LANDJUWELEN*

Uit Crespadi
Ga naar: navigatie, zoeken

LANDJUWELEN*:* Mechelen 1515

  • Leuven 1518
  • Diest 1521
  • Brussel 1532
  • Mechelen 1535
  • Diest 1541
  • Antwerpen 1561.


Bibliografie:

de Baere C.: De deelneming der Brusselse rederijkers aan rhetoricale feesten en wedstrijden. In Eigen Schoon en de Brabander, nr. 31, 1948, p. 8-24 en 49-61.

De Petter Sylvette: De bijdrage van de rederijkers van Diest op het Antwerpse landjuweel van 1561. Tekstuitgave met inleiding en aantekeningen. Gent , 1969. Licentiaatsthesis Germaanse filologie Gent.

Dijck Frans: Het Landjuweel. In De Heerlijkheid Diest, 1979, p. 128-130.

Drewes J.B.: Het Antwerps landjuweel van 1561. In Levende Talen, december 1964, p. 681-691.

Goovaerts A.: Liederen en andere gedichten gemaakt ter gelegenheid van het Landjuweel van Antwerpen. Antwerpen, J.E. Buschman, 1892. Bevat zes tekeningen van Frans Floris en twee muziekstukken uitgegeven naar een handschrift der Koninklijke Bibliotheek te Brussel. Verscheen eveneens in De Vlaamsche School, nieuw reeks, 1892, p. 110-132.

Kruyskamp Cornelis: Het Antwerpse landjuweel van 1561. Een keuze uit de vertoonde stukken. Antwerpen, Nederlandse Boekhandel, 1962, XVII + 116 p. Klassieke Galerij, nr. 146. p. 111-116: Factie van de Lelien blomme van Diest die wij oock achternae ontfanghen hebben. Bespreking door Steenbergen G.J. in Spiegel der Letteren, jg. 7, 1963, p. 144.

Landjuweel 1561-1892. Ville d’Anvers. Programme du cortège, Bruxelles, 1892 (II 60.231).

Landjuweel van Antwerpen in 1561: Recueil de pièces manuscrites et imprimées de musique et de dessins représentant des personnages et les blasons des chambres de rhétorique qui participèrent à ce concours. (Contient plusieurs dessins de Frans Floris. II 13 368 B.L.P. 139. L’humanisme et la littérature en Brabant. (Catalogue) Exposition. Bruxelles, Bibl. royale de Belgique, 21 novembre-31 décembre 1935. p. 61.

Mak Jacobus Johannes: Het Landjuweel ten tijde van de Bourgondiërs. Haarlem, 1963.

Mertens F.H.: Het landjuweel van 1561. In Album der Sint-Lucasgilde. Antwerpen, Buschman, 1855, p. 16-23.

Nauwelaers: De vier Gilden van Vilvoorde. In De Brabantsche Folklore. Brussel, 17e jg., nr. 97-98, September-November, 1937, p. 57-107.

Officieel programma van den stoet voorstellende de Intrede der Rederijkkamers deelnemende aan het Landjuweel van 1561. Antwerpen, 1892.

Prims E.: Het Landjuweel van 1561. In Antwerpia, reeks XIV, 1940, p. 5-76.

Programma van den Stoet van het Landjuweel 1892, Stad Antwerpen, Academie van Oudheidkunde van België . (Stadsarchief).

Programme officiel du cortège représentant l’Entrée des Rhétoriciens venant prendre part au Landjuweel de 1561. Antwerpen, 1892, 64 p.

Spelen van Sinne, waer inne alle oirboirlycke ende eerlijcke handwercken ghepresen ende verhaelt worden tot grooter stichtinghe ende onder wysinghe van eenen yeghelijcken van wat staten hij is. Ghespeelt met octroy der Co. Ma. binnen de stadt van Antwerpen op Thaech-spel naer Dlandt-Juweel bij de vier Cameren van Rhetorijcke die hen daer ghepresenteert hebben den vierentwintigsten dach Augusti int jaer ons Heeren 1561. Op de questie: Welck hantwerck, oirboirlyckste is van doen, En eerlycste, nochtans seer cleyn gheacht. Antwerpen, Willem Silvius, 1562.

Steenbergen Jo: Het landjuweel van de rederijkers. Davidsfonds-Leuven, 1950, 226 p., ill. (Stadsarchief).

Van Alphen D.: Notice sur le Landjuweel d’Anvers de l’anée 1561. Niet teruggevonden. Vermeld in de Bibliotheca Neerlandica, ‘s Gravenhage, Nyhoff, 1871.

van Autenboer E.: Volksfeesten en Rederijkers te Mechelen (1400-1600). Gent, 1962.

van Autenboer E.: Het Brabants landjuweel der rederijkers (1515-1561). Leuvense studiën en tekstuitgaven. Nieuwe reeks, 2, Middelburg, Merlijn, 1981, 162 p., ill.

van Bergen E.: Het landjuweel van 1561. In Noord- en Zuidnederlansche Tooneel-almanak, 1879, p. 107 e.v.

Van Boeckel J.&L.: Landjuwelen en haagspelen in de XVe en de XVIe eeuw. In Jaarboek 1968 van de Koninklijke soevereine hoofdkamer van retorica ,3. De Fonteine” te Gent, XVIII (Tweede reeks, nr. 10, gedenkboek 1943-1968), p. 5-27.

Van Dis L.M. en Erné B.H.: De Spelen van Zinne vertoond op het Landjuweel te Gent van 12-23 Juni 1539. Deel I tekst, Antwerpen, De Sikkel, 1939, 360 p.

Van Even Edward: Het Landjuweel van Antwerpen in 1561. Leuven, 1861, 64 p., 35 platen.

Vervliet J.B.: De oudheidkundige Academie van België en het Landjuweel in 1561. In Ons Volksleven, jg. IV, 1892, afl. 6, p. 101-109 en afl. 7, p. 121-124.

Willems Leonard: Over landjuweelen en haagspelen. In Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie, September 1919.

Werquin Maurice: De landjuweelen van Rhetorica. Antwerpen, uitg. Kiliaan, 1913, 52 p. Verhandelingen van de algemeene Katholieke Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding.


DEEL II
Crespadi - Een Boekwerk Over Diest