INVENTARISSEN*

Uit Crespadi
Ga naar: navigatie, zoeken

INVENTARISSEN*

Archief Diest:

1. Inventaris oud archief (Stallaert)

2. Inventaris oud archief: oorkonden (Stallaert)

3. Inventaris modern archief (Stallaert)

4. Inventaris van de oorkonden van de kapel van Onze-Lieve-Vrouw ten Hogen Wijngaard* (Robert Van de Ven, 1987)

5. Inventaris van het archief der Sint-Sulpitiuskerk (Robert Van de Ven, 1976, 1986, 1997, 2002).

6. Inventaris van de archiefstukken van Kaggevinne, of het buitenland van Diest.

7. Inventaris van het archief van het begijnhof (Robert Van de Ven, 1978).

8. Inventaris kerken en kloosters.

9. Inventaris microfilms algemeen.

10. Inventaris van de IIde afdeling (Robert Van de Ven , 1980):


 1. Dossier betreffende klachten van Diestenaars i.v.m. belastingen die zij elders in Brabant op hun bezittingen moeten betalen, dit niettegenstaande het privilegie van 1384 (1618).


 1. Dossier met de staat van de stad in 1600 i.v.m. een protest van de Diestenaars tegen achterstallige beden hun opgelegd door de Staten van Brabant (1660).


 1. Dossier i.v.m. de militaire bijdrage van de stad Diest aan de Fransen (1693).


 1. Dossier betreffende de Franse contributie, 27 januari 1685, 1706.


 1. Dossier betreffende belastingen voor de geestelijkheid om troepen uit te rusten (1603).


 1. Dossier met protesten i.v.m. betaling Franse contributie 1684, vanwege begijnhof en klooster Mariëndael. Beschrijving begijnhof (1684), apotheek Sint-Annendael.


 1. Aankondiging van een haardtelling en ploegentelling, 28 augustus 1671.


 1. Dossier i.v.m. impost op de consumptie, 2de helft 17de eeuw en begin 18de eeuw.


 1. Dossier i.v.m. de XXste penning, 2de helft 17de eeuw - 18de eeuw. Correspondentie met de ontvanger van de domeinen te Leuven.


 1. Dossier met briefwisseling i.v.m. verschillende belastingen, o.a. op graan en azijn, evenals de Xde en XXste penning, 16de eeuw - 18de eeuw.


 1. Staat van goederen (landerijen, weiden, wijngaarden e.a.) verhuurd buiten de stadswallen, maar stedelijk grondgebied (inning Cste penning), 1569.


 1. Idem, 1 maart 1600 (inning bede opgelegd door de Staten van Brabant. ook de gronden in de stad.


 1. Proces tussen professor Nicolaas Dieudonné, priester, bachelier en theoloog, en de regent en de professoren van de pedagogie ‘Het Varken’, Van Hamont, Verlaet en Van Kessel, 12 stukken, 1774.


 1. Proces i.v.m. het Ertsenrijck te Halen, 1696-1698.


 1. Bundel familiearchieven vander Smissen, 17de – 18de eeuw.


 1. Rekening van M. Thielens als rentmeester van wijlen joncker Aug. Franciscus Hannicart, 13 april 1759.


 1. Proces Verstraeten tegen Cloostermans, 1664 – 1679. (3 stukken i.v.m. een huis in de Nieuwstraat).


 1. Proces J.-B. Gansacker, schout van Diest tegen Elisabeth Beets (1736).


 1. Proces tegen J. Bosmans en J.B. Maththeus i.v.m. het niet betalen van een som van 550-0-0 (15 mei 1753).


 1. Proces tussen A. Wouters en J. Peeters tegen J. Neutens (1713).


 1. Proces tussen P. van Erpecom tegen dr. J. Drinten (1735).


 1. Proces tussen J. Witten en A. Geeraerts (1712).


 1. Proces tussen Egisius Wagenaars en J.B. Zelckaerts.


 1. Proces Duynen tegen Piekaerts, 1677.


 1. Proces tegen H.A. vanden Hove, burgemeester van Diest, wegens smokkel van vier zakken houtskool en plantsoen, 1754.


 1. Notarisakten, 17de eeuw.


 1. Notarisakten, 17de eeuw – begin 18de eeuw.


 1. Notarisakten, 17de eeuw – 18de eeuw.


 1. Notarisakten, 17de eeuw – 18de eeuw.


 1. Erfenissen, 17de eeuw – 18de eeuw.


 1. Testamenten en erfenissen, 17de eeuw – 18de eeuw.


 1. Testamenten en erfenissen, 17de eeuw – 18de eeuw.


 1. Testamenten en erfenissen, 18de eeuw.


 1. Notarisakten, begin 17de eeuw.


 1. Geregistreerde beraadslagingen van het gemeentebestuur, 1658/1707.


 1. Cijnsrollen:361.1366

362.ca. 1330

363.ca. 1325

364.ca. 1340

365.4 oktober 1345, H. Geesttafel begijnhof Diest (?).

