitius enerzijds en de broeders van de broederschap van O.L.V. anderzijds, de beslissing over te laten aan een scheidsgerecht bestaande uit Jan Quistwater, abt van Averbode, Jan van Rotselaar, Norbertijn van Sint-Michiels te Antwerpen en Jan, broeder van de heer van Diest. Op het niet naleven van de uitspraak wordt een boete gesteld van 500 pond zwarte Tours. Indien nodig is de beslissing van twee leden van het scheidsgerecht voldoende. Voor O.H.- Hemelvaart moet de zaak geregeld zijn, anders behoudt iedere partij haar rechten.

Zegels: 1.-10. zegels op dubbele staart, 8 niet bewaard.

4. fragment ruiterzegel van de Heer van Diest.

5. zegel van de stad Diest.


8. 3 juni 1310

De schepenen van Diest en Arnout de Lo, schout van Diest, getuigen dat Margarieta metten Blomen, Ida metten Blomen en haar gemaal een erfelijke jaarcijns van dertig schellingen penningen, op een huis achter de kapel van O.L.V. (dat steet achter onser Vrouwen capelle), schenken als provende voor de kerk van O.L.V. van den Wijngaard.

Zegels: 1. zegel op dubbele staart, niet bewaard.


9. 13…

De schepenen en de schout van Diest getuigen dat Ghilijs de Timmerman 15 schellingen penningen per jaar op een huis te Leuven schenkt ten behoeve van Goeswiin vander Marct de klerk van de Wijngaard.

Zegels: 1. fragment van ovaal zegel op dubbele staart.

2. klein rond zegel op dubbele staart.


10. 14 februari 1312 (n.s.)

De schepenen van Diest en de meier van Rode getuigen dat Ida Tsoersen haar zusters Machtlid aan Heinrike Karise en zijn nakomelingen 20 schellingen erfcijns op het huis en de grond van Jan Entvogels overmaken.

Zegels: 1. fragment van klein rond zegel op dubbele staart.

2. klein ovaal zegel op dubbele staart.


11. 22 februari 1326 (n.s.)

De schepenen en de schout van Diest getuigen dat Jan vanden Laere, op zijn huis met erf een cijns van twee schellingen oude groten schenkt aan Henricus Mothinen en zijn nakomelingen.

Zegels: 1. fragment van klein rond zegeltje op dubbele staart.

2. klein ovaal zegel van de schepenen van Diest op dubbele staart.


8 mei 1364

De schepenen en de schout van Diest getuigen dat de erfgenamen van Heinric Mothijns hun rechten op het huis bovengenoemd overdragen aan Jacob van Vorst ten behoeve van O.L.V. van den Wijngaard.

Zegels:1. fragment van ovaal zegel op dubbele staart.

2. klein rond zegel op dubbele staart.


12. 16 juni 1328

De officiaal van Luik, geeft opdracht aan zijn zaakwaarnemer te Diest de verhoring van inkomsten op een huis te Diest goed te keuren, daar voor de broederschap van O.L.V. de inkomsten tot hiertoe gering waren.

Zegels: 1. zegel op enkele staart, niet bewaard.


13. 9 februari 1330 (n.s.)

De schepenen en de schout van Diest getuigen dat Yde Scoelvrouwe een cijns van twee schellingen oude grote op haar huis schenkt aan Peter van Herbetseem en zijn nakomelingen.

Zegels: 1. zegel op dubbele staart, niet bewaard.

2. zegel op dubbele staart, niet bewaard.


25 februari 1332 (n.s.)

De schepenen en de schout van Diest getuigen dat Peter van Herbtseem aan Arnoud van Herpe, als momboor van O.L.V. van den Wijngaard, bovengenoemde erfcijns schenkt.

Zegels: 1. fragment van klein rond zegel op dubbele staart.

2. klein ovaal zegel van de schepenen van Diest, op dubbele staart.


14. 12 mei 1335

De schepenen en de schout van Diest getuigen dat Henric Boekel op zijn huis een erfcijns van tien oude groten van Tours schenkt aan Jan vande Velde.

Zegels: 1. fragment van klein rond zegel op dubbele staart.

2. ovaal schepenzegel van Diest op dubbele staart.


15. 10 september 1336

De schepenen en de schout van Diest getuigen, dat Arnout vander Stockt op een dries naast zijn erf een erfcijns van vijf oude grote van Tours schenkt aan Allard vanden Driessche en zijn nakomelingen.

Zegels: 1. ovaal schepenzegel van Diest op dubbele staart.

2. klein rond zegel op dubbele staart.


18 september 1385

De schepenen en de schout van Diest getuigen, dat Willem Alaerts, de priester, zoon van Allard vanden Drysche, bovengenoemde erfcijns overmaakt voor een jaargetijde aan O.L.V. van den Wijngaard.

Zegels: 1. ovaal schepenzegel van Diest op dubbele staart.

2. klein rond zegel op dubbele staart.


16. 31 juli 1340

De schepenen en onderschout van Diest getuigen dat Colijn Debecker op zijn hofstede een erfcijns van twee oude grote van Tours schenkt aan Helenerdus de Swerte, de priester, ten behoeve van O.L.V. van den Wijngaard.

Zegels: 1. fragment van klein rond zegel op dubbele staart.

2. zegel op dubbele staart, niet bewaard.


17. 26 december 1343

De schepenen en de meier buiten Diest getuigen dat Gillen van Hoeberthingen aan Jan van Peelte een erfcijns overmaakt op zijn hofstede met gronden van zes oude grote van Tours.

Zegels: 1. fragment van oude zegel op dubbele staart.


12 augustus 1470

De schepenen buiten Diest en de rentmeester van de heerlijkheid getuigen dat op een hofstede buiten Diest Jan Mottina als momboor van de Allerheiligenkapel is aangesteld en dat deze Jan Mottina zes oude grote van Tours moet betalen als erfcijns op die hofstede aan Jacob van Ghele als momboor van O.L.V. van den Wijngaard.

Zegels: 1. zegel op dubbele staart, niet bewaard.


18. 12 maart 1346 (n.s.)

De schepenen en de schout van Diest getuigen dat Lambrecht vanden Broecke, twaalf oude grote van Tours als erfcijns op zijn hofstede heeft geschonken aan Liesbetten, dochter van Maria van Langrode en, haar nakomelingen.

Zegels:1. klein rond zegel op dubbele staart

2. zegel op dubbele staart, niet bewaard.


18 mei 1367

De schepenen en de schout van Diest getuigen dat Jan van Beckevoert, met toestemming van zijn vrouw, bovengenoemde erfcijns overdraagt aan Jan van Steenberghe.

Zegels:1. zegel op dubbele staart, niet bewaard.