366.ca. 1345, H. Geesttafel O.L.Vrouwkerk Diest.

367.ca. 1330, O.L.Vrouwkerk, Diest.

368.ca. 1415

369.ca. 1330# Processen, 17de eeuw – 18de eeuw.


 1. Processen, 17de eeuw – 18de eeuw.


 1. Processen, 17de eeuw – 18de eeuw.


 1. Processen, 17de eeuw – 18de eeuw.


 1. Processen, 17de eeuw – 18de eeuw.


 1. Processen, 17de eeuw – 18de eeuw.


 1. Processen, 18de eeuw.


 1. Processen waarbij de stad betrokken is, 1663/1788.44a. Processen waarbij de stad betrokken is, einde 17de eeuw.


 1. Betreffende belastingen, 18de eeuw – 19de eeuw.


 1. Proces van de stad tegen de inner van de Brabantse landtol, 1674.


 1. Verzoeken van vrijstelling van belastingen.


Ontvangsten van de bareel van Winge, 1781/82.# Bierbelastingen.

 1. Verordeningen i.v.m. de belastingen en munten.


Cohier van in de stad verhuurde gronden en huizen, 1598, onvolledig.


 1. Manuael met verpachtingen van stadsgoederen en accijnzen (einde 17de eeuw – begin 18de eeuw).
 2. Allerlei documenten i.v.m. de bevolking (15de eeuw – 18de eeuw).
 3. Haardtellingen, o.a. 1665.
 4. Schepenakten, notarisakten (o.a. i.v.m. familieaangelegenheden).


 1. Schepenakten, notarisakten (o.a. i.v.m. familieaangelegenheden).


 1. Voogdij, 18de eeuw.


Documenten i.v.m. de XXste penning.


 1. Belastingen, 17de eeuw - begin 18de eeuw.


 1. Brieven aangaande plakaten en edicten, 1651/1716.


 1. Brieven aangaande plakaten en edicten, 1701/88.


 1. Brieven aangaande plakaten en edicten, 17de eeuw.


 1. Diestse rederijkerskamers: Lelie en Christusogen (zie nr. 91).
 2. Waterlopen I.


 1. Waterlopen II.


 1. Heerlijkheid Diest, domeinrekeningen:61h1.1574

1573

61h2.1577

61h3.1580

61h4.1594

61h5.1648


 1. Heerlijkheid Diest, domeinrekeningen:61h6.1655

61h7.Afrekeningen tussen de rentmeester der domeinen en de

rentmeester der stad, 1532/1619.

61h8.Register bevattende het achterstel aan cijnzen, 1599.

61h9.Brieven aan Maarten van Cuyck, rentmeester van de prins

van Oranje-Nassau, i.v.m. processen, watermolens.


 1. Gilden, algemeen.


 1. Briefwisseling aangaande de archieven der gilden, 1829.


 1. Sint-Jorisgilde – Mannuale van Sinte Joris Gulde gent. De Groote Gulde, …, begonst in den jaere Ons Heeren 1746.


 1. Sint-Jorisgilde, varia.


 1. Sint-Barbaragilde, varia.


 1. Sint-Sebastiaansgilde, varia.


 1. Sint-Annakamer, schuttersgilde.


 1. Documenten i.v.m. addelijke titels en eretekens.


 1. Stadswapen; briefwisseling 1809/17, 1823/24, 1838/45.


 1. Stadsarchief, briefwisseling, 19de eeuw.


 1. Genealogie van de familie de Zerezo, doodsprentjes van de familie.


 1. Documenten en doodsprentjes i.v.m. de familie van Zurpele.


 1. Naturalisaties tot Belg, 1837/56.


 1. Leenhof van Diest.


 1. Documenten i.v.m. H. Jan Berchmans, 17de eeuw – 19de eeuw, 4 stukken.


 1. Documenten i.v.m. verwanten van de H. Berchmans.


 1. Documenten en notarisakten i.v.m. het geboortehuis van de H. Berchmans.


 1. Bundel archiefstukken over de Boerenkrijg.


 1. Kerkhof Sint-Sulpitiuskerk.


 1. Kerkhof Sint-Jan.


 1. Kerhof Vervoortplaats, in gebruik genomen in 1925.


 1. Laathof van Zelk, 1532.


 1. Laathof van Pedele, 17de eeuw – 18de eeuw.


 1. Laathof van der Ponten, 17de eeuw – 18de eeuw.


 1. Laathof van Tongerlo, 18de eeuw.


 1. Compagnie vande jonckmans, 1666, 1683, 1693.


 1. Inventaris van de artillerie van de stad, 1521.


Busmeester.