2. fragment van klein ovaal zegel op dubbele staart.


19. 10 september 1347

De schout en de schepenen van Diest getuigen dat Heynric vanden Bogaerde op zijn huis een erfcijns van twee schellingen oude grote van Tours schenkt aan Heinricke vanden Loghenen en zijn nakomelingen.

Zegels:1. klein rond zegel op dubbele staart.

2. zegel op dubbele staart, niet bewaard.


1 februari 1400 (n.s.)

De schepenen en de schout van Diest getuigen dat Henricus vande Loghenen en zijn twee zusters met hun echtgenoten, alle natuurlijke kinderen van bovengenoemde Heinricke, de genoemde erfcijns overmaken aan Lambert Hellespieghel als procurator van O.L.V. van den Wijngaard.

Zegels: 1. klein rond zegel op dubbele staart.

2. klein ovaal schepenzegel van Diest op dubbele staart.


20. 18 april 1348

Magister Iwannus beslecht een twist over de inkomsten van een jaargetijde van vijf solidi tussen twee groepen die aanspraak maken op dit jaargetijde.

Zegels: 1. fragment van zegel van de Fraterniteit op enkele staart.


21. 10 oktober 1354

Afschrift gemaakt door Johannes van Bennevoerde, deken van de Sint-Janskerk Diest, van een oorkonde waarin Adam van Sint-Truiden en de investiet van Webbekom overeenkomen met de deken en de broeders van O.L.V. van den Wijngaard aangaande het bouwen van een kapel of bidplaats te Webbekom.

De oorspronkelijke oorkonde dateert van maandag 16 mei 1323.


22. 14 april 1364

Notarisakte, waarbij gemeld wordt dat Hellenerdus Swertere, de rector van het Sint-Anna altaar, in de Sint-Annakapel, bij testament een jaarlijkse erfcijns van 14 stuivers oude groten overmaakt aan de broeders van O.L.V. van den Wijngaard, voor een mis, gezongen door de broeders op zondagen en enkele feestdagen.


23. 1 juli 1364

De schepenen en de schout van Diest getuigen dat Jan van Ekenberghe op een beemd 22 oude groten als erfcijns overmaakt aan de procurator van O.L.V. van den Wijngaard.

Zegels: 1. zegel op dubbele staart, niet bewaard.

2. zegel op dubbele staart, niet bewaard.


24. 21 december 1366

De schepenen buiten’s Heren lande en de meier te Diest verklaren dat Heinric van Beringhen ten voordele van Diederic Vos een zille akkerland te Langrode overmaakt met dezelfde rechten als hij zelf erop had.

Zegel:1. fragment van een rond zegel op dubbele staart.


25. 31 oktober 1367

De schepenen en de schout van Diest getuigen dat Matthijs van Lupene 12 oude grote van Tours als erfcijns op zijn huis overmaakte aan Heinric Pauwels ten behoeve van een jaargetijde in de kapel van O.L.V. van den Wijngaard.

Zegels: 1. fragment van klein rond zegel op dubbele staart.

2. klein ovaal zegel op dubbele staart.


26. 22 juni 1370

De schepenen en de schout van Diest getuigen dat Gheraerdt Sinx en zijn echtgenote op hun huis een erfcijns van drie oude grote van Tours schenken aan Wouter Bastijns, de priester, ten behoeve van de broederschap van O.L.V. van den Wijngaard.

Zegels:1. klein rond zegel op dubbele staart.

2. ovaal schepenzegel van Diest op dubbele staart.


27. 30 maart 1374

Verordening van Jan van Arckel, bisschop van Luik, aangaande de statuten van de broederschap van O.L.V. van den Wijngaard te Diest. Hierbij worden acht punten vermeld.

Opmerking:de hoofdding van de oorkonde ontbreekt, evenals het laatste deel.


28. 11 juli 1374

Scheidsrechterlijke uitspraak van Henricus de Olmen, proost van de Sint- Paulus kerk te Luik, aangaande de rechten en de verplichtingen van priesters en clerici van de broederschap van O.L.V. van den Wijngaard, ten overstaan van de broederschap.

Zegels: 1. zegel op dubbele staart, niet bewaard.

2. fragment van groot ovaal zegel op dubbele (zegel der

broederschap ?).


29. 1 maart 1377 (n.s.)

De schepenen en de schout van Diest getuigen dat Jan van Laexberghe beloofde aan de procurator van O.L.V. van den Wijngaard de zeven oude grote van Tours, die hij als erfcijns op zijn hofstede schuldig is, binnen de drie jaar te betalen.

Zegels: 1. klein rond zegel op enkele staart.

2. ovaal schepenzegel van Diest op enkele staart.


30. 30 november 1376

De schout en de schepenen van Diest getuigen dat Jan Leeus de Jonge op zijn huis met twee schellingen en twee penningen oude grote van Tours als erfcijns schenkt aan zijn broeder Tielmanen Leeus en zijn nakomelingen.

Zegels: 1. zegel op dubbele staart, niet bewaard.

2. zegel op dubbele staart, niet bewaard.


31. 5 april 1378 (n.s.)

De schepenen en de schout vann Diest getuigen dat Heinric Vleminc op zijn huis met bijbehorigheden een erfcijns van vijf oude grote van Tours schenkt aan Peteren Hasen, priester als procurator van O.L.V. van den Wijngaard, ten behoeve van een jaargetijde.

Zegels: 1. zegel op dubbele staart, niet bewaard.

2. zegel op dubbele staart, niet bewaard.


32. 10 februari 1380 (n.s.)

De schepenen en de schout van Diest getuigen dat Arnoudt van Rode, op zijn hof een erfcijns van 18 oude grote van Tours schenkt aan Heinricke vanden Loghenen als procurator van O.L.V. van den Wijngaard.

Zegels: 1. zegel op dubbele staart, niet bewaard.

2. zegel op dubbele staart, niet bewaard.


33. 19 februari 1386 (n.s.)

De schout en de schepenen van Diest getuigen dat Heinricus Stikelinx met toestemming van zijn echtgenote aan Matthijs Beecsen, twee schellingen oude grote van Tours als erfcijns die voornoemde Heinricus bezat op het huis van Jan Fyrenblaes.

Zegels: 1. zegel op dubbele staart, niet bewaard.

2. zegel op dubbele staart, niet bewaard.


21 februari 1380 (n.s.)

De schepenen en de schout van Diest getuigen dat Matthijs Beecsen de bovengenoemde erfcijns afstond aan Jan Fyrenblaes.

Zegels: 1. zegel op dubbele staart, niet bewaard.

2. zegel op dubbele staart, niet bewaard.


34. 26 januari 1381

Beslechting van een twist over de verplichtingen van de deken en procurator van O.L.V. van den Wijngaard. Deze verplichtingen worden opnieuw opgesomd en door die twee notarissen bekrachtigd.

Zegels: zegels niet bewaard.


35. 11 juni 1381

De schepen van Diest en Wouter Meyr richter van de H. Geest-gronden van Sint-Sulpitius, getuigen dat Jan Haze op zijn hof een erfcijns van vijf oude grote schenkt aan de procurator van O.L.V. van den Wijngaard.

Zegels: 1. zegel op dubbele staart, niet bewaard.

2. zegel op dubbele staart, niet bewaard.


36. 30 juli 1381

Notarisakte waarbij Johannes Judei voor de deken en de broeders van de broederschap van O.L.V. van den Wijngaard, afstand doet van alle rechten op een altaar in de kapel van de broederschap ten voordele van Henricus de Langrode, die beloofd binnen een bepaalde tijd de H. Wijdingen te ontvangen en het altaar zelf te bedienen. Tussentijds zal Johannes Judei de bediening blijven waarnemen.


37. 7 juni 1382

De schepenen en de schout van Diest hebben bij vonnis besloten op het huis en de gronden van Willem van de Weyere beslag wordt gelegd voor Jan Macrassis, de procurator van O.L.V. van den Wijngaard, voor de cijns die O.L.V. daarop bezit.

Zegels: 1. klein rond zegel op dubbele staart.

2. ovaal schepenzegel van Diest op dubbele staart.


7 februari 1382

De schepenen en de schout van Diest getuigen dat het inbeslagname van het huis van Willem van de Weyere voor Jan Macrassis, procurator van O.L.V. van den Wijngaard werd opgeheven na de vereffening aan Tielman van Montenaken, procurator van de kapel van O.L.V..

Zegels: 1. klein rond zegel op dubbele staart.

2. ovaal schepenzegel van Diest op dubbele staart.


38. 8 juni 1382

De schepenen en de schout van Diest getuigen dat Jan Macrassis de procurator van O.L.V. van den Wijngaard, voor hen en voor Wouter Meyr, rechter van de H. Geestgronden van Sint-Sulpitius, drie klachten heeft ingediend over het hof van Jan Hasen. Bij vonnis werd besloten dat het hof in beslag genomen werd wegens het niet betalen van de cijns aan Jan Macrassis.

Zegels: 1. zegel op dubbele staart, niet bewaard.

2. ovaal schepenzegel van Diest op dubbele staart.


39. 18 september 1384

De schepenen en de schout van Diest getuigen dat Willem Jacobs op zijn hofstede een erfcijns van 11 oude Engelsen schenkt aan Willem Alaerts, priester, als procurator van O.L.V. van den Wijngaard.

Zegels: 1. zegel op dubbele staart, niet bewaard.

2. zegel op dubbele staart, niet bewaard.


40. 5 maart 1386 (n.s.)

De schepenen en de schout van Diest getuigen dat Vranke Coghe op zijn land een erfcijns van vijf oude grote van Tours schenkt aan Heinricke vande Loghenen, procurator van O.L.V. van den Wijngaard.

Zegels: 1. klein rond zegel op dubbele staart.

2. fragment van ovaal schepenzegel van Diest op dubbele

staart.


41. 18 september 1385

De schout en schepenen van Diest getuigen dat Willem Jacobs tegen Willem Alaerts, de procurator van O.L.V. van den Wijngaard en tegen Lijsbetten Menscaerts verkregen heeft, na vonnis van de schout en de schepenen, een hofstede. Tevens zullen Willem Alaerts en Lijsbetten Menscaerts, Willem Jacobs vergoeden tot een som van zes oude grote van Tours vooral wat er vroeger gebeurd is.

Zegels: 1. zegel op dubbele staart, niet bewaard.

2. zegel op dubbele staart, niet bewaard.


30 september 1397

De schout en de schepenen van Diest getuigen dat Cole, de zoon van Jan Cools, na vonnis van schepenen en schout, de hofstede bovengenoemd verkreeg tegen Willem Jacobs.

Zegels: 1. zegel op dubbele staart, niet bewaard.

2. zegel op dubbele staart, niet bewaard.


42. 18 september 1385

De schout en de schepenen van Diest getuigen dat Willem Jacobs, op een hofstede 10 mottoenen erfcijns aan Willem Alaerts, de procurator van O.L.V. van den Wijngaard en Lijsbetten Menscaerts geeft.

Zegels: 1. fragment van klein rond zegel op enkele staart.

2. klein ovaal schepenzegel van Diest op enkele staart.


43. 24 februari 1387 (n.s.)

De schout en de schepenen van Diest getuigen dat Alyc Loedens op haar huis met grond een erfcijns van 16 oude grote van Tours schenkt aan Heinric vander Loghenen en zijn nakomelingen.

Zegels: 1. klein rond zegel op dubbele staart.

2. klein ovaal schepenzegel van Diest op dubbele staart.


1 februari 1400 (n.s.)

De schout en de schepenen van Diest getuigen dat de zoon en de dochters van Heinric vander Loghenen, natuurlijke kinderen voornoemde cijns overdragen aan Lambrecht Hellespiegel, de procurator van O.L.V. van den Wijngaard, na de dood van haar dochter Agnes.


44. 8 februari 1388 (n.s.)

Notarisakte waarin Margareta Biermans, bij testament, haar huis met bijbehorigheden, als aalmoes schenkt aan de kapel van O.L.V. van den Wijngaard na de dood van haar dochter Agnes.


45. 22 mei 1387

De schepenen en de schout van Diest getuigen dat Ghumyer van Alke en zijn echtgenote Alice Hoytsen aan Lambrecht Hellespiegel als procurator van O.L.V. van den Wijngaard, de opbrengst hebben geschonken van een zille beemd en een halve bunderland.

Zegels: 1. rond zegel op dubbele staart.

2. ovaal schepenzegel van Diest op dubbele staart.


46. 30 mei 1389

De schepenen en de schout van Diest getuigen dat de momboors van de Allerheiligenkapel te Diest beloofden aan de momboors van O.L.V. van den Wijngaard op de hofstede van Liesbetten van Loe en Lambrecht Snaedernis de erfcijns van zes oude grote van Tours te betalen, die de kapel van O.L.V. daarop bezat.

Zegels: 1. zegel op dubbele staart, niet bewaard.

2. zegel op dubbele staart, niet bewaard.


47. 2 juli 1389

De gardiaan en het convent van de Minderbroeders te Diest verklaren aan de broederschap van O.L.V. van den Wijngaard verkocht te hebben twee oude grote erfcijns van Walter Barbiers en zijn echtgenote op een huis in Diest.