 1. Sint-Lazaruskamer, varia, 18de eeuw.


 1. Rederijkers ‘de Lelie’, rekeningen 1748/49 – 1794/95.


 1. Proces tussen het stadsbestuur van Diest en het stadsbestuur van Brussel i.v.m. het bier, 1760.


 1. Proces tussen het stadsbestuur van Diest en het stadsbestuur van Leuven i.v.m. bier, 1700.


 1. Proces tussen het stadsbestuur van Diest en het stadsbestuur van Zoutleeuw i.v.m. de titel van stad, 1628.


 1. Geneeskunde.


 1. Sint-Barbaragilde, register, 1789.


 1. Watervoorziening, oude register, 19de eeuw.


 1. Brief over de nooit uitgevoerde nieuwe parochievorming in Diest zoals aangegeven op het plan Meulemans, 22 september 1786.


 1. ‘Blijde Inkomste’ van Maria van Bourgondië, Leuven, 29 mei 1477.


 1. Broederschappen en congregaties in Diest, 19de eeuw.


 1. Kamer van Sint-Jacob, 1712.


 1. Religieuze broederschappen, einde 18de eeuw.103 Reglementen betreffende de begrafenissen, ca. 1880, andere steden.


 1. Vervoer van lijken, reglement van de stad Diest, 1893.


 1. Aankoop van een lijkwagen, 1893.


 1. Lijkwagens in andere steden.


 1. Personeel van de lijkwagens, sollicitaties, 1893/94.


 1. Handschrift van Zurpele, 18de eeuw.


 1. Register waarin kopieën van:Fol. 1-7Dit es de carte vander deylinghen der heren vanDyest na doet heren Gerard, here was van Dyest, 1337.

Fol. 8-26 Keurboek van de stad Diest.
Fol. 26-27Oorkonde van Jan, hertog van Brabant, 1312.


 1. Zes losse bladzijden, handschrift, 1ste helft 16de eeuw. Bevat de eden vanden Clerck opde Rentmeesterie, waeckers eedt, den eedt vanden sluyter van … ende schotpoerten, vanden wachtere opden thoren, bode vander stadt, vanden Rentmeesters vanden stad, vanden lazariemeesters, scepenen knape, cnaepe, … rentmeesterie.


 1. Chirograaf, 29 september 1484.


 1. Anselmus Faust, boekhandelaar en –binder, afkomstig van Saxen, gevestigd in Diest, 1614.


 1. Internationale Brigade Spanje.


 1. Memorie tot bewijs dat het gemijn best van dese stadt verheyscht dat de pesthuijsen niet worden vercocht.


 1. Cursussen recht, K.U.Leuven, ca. 1831.
Schenkingen aan het stadsarchief Diest (januari – mei 2009)


Schenking Lea Vanblerkom


 1. FFoto’s betreffende de Tweede Wereldoorlog in Diest en Schaffen, ca. 1945.


# Foto’s betreffende de begrafenis van commissaris Frans Neyskens, 25 juni 1945.


 1. Foto’s betreffende de optocht ter gelegenheid van de Sint-Jan-Berchmansfeesten, 1938.


 1. Foto’s betreffende het begijnhof, ca 1900-1910.Schenking Theodor Habermeier


Stafkaart van Diest en omgeving, ca. 1910.


Schenking N.L. van DintherPortefeuille met notariële stukken betreffende de families Vergeertruien, Tielens, Wiggers en Van Eck. 17de en 18de eeuw.


Schenking E. Peeters-Saenen


 1. Register van beraadslagingen van het bestuur van de Sint-Jorisgilde, 1920-1967.


 1. Register van beraadslagingen van het bestuur van de Sint-Jorisgilde, 1971-1984.


 1. Bewijsstukken bij de rekeningen, 1947-1976.


 1. Dossier betreffende de financiering van de restauratie van het beeld van Sint Joris, 1979-1981.Schenking Geert Bekaert


 1. Affiche van de opvoering van De zonderlinge gast door De Straal, 1930.
 2. Affiche van de opvoering van De Kain, 1932.


 1. Affiche van de opvoering van Dansa, s.d.


 1. Affiche van de opvoering van Starkadd, 1931.


 1. Aankondiging van De schelmstreken van Scapin, s.d.


 1. Affiche van de opvoering van Mefisto zoekt een aardse bruid en Daar waren drie tamboers, 1930.
 2. Krantenknipsels betreffende toneelstukken die in Diest werden opgevoerd, 1930-1932.


 1. Documenten betreffende Winterhulp vzw, 1940-1944. Bevat o.a. verslagen, informatie m.b.t. bedelingen en ophalingen.


 1. Documenten betreffende de toneelvereniging Elckerlijc, 1943-1944. Bevat o.a. kladversie van de statuten, aankondigingen van toneelopvoeringen en geannoteerde toneelmanuscripten.


 1. Programmaboekjes van opvoeringen van de Vlaamse studentenbond Branding, 1930.


 1. Programmaboekjes van de proclamaties van de Rijksmiddelbare School en Koninklijk Atheneumafdeling te Diest, 1928-1940.