Zegels: 1. zegel op dubbele staart, niet bewaard.


48. 15 juni 1390

De schepenen en de schout van Diest getuigen dat Wouter van den Coutere op zijn huis 13 oude grote van Tours als erfcijns schenkt aan de procurator van O.L.V. van den Wijngaard.

Zegels: 1. klein rond zegel op dubbele staart.

2. ovaal schepenzegel van Diest op dubbele staart.


49. 20 april 1393

De schout en de schepenen van Diest getuigen dat Margareta Smeets , echtgenote van Bertelen Tymmermans, een huis met grond verkreeg van Wouter Goetjaars, wegens achterstallige cijns.

Zegels: 1. klein rond zegel op dubbele staart.

2. ovaal schepenzegel van Diest op dubbele staart.


10 maart 1402 (n.s.)

De Schout en de schepenen van Diest getuigen dat Margareta Smeets voornoemd huis opdroeg aan Lambrecht Hellespiegel, de procurator van O.L.V. van den Wijngaard.

Zegels: 1. fragment van klein ovaal zegel op dubbele staart.

2. zegel op dubbele staart.


50. 11 januari 1395 (n.s.)

De schepenen en de schout van Diest getuigen dat na onderzoek de broederschap van O.L.V. van den Wijngaard recht heeft op een erfcijns van 12 oude grote van Tours op het huis en de gronden van wijlen Wetsels en Kathelinen, zijn echtgenote.

Zegels: 1. fragment van klein rond zegel op dubbele staart.

2. fragment van ovaal schepenzegel van Diest op dubbele staart.


51. 1 augustus 1397

De schout en de schepenen van Diest getuigen dat Willem van Lobosch op zijn huis met grond drie oude grote van Tours erfcijns heeft overgemaakt aan Lambrecht Hellespieghels de procurator van O.L.V. van den Wijngaard.

Zegels: 1. fragment van klein rond zegel op dubbele staart.

2. ovaal zegel Schepen van Diest op dubbele staart.


52. 28 september 1397

De schepenen en de schout van Diest getuigen dat Jan van Tyelt op zijn hof met grond een erfcijns van 12 oude grote ven Tours heeft overgemaakt aan Lambrecht Hellespieghels de procurator van O.L.V. van den Wijngaard.

Zegels: 1. zegel op dubbele staart, niet bewaard.

2. klein ovaal zegel op dubbele staart.


53. 30 september 1397

De schepenen en de schout van Diest getuigen dat Wouter van Honsem voor zijn jaargetijde zes oude grote van Tours erfcijns heeft overgemaakt aan de priesters van de Sint-Sulpituskerk, de Sint-Janskerk en van de broederschap van O.L.V. van den Wijngaard te Diest.

Zegels: 1. klein rond zegel op dubbele staart.

2. ovaal zegel Schepenen van Diest op dubbele staart.


54. 13 maart 1401 (n.s.)

De schepenen en de schout van Diest getuigen dat Henric Stael vier halsters rogge erfcijns schenkt op een bunder land aan Lambrecht Hellespiegel, medeschepenen en procurator van O.L.V. van den Wijngaard.

Zegels: 1. klein rond zegel op dubbele staart.

2. fragment van klein ovaal regel op dubbele staart.


55. 10 oktober 1400

De schepenen en de schout van Diest getuigen dat Henricus Comans van Pere op zijn huis met grond een erfcijns van zes oude grote van Tours heeft overgemaakt aan Goeswine Francs en zijn nakomelingen.

Zegels: 1. fragment van klein rond zegel op dubbele staart.

2. klein ovaal zegel op dubbele staart.

24 oktober 1435

De schepenen en de schout van Diest getuigen da Henric Spwers bovengenoemde cijns overdraagt aan Geerde Plecken de momboor van de kapel van O.L.V. van den Wijngaard.

Zegels: 1. klein rond zegel op dubbele staart.

2. fragment van ovaal zegel op dubbele staart.


56. 4 februari 1406 (n.s.)

De schepenen en de meier buiten Diest verklaren dat Wouter van Scoete een zille land als onderpand heeft gegeven aan Henric van Langrode, de procurator van O.L.V. van den Wijngaard tot hij de gulden erfcijns heeft betaald die hij schuldig was op een andere zille land.

Zegels: 1. zegel op dubbele staart van de schepenen buiten Diest.


57. 6 mei 1406

Erg beschadigde tekst waarin de officiaal van Luik wellicht een schenking bevestigt aan de procurator van O.L.V. van den Wijngaard.

Zegels: 1. zegel op enkele staart, niet bewaard.


58. 26 april 1408

De schout en de schepenen van Diest verklaren dat Claes van den Roedeken op zijn huis met grond een erfcijns van 12 oude grote van Tours schenkt aan de procurator van O.L.V. van den Wijngaard.

Zegels: 1. zegel op dubbele staart, niet bewaard.

2. zegel op dubbele staart, niet bewaard.


59. 23 juni 1411

Het latenhof van Honsem en de meier getuigen dat Lodewijck van der Ponten 2 gouden gulden erfcijns schenkt op een derde bunder beemd aan de momboren van de kapel van O.L.V. van den Wijngaard

Zegels: zegels niet bewaard, uitgezonderd split.


60. 8 september 1412

De schepenen en de schout van Diest getuigen dat op het huis van Stas van Molle beslag wordt voor Jan Typoets ten behoeve van de jaargetijden van O.L.V. van den Wijngaard.

Zegels: 1. fragment van ovaal zegel op dubbele staart.

2. fragment van rond zegel op dubbele staart.


20 september 1413

De schepenen en de schout van Diest getuigen dat Jannes Typoet bovengenoemd huis overdraagt aan Janne Blanclair met alle rechten die hij erop had.

Zegels: 1. ovaal zegel op dubbele staart.

2. fragment van rond zegel op dubbele staart.


24 november 1413

De schepenen en de schout van Diest getuigen dat Jan van Blanclaer voornoemd huis overdroeg op Janne Vos met alle rechten die hij erop had.

Zegels: 1. rond zegel op dubbele staart.

2. fragment van ovaal zegel op dubbele staart.


61. 19 juli 1425

De schepenen en de meier van het land buiten Diest getuigen dat Geeraerd van der Elstmere de momboor van de kapel van O.L.V. van den Wijngaard een aanklacht heeft ingediend wegens het niet betalen van de erfcijns op een stuk beemd van Henric van Meeuwen te Boschberghen en dat hij voldoening krijgt.

Zegels: 1. rond zegel op dubbele staart van de Schepenen buiten

Diest.