 1. Programma’s van de voordrachtavonden van de Stedelijke School voor Toneel- en Voordrachtkunst, 1943.


 1. Documenten betreffende de toneelvereniging De Straal, 1930-1938. Bevat o.a. verslagen, statuten, knipels en programma’s.


 1. Maandblad De Bezem, december 1933 – januari 1934.
IndexA

affiche, 8

artillerie, 6

B

Beets

Elisabeth, 3

begijnhof, 2, 8

belastingen, 2, 4

azijn, 2

bareel van Winge, 4

beden, 2

bier, 4

Brabantse landtol, 4

cijns, 3, 5

Cste penning, 2

Franse contributie, 2

graan, 2

Xde penning, 2

XXste penning, 2, 4

Berchmans

Jan, H., 6

Berchmans.

Jan, H., 6

bier, 6

Blije Intrede, 6

Boerenkrijg, 6

Bosmans

J., 3

Brabant, 2

staten van Brabant, 2

Staten van Brabant, 2

briefwisseling, 5

broederschappen, 7

Brussel, 6

C

chirograaf, 7

Cloostermans, 3

compagnie vande jonckmans, 6

congregaties, 7

consumptie, 2

D

de Zerezo, 5

Diest, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9

Heerlijkheid Diest, 5

stadswapen, 5

titel van stad, 6

Dieudonné

Nicolaas, priester, bachelier en theoloog, 2

domeinrekeningen, 5

doodsprentjes

de Zerezo, 5

van Zurpele, 5

Drinten

J., 3

Duynen, 3

E

eden, 7

edicten, 4

erfenissen, 3

Ertsenrijck, 2

F

Faust

Anselmus, boekandelaar en boekbinder uit Saxen en Diest, 7

G

Gansacker

J.-B., schout van Diest, 3

Geeraerts

A., 3

geneeskunde, 6

Gerard

heer van Diest, 7

gilde, 5

archief, 5

Rederijkers ‘de Lelie’, 6

Sint-Annakamer, schuttersgilde, 5

Sint-Barbara, 5, 6

Sint-Joris, 5, 8

Sint-Lazaruskamer, 6

Sint-Sebastiaan, 5

H

Halen, 2

Hannicart

Aug. Franciscus, joncker, 2

huis

geboortehuis van H. Jan Berchmans, 6

Nieuwstraat, 3

I

Internationale Brigade Spanje, 7

J

Jan

hertog van Brabant, 7

K

kerkhof

Sint-Jan, 6

Sint-Sulpitiuskerk, 6

Vervoortplaats, 6

klooster

Mariëndael, 2

krantenknipsels, 9

L

laathof

Pedele, 6

Tongerlo, 6

van der Ponten, 6

Zelk, 6

leenhof

Diest, 5

Leuven, 2, 6

lijkwagens

aankoop, 7

andere steden, 7

personeel, 7

reglement vervoer, 7

M

maandblad

De Bezem, 9

Maththeus

J.B., 3

Meulemans

plan Meulemans i.v.m. parochievorming, 6

N

naturalisaties, 5

Neutens

J., 3

Neyskens

Frans, commissaris, 8

notarisakten, 3, 4, 6, 8

P

parochievorming, 6

pedagogie

‘Het Varken’, 2

Van Hamont, 2

Van Kessel, 2

Verlaet, 2

Peeters

J., 3

pesthuizen, 7

Piekaerts, 3

plakaten, 4

proces, 2, 3, 4, 5, 6

programmaboekjes, 9

Rijksmiddelbare School en Koninklijk Atheneumafdeling, 9

Stedelijke School voor Toneel- en Voordrachtkunst, 9

Vlaamse studentenbond Branding, 9

protest, 2

R

rederijkerskamer

Lelie en Christusogen, 4

rekeningen, 2, 6, 8

restauratie

beeld Sint-Joris, 8

Rijksmiddelbare School en Koninklijk Atheneumafdeling, 9

S

Saxen, 7

Schaffen, 8

schepenakten, 4

Sint Joris

beeld, 8

Sint-Jan-Berchmansfeesten, 8

Stedelijke School voor Toneel- en Voordrachtkunst, 9

T

telling

haardtelling, 2, 4

ploegentelling, 2

testamenten, 3

Thielens

M., 2

Tielens, 8

toneelstuk, 9

Daar waren drie tamboers, 8

Dansa, 8

De Kain, 8

De schelmstreken van Scapin, 8

De zonderlinge gast, 8

krantenknipsels, 9

Mefisto, 8

Mefisto zoekt een aardse bruid, 8

Starkadd, 8

toneelvereniging

De Straal, 9

Elckerlijc, 9

V

van Bourgondië

Maria, 6

van Cuyck

Maarten, rentmeester van de prins van Oranje-Nassau, 5

Van Eck, 8

van Erpecom

P., 3

Van Hamont, 2

Van Kessel, 2

van Zurpele, 5, 7

vanden Hove

H.A., burgemeester van Diest, 3

vander Smissen, 2

Vergeertruien, 8

Verlaet, 2

verpachtingen, 4

Verstraeten, 3

Vlaamse studentenbond Branding, 9

voogdij, 4

W

Wagenaars

Egidius, 3

waterlopen, 5

watermolens, 5

watervoorziening, 6

Wiggers, 8

Winge, 4

Winterhulp vzw, 9

Witten

J., 3

Wouters

A., 3

Z

Zelckaerts

J.B., 3

Zoutleeuw, 6

Beterams F.: Inventaris van het Archief der Commissie van Openbare Onderstand van Mechelen, deel II, Mechelen, 1957.

Bourgignon Marcel: Inventaire des Archives de l’Assistance de la ville de Louvain. 1933:

a. Cordeys Gertrude:couvent Saint Paul, p. LXIV, 10°* 4430, p. 453: testament van Gautier Cordeys, échevin de Diest, et Catherien van Hove, sa femme au profit de leur fille, Gertrude béguine (16 octobre 1693)

 • 4432, p. 453: manuscrit: S. Catarina gebeth
 • 4678-4680, p. 471: documents relatifs aux fondation de bourse constitué au couvent St. Paul par Gertrude Cordeys, Elisabeth et Maria Van Esse, béguines (1735-1797).


b. Van den Berghe Louis: 1800, p. 186: Legs de Jean Maes, relieur à Louvain, par lequel il cède aux pauvres honteux une dette de 42 florins 16 sols à charge de Louis Van den Berghe, maître d’école à Diest (21 novembre 1614. Pieces relatices à cette dette (1616). 1 liasse.

c. Vrancken Elisabeth: 251, p. 27: acte par lequel E. Vrancken cède à Goosens van Goetsenhove cinq …. de terre hors de Diest (11 juin 1472)

d. Wiggers Corneille, p. XXXVII, 23, 5°

e. Wiggers Jean: Couvent de Bethléém:* p. LX, 4°:. 4 pièces sur papier

 • 4366, p. 447: Accord entre J. Wiggers et les autorités du Grand béguinage.
 • 4367, p. 447: Acte par lequel J. Wiggers cède plusieurs rentes au profit de son couvent (9 juin 1634). 1 pièce sur papier.
 • 4368, p. 447: Testaments et codicilles de J.W. (16 mai 1936), 3 janvier et 23 mars 1639).1 liasse.
 • 4369, p. 447: Avis donné par des advocats du Conseil de Brabant au sujet des testaments du J.W. de 1628, 1631 et1639 (1708). 1 pièce.
 • 4370, p. 447: Lettres d’ordination pour J.W.: tonsure (23 septembre 1589); sous-diaconat (23 décembre 1595); diaconat (30 mars 1596); prêtrise (8 juin 1596). 4 pièces.
 • 4371, p. 447: Lettres reçues par J.W., alors professeur au Séminaire de Liège à l’Université de Louvain (1616-1639). 1 liasse.
 • 4372, p. 448: Testament de Guillaume Wiggers, prêtre et chapelain de Saint-Pierre, en faveur notamment de la fondation instituée par J.W., son oncle (20 janvier 1634) 1 pièce sur papier.
 • 4373, p. 448: Inventaire des rentes appartenant à feu J.W. dressé en 1643. 1 pièce.
 • 4374, p. 448: Accord entre Elisabeth Wiggers, exécutrice testamentaire de J.W., et David van der Eycken au sujet du legs revenant à Jean, frère de celui-ci, décédé depuis (13 août 1669). 1 pièce.
 • 4380, p. 448: Testament de Marie-Madeleine Wiggers augmentant la fondation instituée par Jean, son oncle (28 mars 1676). 1 pièce sur papier.
 • 4384, p. 449: Pièces relatives à la maison “de Gulde Hant”, sise au coin de la rue Neuve à Diest, provenant de la succession de Guillaume Wiggers (1606-1683). 1 pièce sur paier.
 • 4385, p. 449: Pièces relatives à une rente de 30 florins cédée par le testaments de Jean Wiggers du 25 mars 1639 à charge de François van Hove, secrétaire de la ville Tirlemont, et de ses biens sous Diest (1639-1680) 1 liasse.
 • 4386, p. 449: Transaction entre le couvent et Leonard Daels, bourgois de Diest, au sujet de l’exécution du testament de Guillaume Wiggers, au regard d’une brasserie lui ayant appartenu près de la chapelle Sainte-Barbe à Diest (23 juin 1704). 1 liasse
 • 4389, p. 449: Pièces relatives à une partie de rente assignée sur une maison sis au coin du Marché-au-fromage à Tirlemont: constitution de cette rente au profit de J.W. (10 septembre 1636); procès entre ses héritiers et les débiteurs (1656-1675). 1 liasse.
 • 4390-4415, p. 449-451: allerlei van het Convent van Bethléem.


f. Wynricx Jean de Diest:* 1405, p. 27: 20 juillet. Acte par lequel Van den Eynde cède diverses parcelles de terre à Jean Wynricx (acte passé devant les mayeur et échevins de l’abbaye de Vlierbeek à Cortenaeken). Original sur parchemin, n° 1809 du chartrier.