62. 9 januari 1426

De schepenen buiten Diest verklaren dat de meier en de laten van het hof van Boudewijn vander Borch getuigen, dat Jan van Thienen een stuk beemd verkreeg in eigendom tegen de momboor van O.L.V. van den Wijngaard mits betaling van de rechten van de kapel op dat stuk.

Zegels: zegels niet bewaard.


63. 21 juli 1427

De schepenen en de schout van Diest getuigen dat Willem Peters de koning van de grote–handboogschutters te Diest, op het schuttershuis een erfcijns van 17 oude grote van Tours schenkt aan O.L.V. van den Wijngaard.

Zegels: 1. rond zegel op dubbele staart.

2. fragment van ovaal zegel op dubbele staart.


64. 5 juli 1429

De schout en de schepenen van Diest getuigen dat het schuttershuis in beslag is genomen ten voordele van Jayne Typoets, procurator van O.L.V. van den Wijngaard, wegens niet betalen van cijns.

Zegels: 1. ovaal zegel op dubbele staart.

2. zegel op dubbele staart, niet bewaard.


65. 19 oktober 1430

De schepenen van Leuven verklaren dat de kapel van O.L.V. van den Wijngaard op verscheidene goederen te Webbekom een cijns bezit.

Zegels: 1. twee zegels op dubbele staart, niet bewaard.


66. 23 februari 1433 (n.s.)

De schepenen en de schout van Diest getuigen dat Jan vander Wijden op zijn huis een erfcijns van 2 schellingen oude grote van Tours heeft geschonken aan de momboor van O.L.V. van den Wijngaard.

Zegels: 1. rond zegel op dubbele staart.

2. ovaal zegel op dubbele staart.


67. 4 maart 1433

Notarisakte, waarbij Henricus Langrode, de investiet van het hoofdaltaar van O.L.V. van den Wijngaard, dit altaar terug afstaat aan zijn medebroeders.

Notaris: Arnoldus Egidii.


68. 17 juli 1433

Notarisakte, waarbij Henricus van Langrode, rector van het Sint-Agatha-altaar in de Sint-Sulpitiuskerk te Diest twee en een halve oude grote van Tours schenkt aan de kapel van O.L.V. van den Wijngaard, voor een jaargetijde.

Notaris: Johannes de Berct.


69. 1435

De schepenen en de schout van Diest getuigen dat Lambrecht van Alke op zijn huis een erfcijns van negen oude grote van Tours schenkt aan Henricke van Loybosch, de procurator van O.L.V. van den Wijngaard.

Zegels: 1. rond zegel op dubbele staart.

2. zegel op dubbele staart, niet bewaard.


70. 10 april 1457

Johan van Loen, heer van Diest en van Zelem, burggraaf van Antwerpen, en Johanna van Diest, zijn echtgenote, stichten een jaargetijde voor hun overleden familieleden in de kapel van O.L.V. van den Wijngaard, waarvoor zij jaarlijks zullen betalen: vier scilden van de Hertog van Bourgondië en van Brabant, clinckers genoemd, of 14 penningen vierlanders geheten voor elke clincker te nemen uit de renten en cijnsen van Jan van Loen te Diest.

Zegels: 1. fragment van rond zegel op dubbele staart.


71. 5 mei 1439

De schepenen en de schout van Diest getuigen dat Margriet van Balen, weduwe van Jacob Bloenaerts, op haar huis een erfcijns van 12 oude grote van Tours schenkt aan de momboor van de kapel van O.L.V. van den Wijngaard.

Zegels: 1. fragment van rond zegel op dubbele staart.

2. fragment van ovaal zegel op dubbele staart.


72. 15 februari 1441 (n.s.)

De Schepenen en de Schout van Diest getuigen dat Godevaert Pasternaken op zijn huis met grond een erfcijns van twee schellingen oude grote van Tours heeft overgemaakt aan de momboren van de kapel van O.L.V. van den Wijngaard.

Zegels: 1. klein rond zegel op dubbele staart.

2. ovaal zegel op dubbele staart.


73. 6 april 1440

De Schepenen van Diest getuigen dat het huis met toebehoren van Lijsbetten van Ophem aangeslagen wordt ten voordele van de beheerder van O.L.V. van den Wijngaard, wegens niet betalen van cijns.

Zegels: 1. fragment van klein rond zegel op dubbele staart.

2. zegel op dubbele staart, niet bewaard.


28 april 1442

Zelfde inhoud als voorgaande akte maar ten voordele van een nieuwe beheerder van O.L.V. van den Wijngaard.

Zegels: 1. klein rond zegel op dubbele staart.

2. fragment van klein ovaal zegel op dubbele staart.


74. 15 januari 1442 (n.s.)

De Schepenen en Schout van Diest getuigen dat Katlijn Bruyns op haar huis een erfcijns van 10 oude groten van Tours aan Jacob Ghijsels schenkt ten behoeve van de broederschap van O.L.V. van den Wijngaard.

Zegels: 1. fragment van rond zegel op dubbele staart.

2. ovaal zegel op dubbele staart.


75. - april 1441

De gezworen laten van de H. Geesttafel van Tienen, in het gemeen recht van Webbekom, getuigen dat voor hen en de meier van het hof, Jan Hozen, Bolle Bollens en Lauwereys Vandervoirt, met toestemming van hun echtgenoten, aan de kapel van O.L.V. van den Wijngaard 10 halve rogge erfcijns geschonken hebben.

Zegels: zegels niet bewaard.


76. 8 juni 1445

De schepenen van Diest getuigen dat het huis van Wouter vander Stappen aangeslagen wordt ten voordele van de kerkmeesters van O.L.V. van den Wijngaard en van de grote Heilige Geest wegens niet betalen van erfcijns.

Zegels: 1. klein rond zegel op dubbele staart.

2. klein ovaal zegel op dubbele staart.


1 december 1446

Bevestiging van voorgaande akte.

Zegels: 1. fragment van klein rond zegel op dubbele staart.

2. klein rond zegel op dubbele staart.

77. 25 juli 1448

De schepenen en de schout van Diest getuigen dat Machiel vanden Berge op zijn huis met grond een erfcijns van vijf oude grote van Tours schenkt aan Jacoppe Ghijsels, de procuratiehouder van O.L.V. van den Wijngaard.

Zegels: 1. klein rond zegel op dubbele staart.

2. ovaal zegel op dubbele staart.


78. 18 september 1450

De schepenen en de schout van Diest getuigen dat Jan vander Vairnt, kannunik van Sint-Jan te Diest, een erfcijns schenkt op zijn huis van 14,5 oude grote van Tours aan Henricke Byels, rentmeester van de getijden van O.L.V. van den Wijngaard.

Zegels: 1. twee zegels op dubbele staart, niet bewaard.