 • 5963: p. 602: Acte par lequel les mayeur et manants de la cour de l’abbé de Vlierbeek, à Cortenaeken, font savoir que Jean Wynricx, de Diest, a cédé au profit du béguinage de la même ville, un cens héréditaire de 2 florins mentionné dans un transfixe absent (29 juillet 1423). Original sur parchemin, n° 2061 du chartrier


g. Zeghers Barthelémy: couvent Saint-Joseph: p. 461-464* p. LXIII, 7°

 • 4552, p. 462: Généalogie de la descendance de B. Zeghers, faite d’après les registres paroissiaux de Saint-Sulpice à Diest par le curé primaire Enoets (29 juillet 1755). Tableau généalogique de la famille Zeghers, extrait d’un vieux manuel dressé par Godefroid van Surpele, pensionnaire de la ville de Diest (vers 1731). 1 liasse.


h. Van den Berghe: p. 186: Legs de Jean Maes, r. à Louvain , à charge de Louis Van den Berghe, maitre d’école à Diest ( 21 novembre 1614).

Diest, p. LXIII, 27, 80, 401, 449, 453, 462, 602.

Beverstraat, p. 303.

Cabaretstraat, p. 303.

Rue Neuve, p. 449.

De Gulde hant, p. 449.

Couvent des Alexiens, p. CXIX.

Béguinage de Diest, p. CIV, CXIX, 314, 400, 602, 637, 638.

Chapelle Sainte Barbe, p. 449.

Bureau des Domaines, p. 648.

Hôpital civil, p. CXIX.

Hospices, p. CXIX, 624, 638.

Maître d’école, p. 186.

L’orphelinat, p. CXIX.

Eglise de Saint Sulpice, p. 303, 462.

Canton de Diest, p. CXIII, CXVIII, 625, 626, 627, 640, 641, 642.

Brabantse Revolutie (iconografie): Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België. Inventaris-catalogus van de moderne schilderkunst, Brussel, 1984, p. 304-305, inv. nrs. 1821/1 en 1821/2.

Bussels C.: Inventaris van het Oud Archief van de Stad Hasselt. Brussel, Algemeen Rijksarchief; Rijksarchief te Hasselt, 1966, 98 p. Belangrijk “INDEX” nominum.

Calcoen Roger: Inventaire des manuscrits scientifiques de la bibliothèque royale Albert 1er. Tome II, Bruxelles, Centre national d’histoire des sciences, 1971, p. 12, nr. 154-5253 Vitruvius, De architectura:* F. 1r-97v: Vitruvius, De architectura

 • Parchemin; 8°; 97 feuillets; IXe siècle; provenance: Diest, Chartreux.
 • Bibliographie p. 13-14.


Cardoen Em.: Inventaire sommaire des archives des corps de métiers et serments de Brabant .

Cauchie A. en Van der Essen L: Inventaire des Archives farnésiennes de Parme au point de vue de l’histoire des anciens Pays-Bas catholiques. Brussel, Kiessling, 1911, CCXXVII + 479 p., C.R.H., Publ., Coll.

Cuvelier Joseph: Inventaire des inventaires de la deuxième section du Archive Général du Royaume:* Chambre des Comtes.

 • Chartres de Brabant.
 • Corps de métier.
 • Papier d’Etat et de l’ancienne cartulaires et manuscrits.
 • Chapitre II: Inventaire de corps des métiers.
 • p. 163: n° 369 Inventaire du registres des corps des métiers de la ville de Bruxelles.(81 feuilles). Cet inventaire contient l’indication des archives des métiers suivants: Bruxelles et de quelques villes de province: Diest, Louvain.


De Backer C.: Een inventaris van huisraad uit het bezit van Nicolaus van Oetelaer en Barbara Lelien te Diest (1669). In Oost-Brabant, jg. 36, 1999, nr. 3, p. 140-143.

de Borchgrave d’Altena J.: Notes pour servir à l’inventaire des Oeuvres d’Art du Brabant. Arrondissement de Louvain. In Annales del Société royale d’Archéologie de Bruxelles, 1939-1940, I, p. 121-388. Bibliographie p. 377-388.

de Borchgrave d’Altena J.: Notes pour servir à l’inventaire des oeuvres d’art du Brabant. In Annales de la Société Royale d’Archéologie de Bruxelles, tome 43, deel I, Brussel, 1939-1940, p. 198-209; p. 339: Ploegers C., monstrans in de Sint Eustachiuskerk te Zichem met opschrift: C. Ploegers me fecit Diestensis 1717.

de Borchgrave d’ Altena Joseph: Notes pour servir à l’inventaire des oeuvres d’art du Brabant. Bruxelles, imp. Ballieu, 1941, Arrondissement de Louvain, 310 p., pl., cartes.