79. 21 april 1452

De schepenen en de schout van Diest getuigen dat Jan vanden Huys, de natuurlijke zoon van wijlen Jan, op zijn huis een erfcijns van twee schellingen oude grote van Tours schenkt aan de momboren van O.L.V. van den Wijngaard.

Zegels: 1. fragment van ovaal zegel op dubbele staart.

2. zegel op dubbele staart, niet bewaard.


80. 13 maart 1456

Testament van Aleydis waarin zij al haar roerende goederen aan het broederschap van O.L.V. van den Wijngaard vermaakt ten zekere voorwaarden.

Notaris: Kemerlinckx, priester.


81. 10 mei 1456

De schepenen van Webbekom getuigen dat Wouter Tielens en Margriet vanden Rode, zijn echtgenote, een cijnsgulden per jaar beloven op een huis te Webbekom aan Arnout vanden Eect als momboor van O.L.V. van den Wijngaard.

Zegels: 1. fragment van rond zegel op dubbele staart.


82. 8 juli 1456

De schepenen en de meier buiten Diest getuigen dat het verzoek van Jan Machiels om een weg naar zijn beemd over het goed van O.L.V. van den Wijngaard verworpen werd.

Zegels: 1. fragment van rond zegel op dubbele staart.


83. 31 oktober 1460

De schepen en de schout van Diest getuigen dat Jan van Hasselt, de koopman, op zijn huis een erfcijns schenkt van 17 oude grote van Tours aan de momboren van O.L.V. van den Wijngaard.

Zegels: 1. fragment van rond zegel op dubbele straat.

2. zegel op dubbele staart, niet bewaard.


84. 13 februari 1462 (n.s.)

De schepenen en de meier buiten Diest verklaren dat Henric van Meeselaer de helft van vijf zillen bos te Reynrode afstaat ten behoeve van de kapel O.L.V. van den Wijngaard. Hierbij zal bovengenoemde Henric de momboor van O.L.V. van den Wijngaard vrij houden van elke last tot een bedrag van zes penningen grondcijns.

Zegels: 1. zegels op dubbele staart, niet bewaard.


85. 9 april 1466

Onleesbaar geworden.

Zegels: 1. klein rond zegel op dubbele staart.

2. zegel op dubbele staart, niet bewaard.


86. 3 april 1471

De schepenen van het hof van Webbekom getuigen dat Henrick Lodewijcks aan Jacoppe van Ghele, als momboor van O.L.V. van den Wijngaard, een erfcijns van een gulden vermaakt op de helft van een boomgaard.

Zegels: 1. fragment van zegel op dubbele staart.


87. 9 maart 1477

De schepenen van het hof van Halen getuigen dat op aanklacht van de momboren van O.L.V. van den Wijngaard een huis te Halen is aangeslagen ten voordele van dezelfde momboren wegens het niet betalen van een cijns.

Zegels: 1. fragment van rond zegel op dubbele staart.


88. 6 januari 1782

De schepenen en de meier buiten Diest getuigen dat Anthonis de Hane een zille bos (gelegen opten Solbergh) heeft overgemaakt aan Willem van Wambeke als momboor van O.L.V. van den Wijngaard.

Zegels: 1. rond zegel op dubbele staart.


89. - mei 1484

De schepenen en de schout van Diest getuigen dat Willem van Wambeke als graefmeester een erfcijns van 18 stuivers en twee oude Engelse Tornoyse aan O.L.V. van den Wijngaard vermaakt.

Zegels: 1. fragmenten van 2 zegels op dubbele staart.


90. 20 mei 1489

De schepenen en de meier buiten Diest getuigen dat Margriete Ghynderveer de opbrengst van een half bunder bos (gelegen opten Solbergh) vermaakt aan haar kinderen, die het op hun beurt overmaken aan Jan van Groenendale, de momboor van O.L.V. van den Wijngaard.

Zegels: 1. rond zegel op dubbele staart.


91. 10 mei 1502

De schout en de schepenen van Diest getuigen dat Gheert van Godshoven een erfcijns van 20 stuivers aan de broederschap van O.L.V. van den Wijngaard schenkt.

Zegels: zegels niet bewaard.


92. 8 juni 1502

De meier en de schepenen buiten Diest getuigen dat zij wegens de klacht van de laten van het hof van O.L.V. van den Wijngaard over het niet betalen van een cijns op een zille bos (gelegen te Ghenenberge opde rytstrate), deze klacht aanvaard hebben en het recht van O.L.V. van den Wijngaard erkend hebben.

Zegels: 1. rond zegel op dubbele staart.


93. 24 februari 1504

De schepenen en de meier van het land van buiten Diest getuigen dat de momboren van O.L.V. van den Wijngaard geklaagd hebben over het niet voldoen van een erfcijns op een stuk land (luttel min oft meer gelegen te Papenbroock). Hiervoor worden door de schepenbank sancties getroffen.

Zegels: 1. rond zegel op dubbele staart.


94. 7 april 1504

De schepen en de schout van Diest getuigen dat Jan van Pere een erfcijns op huis met toebehoren schenkt (staende aenden Ezeldyck bij die Demer) aan de momboren van O.L.V. van den Wijngaard.

Zegels: 1. zegel op dubbele staart, niet bewaard.


95. 10 juni 1505

De meier en de laten ven het Coxhof verklaren dat Johannis van Ystaer een erfcijns van twintig stuivers op vijf zillen land (geleghen op die hegghe te Webbekom) heeft overgemaakt aan de momboren van O.L.V. van den Wijngaard.

Zegels: 1. groot rond zegel op dubbele staart.


96. 5 november 1505

De aartsdiaken van Brabant bevestigt de benoeming van Herman Cangieters als priester van de kapel van O.L.V. van den Wijngaard door de abt van Sint-Truiden.

Zegels: 1. zegel op dubbele staart, niet bewaard.


97. 12 september 1512

Arnold de Broghel, notaris, verklaart dat Godevaert Sannen en zijn echtgenote Elisabeth vanden Hove een zille land (gheleghen tot Meerbeeck) schenken aan O.L.V. van den Wijngaard.


98. 8 mei 1515

De laten en de meier van het Luekershof te Webbekom getuigen dat Heylken Luekers en haar kinderen een erfcijns van vier Rijnsgulden geeft aan Heylken Vos op een zille beemd te Webbekom.

Zegels: zegels niet bewaard.


1 juli 1544

De laten van het Luekershof getuigen dat Frans Croonaerts bovenvermelde erfcijns overmaakt aan O.L.V. van den Wijngaard.

Bezegeld door de schepenen van het hof van Webbekom.

Zegels: zegels niet bewaard.


99. 7 november 1521

De schepen en de schout van Diest getuigen dat Frans Buelens een erfcijns van 22 oude groten van Tours op een huis (staende inde Beverstraete) schenkt aan de kapelaan van O.L.V. van den Wijngaard.

Zegels: 1. klein rond zegel op dubbele staart.

2. klein ovaal zegel op dubbele staart.


100. 18 oktober 1530

De schepenen en de meier buiten Diest getuigen dat Pieter vander Brecht en zijn echtgenote Marie vander Marick een erfcijns van 18 stuivers schenken tot behoef van O.L.V. van den Wijngaard.

Zegels: 1. groot rond zegel op dubbele staart.


101. 11 november 1530

De schepenen buiten Diest getuigen dat Henrick Gielis 10 stuivers op een beemd als erfcijns schenkt ten behoeve van O.L.V. van den Wijngaard.

Zegels: 1. beschadigde rond zegel op dubbele staart.


102. 9 juni 1536

De schepenen en de schout van Diest getuigen dat Jan Boeyen een erfcijns van drie Karolusgulden schenkt aan de momboor van O.L.V. van den Wijngaard.

Zegels: 1. zegel op dubbele staart, niet bewaard.

2. fragment van ovaal zegel op dubbele staart.


103.29 januari 1538

De schepenen en de meier buiten Diest getuigen dat Christiaan Scaeps drie zillen land overmaakt aan Henrick Rijsmans, waarop O.L.V. van den Wijngaard 18 stuivers erfcijns heeft.

Zegels: 1. groot rond zegel op dubbele staart.


104.24 oktober 1541

De schepenen van Diest getuigen dat Gielis Lueckers als zaakvoerder van O.L.V. van den Wijngaard, wordt in het bezit gesteld van de opbrengst van een huis toebehorende aan Jan van Vuyten (staende int Weerbroeck).

Zegels: 1. klein rond zegel op dubbele staart.

2. fragment van klein zegel, niet bewaard.


105.9 november 1543

De schepenen en de schout van Diest getuigen dat Lodewijch Lodewijchs, kanunnik van Sint-Sulpitius, een erfcijns schenkt aan de momboren van O.L.V. van den Wijngaard.

Zegels: 1. klein rond zegel op dubbele staart.

2. klein ovaal zegel op dubbele staart.


106.10 juni 1544

De schepenen en de schout van Diest getuigen dat Frans Croonaerts een erfcijns overmaakt aan de rector van het altaar van Sint-Cecilia in de kerk van O.L.V. van den Wijngaard.

Zegels: 1. klein rond zegel op dubbele staart.

2. klein ovaal zegel op dubbele staart.


107.22 oktober 1552

De burgemeesters, schepenen en de raad van Diest verklaren dat zij een erfcijns van 10 Karolusgulden verschuldigd zijn aan O.L.V. van den Wijngaard, wegens het ontlenen van een som ter betaling van de krijgsbelastingen van 1552.

Zegels: 1. groot rond zegel van Diest op dubbele staart.


Het aandeel van de stad in de buitengewone bede van 400.000 Karolusgulden, te betalen aan keizer Karel in 1552 omwille van de krijgsverrichtingen wegens de Franse inval in Luxemburg, bedraagt 5700 Karolusgulden. Om daaraan te voldoen verkoopt de stad renten, waarvan een erfrente van 10 Karolusgulden per jaar te betalen aan de momboren van O.L.V. van den Wijngaard en dit half op 22 april, half op 22 oktober van ieder jaar.

Welk bedrag de momboren aan de stad hebben gegeven om deze erfrente te verkrijgen wordt in de akte niet vermeld. Misschien was het wel 16 maal het bedrag van de erfrente, dus 160 Karolusgulden.


108.9 februari 1559

De laten en de meier van het hof van de tafel van de Heilige Geest van Tienen te Reynrode getuigen dat wegens niet betalen van een erfcijns op een huis met bijhorigheden Claes Wynans, momboor van O.L.V. van den Wijngaard, beschikking krijgt over de goederen waarop de cijns moest worden betaald.

Zegels: 1. fragment van rond zegel op dubbele staart.


109.12 november 1561 (n.s.)

Akte van de stad Leuven. Meester Dierick Poelmans, licentiaat in de rechten, echtgenoot van Maria ‘s Bosschers, stelt Thielman Koenen, wonende te Diest, aan de Meier van zijn laathof van Lantwijck, gelegen te Linkhout, Halen en Donk.


110.17 maart 1581

De schepenen van het dorp Mishem getuigen dat Mathees Gelens een halve bunder land heeft vermaakt aan Nicolaas Sweerts en zijn nakomelingen.

Zegels: 1. fragment van zegel op dubbele staart.


111.11 april 1581

De schepenen van het dorp Mishem getuigen dat Mareken Ghelens, weduwe van Willem van Geetnuyen, twee en een halve zille land overmaakt te Mishem aan Nicolaas Sweerts.

Zegels: 1. fragment van zegel op dubbele staart.


112.4 januari 1585

De schout, burgemeesters, schepenen en raad van Diest hebben in overeenkomst met de kapittels van Sint-Sulpitius en Sint-Johannes, besloten wegens de verwoesting door de vijanden van Zijne Majesteit van de kapel van O.L.V. van den Wijngaard buiten Diest, besloten de fraterniteit te incorporeren in de O.L.V.-kerk in Diest, waarbij rekening zal gehouden worden met alle partijen.

Zegels: 1. fragment van groot rond zegel van de stad Diest op dubbele

staart.


113.9 december 1603

De schepenen en de schout van Diest getuigen dat Henrick S[…] ende Catlijn Cuypers een erfcijns van drie gulden op een huis met bijhorigheden (gestaen int Vetterbroeck) vermaken aan Sint-Sulpitius en Sint-Jans als bezitters van de goederen van O.L.V. van den Wijngaard.

Zegels: 1. fragment van zegel op dubbele staart.

2. fragment van zegel op dubbele staart.


114.8 februari 1610

De laten van het hof van Wange te Bekkevoort verklaren dat Herman Vincs een bunder beemd ontvangen heeft van Ambrosius Smeyers, welke hem op zijn beurt overmaakte aan Peter vanden kerckhove en Anna Vincs, zijn echtgenote.


15 juni 1639

De leenmannen van het hof van Wange te Bekkevoort getuigen dat Pieter Segers en Elisabeth van Kerckhoven, zijn echtgenote, boevengenoemde beemd overmaken aan Jan Laethoff en Catharina vanden Boogaert.

Zegels: 1. fragment van rond zegel.


115.31 mei 1628

De schepenen van Waanrode getuigen dat een echtpaar een erfcijns van negen gulden en zeven en een halve stuivers op een goed te Waanrode vermaken aan Govart Clercs, burger van Diest.