De Fraine-Blonde M. en De Fraine P.: Archief van het Kasteel van Arenberg te Heverlee. Beknopte inventaris met register. Uitgave Katholieke Universitaire Boekhandel te Leuven, 1962, 318 p.

Delvaux Hendrik: Inventaris van het Archief der collegiale kerk van Sint-Germanus te Tienen. Brussel, Algemeen Rijksarchief, 1967, IV, 89 p., register, offset.

d’Hoop Alfred: Inventaire général des archives ecclésiastique du Brabant. Bruxelles, Guyot, 1905-1929, 4 vol.

Deneef Roger, Paesmans Greta, De Maegd Chris en Wijnant Jo: Diest: voormalige brouwerij Cerkel. In Historische tuinen en parken van Vlaanderen. Inventaris Vlaams-Brabant. Uitgave Vlaamse Overheid-Onroerend Erfgoed, Brussel, 2007, p. 128-132, 2 pl., 8 ill.


de Reiffenberg: Inventaire de divers manuscrits existant dans quelques dépôts publics. In Bulletin de la Commission Royale D’Histoire de Belgique, série I, tome I, p. 11:

p. 154: Chronicon Diestense.* MS in fol., pap. De 8 feuillets écrits. XVIe siècle. La date la plus récente est 1516. Ce MS est intéressant. Il contient aussi la charte de liberté de Diest, dejà publiée par Kremer.


p. 173: De privilegio domini de Dyest (1333)* Il est assez singulier que le receuil d’A Thymo ne contienne pas la chartre de franchise de l’an 1228, chartre rapportée par Kremer, en latin, et que je (de Reiffenberg) donne dans cette langue ainsi qu’en flamand, dans les Mémoires héraldiques et historiques.


Forsma W.J.: Repertorium van inventarissen van Nederlandse Archieven. (IV 94 669 A). Door Forsma W.J. en Van t’ Hoff B. tweede druk herzien en bijgewerkt. Groningen, 1965, 132 p.

Fruin Robert: Overzicht van de inhoud van het Algemeen Rijksarchief met opgave van de inventarissen. s’ Gravenhage, 1921, 74 p.

Gaillard A.: Inventaire sommair des archives de la jointe des administrations et des affaires de subside. P. 22 Cartes du Brabant. 1 ville d’Aerschot et 1 ville de Diest.

Galesloot L.: Inventaire des archives de la Cour féodale de Brabant. Bruxelles, 1870-1884, 2 vol.

Diest:* p. 154 (fol. 23 du registre n° 122)- (Stallaert: invent. analyt. CRH, 4, III, 283);

 • p. 158 (fol. 90 du reg. n° 122), (ibid. 284), fol. 199, (ibid. 296)
 • p. 213 (fol. 294 du registre n° 135) (ibid. 307)
 • p. 220 (fol. 82 v° du registre n° 145) (ibid. 311).


Galesloot L.: In Inventaire du Notariat Général de Brabant:* p. 52: protocoles de notaires;

 • p. 53: annexés au notariat général;
 • p. 91-92: de l’ancien duché de Brabant. III: Protocoles conservés à l’hotel de ville, à Diest.


Gerits Trudo Jan: Inventaris van het meubilair in de Pastorie en Kapelanie van het begijnhof te Diest. In Ons Heem, XIX, nr. 2, lentemaand 1965, p. 55-58.

Grundzweig A. en Notebaert A.: Inventaire des archives du cadastre du Brabant avant 1865.* p. 36, n° 437: Administration. Diest 1597-1723

 • p. 84, n° 2764: Etats majors de Diest, 1732-1775
 • p. 92, n° 3253: Démolition (fortification) et vente semblables à Diest, Haelen, Montaigu, (1781-1787)
 • p. 95, n° 3312: Travaux publics: Chaussées de Louvain à Aerschot et Diest et d’Aerschot à Diest
 • p. 95, n° 3313: Chaussée de Louvain à Diest, 1778-1780
 • p. 95, n° 3314: Chaussée de Louvain à Diest, 1781-1786
 • p. 106, n° 3755: Administration de ville de Diest, 1741-1793.


Hingman S.H.: Inventaris van het archief der stad Breda. Breda, 1884.

Hoofdinventaris gebouwen Diest. Geschiedkundige Kring: Werkgroep Patrimonium. 2000, 24 p.

Inventaire dressé en 1847 des objets d’art existant dans la province du Brabant. M.S. ASM n° 93. 1847.

Inventaire des archives de la Belgique. Inventaire du notariat général de Brabant. Bruxelles, M. Hayez, 1862.