Zegels: 1. fragment van rond zegel op dubbele staart.


116.7 juli 1628

De schepenen getuigen dat Jehan Lemmens een erfcijns van negen gulden en zeven en een halve stuivers schuldig is aan twee kanunniken van Sint-Sulpitius ten behoeve van O.L.V. van den Wijngaard.

Zegels: 1. fragment van zegel op dubbele staart.


117.21 oktober 1628

De schepenen van Neerlinter verklaren dat Machiel de Neve en Catlijn Huybrechts aan de kanunniken van Sint-Sulpitius een cijns van negen gulden en zeven en een halve stuivers schuldig zijn, waarvoor de nodige waarborgen gegeven worden.

Zegels: 1. fragment van rond zegel op dubbele staart.


118.4 september 1640

De schepenen en de schout van Diest getuigen dat Maayken vander Eycken een erfcijns van vijf gulden schenkt aan de kanunniken van Sint-Sulpitius ten behoeve van O.L.V. van den Wijngaard op een huis, den Mortier genaamd, op de Langen Steenwech.

Zegels: 1. klein rond zegel op staart.

2. klein ovaal zegel op dubbele staart.


119.27 maart 1647

De meier en de laten van het hof van Wange getuigen dat vijf zillen bos te Bekkevoort overgemaakt worden aan Jan Reens, waarvan twee en een halve zillen in de Matthys Hylenhoeve gelegen zijn.

Zegels: 1. fragment van rond zegel op dubbele staart.


120.1 februari 1670

De schepenen van Zichem getuigen dat Ivo Parte een zille en een half weide schenkt aan Jacques de Vos en Catelijn Maes, zijn echtgenote.

Zegels: zegels niet bewaard.


Archief Diest: Inventaris van kerken en kloosters (Van de Ven R.):


1. Addela Marck, bisschop van Luik A° 1323: bekrachtiging van overeenkomst tussen de broederschap en de abt van St. Truiden: toelating om een kerk te bouwen. Kopie van de oprichtingsakte van der broederschap.

2. Renten 1394

3. Renten 1438

4. Renten 1639-1669

5. Renten 1753-1799

6. Boek van de pachten 1423

Rekeningen 1442-1443

7. Rekeningen 1441-1442

8. Rekeningen 1467-1468, 1483-1484

9. Rekeningen 1484-1485, 1499-1500

10. Rekeningen 1500-1501, 1538-1539

11. Rekeningen 1540-1541, 1598-1599

12. Rekeningen 1600-1601, 1654-1655

13. Rekeningen 1655-1656, 1701-1702

14. Rekeningen 1703-1704, 1766-1767

15. Rekeningen 1767-1768, 1792-1793

16. Driemaandelijkse rekeningen 1759-1797

17. Rekeningen, fragmenten uit de 17de eeuw

18. Varia

19. Gecshil tussen de grote en kleine kolveniersgilde en de kapittels van de Sint-Sulpitiuskerk en de Sint-Janskerk betreffende de kapel van Onze-Lieve Vrouw van de Hoge Wijngaard, begin 17de eeuw.

20. Ootkonden (1302-1670) zie: Inventaris van de oorkonden van dee kapel van Onze-Lieve-Vroow ten Hogen Wijngaard te Webbekom, bij Diest, Diest 1987.


Bulletin de la commission royale d’histoire de belgique, 4me série, tome III, p. 200: La chapelle de la vigne.

Claes Frans (s.j.): Overzicht van de kerkelijke aanwezigheid in Diest. Getypte tekst naar aanleiding van de tentoonstelling “De Kerk in Prentbriefkaart”.

de Borchgrave d’Altena: Notes pour servir à l’inventaire des oeuvres d’art du Brabant-Arrondissement de Louvain. Leuven, Brussel, 1941, p. 83, 246.

d’Hoop Alfred: Inventaire général des Archives ecclésiastiques du Brabant:

Tome I, p. 129

Tome II, Bruxelles, E. Guyot, 1914, p. 115.

Du Bois D.: Wetenswaardigheden over Diest (11). De kerk van den Hoogen Wijngaard. In Gazette van Diest, jg. 70, 1933: zat. 4 maart nr. 9 en 11 maart nr.10. In overdruk nr. 11, p. 25-29.

Du Bois D.: De Kerk van den Hoogen Wijngaard. In Het Oude Diest. Diest, 1934, p. 195-200.

Erens M.A.: De oorkonden der abdij Tongerlo, deel III, 1952: 874.

Gramaye J. B.: Antiquitates illustrisemi Ducatus Brabantiae. Leuven, 1708, p. 70.

Noord en Zuid: jg. IV, 1865, p. 296: Jan van Rotselaer (XIVe abt van Averbode) stond zijne waardigheid af in 1304; in 1305 komt hij als scheidsman voor in eener act der kapel van hoogen Wijngaerd bij Diest, in welken eenige moeilijkheden worden vereffend tusschen de provisoren van het broederschap van O.L.V en den abt van Tongerloo.

Philippen Jos: Eed boven kerkban. Diest. Uitg. Europa, 1971, 55 p., 6 ill.

Philippen Jos: Onze-Lieve-Vrouw ten Hogen Wijngaard onder Diest en Webbekom. In Oost-Brabant, jg. 27, juni 1990, nr. 2, p. 81-96, ill.

Raymaekers F.J.E.: De voormalige kapel van Hoogen-Wijngaarde bij Diest. In Kerkelijk en Liefdadig Diest. Leuven, 1870, p. 241-260.

Simenon G.: Notes pour servir à l’Histoire des Paroises qui dépendaient de l’Abbaye de Saint-Trond. In Bul. Soc. Art Histoire Dioc. Liège, deel XVII. Luik, 1908, p. 13-14, 260-261.

Van de Ven Robert: Inventaris van de oorkonden van de kapel van Onze-Lieve-Vrouw ten Hogen Wijngaard te Webbekom bij Diest, 1302-1670. Onuitgegeven inventaris, Diest, 1987, 28 p. , 120 nrs.

Van de Ven Robert: “Onser Vrouwen capellen then Hogen Wijngaerde” te Webbekom bij Diest. Een reconstructie aan de hand van de rekeningen (1441-1578). In Oostbrabantse Historische teksten, 1988, nr. 7/8, 52 p., ill.

Van der Eycken Michel en Janssens Luc: In Steden in Beeld: Diest, 1994, p. 34, 69, 71. Broederschap p. 29, 73.

Van Gestel G.: Historia sacra et profana Archiepiscopatus Mechliensis. Den Haag, 1725, p. 257.

Wichmans A.: In Brabantia Mariana tripartita. Antwerpen, 1632, p. 513-514.


DEEL II
Crespadi - Een Boekwerk Over Diest