Inventaire dressé en 1846 des objets d’art existant dans la province du Brabant. Brussel, 1897 (herdruk).

Inventaire des objects d’art dans les communes du Brabant. Les richesses des églises et des communes. La Belgique communale (revue), 1847, col. 696-704, 724-729, 792-799, 848-856. - Diest Sint Sulpitiuskerk, col. 725-728.

Inventaire des objets d’art existant dans les édifices publics des communes de l’arrondissement de Bruxelles. Bruxelles, 1904.

Inventaire des inventaires de la deuxième section des archives générales du royaume, chambre des comptes, chartres de Brabant, 1904.

Inventaire des objects d’art existant dans les édifices publics des communes de l’arrondissement de Louvain. Bruxelles, E. Guyot, 1906, pll., 204 p. Comité des correspondants de la Commission royale des Monuments, Province de Brabant.

Inventaire des objets d’art existant dans les édifices publics des communes de l’arrondissement de Louvain. Bruxelles, 1912.

Inventaire des archives de la ville de Louvain. Bruxelles, 1929, 121 p.

Inventaire des archives de la famille d’Olmen de Poederlé. Bruxelles, Archives de l’état, 1959, XXI-148 p. ( Archives de l’Etat à Mons). (R 2290 C 13).

Inventaris: Bondige inventaris der Kunstvoorwerpen van het arrondissement Leuven, Brussel, 1961.

Inventaris van het archief van de Onze-Lieve-Vrouwekerk Diest. Diest, 1999, Stadsarchief, 17 p.

Krönig W.: Die Inventarisation der Kunstdenkmäler in Belgiën, Berichte und Bibliographie. In Zeitschrift für Kunstgeschichte, V. 27, 1964, nr. 3-4, p. 272-278.

Leenaerts Remy J.: In Algemeen Genealogisch Heraldisch Repertorium voor de Zuidelijke Nederlanden. Uitgaven Familia et Patria, Handzame, 1969, p. 297: Klapper op de Inventaris van het Archief der Heren en van het Stadsarchief van Diest. Brussel, Algemeen Rijksarchief, 1962, 186 p.

Lefèvre Jos et Placide: Inventaire des archives du conseil de gouvernement général:* p. 47, n° 621: Sites du 2e departement politique. Administration provinciale et communale. Ville de Diest. (1 liasse).

 • p. 81, n° 2329: Couvent Alexiens ou Cellites à Diest.
 • p. 82, n° 2339: Cordeliers et bogards à Anvers, Diest et Ophem.


Lefèvre Jos et Placide: Inventaire des archives du conseil des provinces. (L III/30. 60).* p. 34, n° 357: Fortifications. Diest, Tirlemont, 1616-1728.

 • p. 36, n° 437: Administration. Diest 1597-1723.
 • p. 84, n° 2764: Etats majors de Diest, 1732-1775.
 • p. 92, n° 3253: Démolition (fortification) et vente semblables à Diest, Haelen, Montaigu, (1781-1787).
 • p. 95, n° 3312: Travaux publics: Chaussées de Louvain à Aerschot et Diest et d’Aerschot à Diest.
 • p. 95, n° 3313: Chaussée de Louvain à Diest, 1778-1780.
 • p. 95, n° 3314: Chaussée de Louvain à Diest, 1781-1786.
 • p. 106, n° 3755: Administration de ville de Diest, 1741-1793.


Lefèvre Placide: Inventaire des archives de la jointe des amortissements. Tables Diest, p. 13 (14 nummers).

Lemaire R. M.-Genicot L.Fr.-Van Aerschot S.: Bouwen door de eeuwen heen. Inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen. Architectuur, deel I, provincie Brabant, arrondissement Leuven. Luik, uitg. Soledi, 1971, p. 55-99, ill., krt., plan.

Lahaye L.: Inventaire des chartes de les Collegials de Saint-Jean l’Evangeliste à Liège. 1921. - Introduction V° Diest: zie Dridoens Martin, vicaire de Saint Sulpice à Diest II. p. 43: 1054-1482, 31 decembre n.s. Testament de Johannes Vernenholt, chanoine et ... (1).* (1): Ce testament et un codicille, reçu le 6 août 1483 par Martinus Dridoens, vicaire de Saint Sulpice à Diest, furent approuvés le 26 novembre 1496 à la requête du fils du testateur, Jean de Vernenholt, chanoine de Visé. (Liber Testamentorum 1, f 85).


Lefèvre Jos: Inventaire des Archives du Conseil des Finances: * n° 3312: chaussées de Louvain à Aarschot et Diest et d’ Aarschot à Diest, 1778;

 • n° 3313: chaussée de Louvain à Diest, 1778-1780;
 • n° 3314: chaussée de Louvain à Diest, 1781-1786.


Lefèvre Jos: Inventaire des archives du Comité du Conseil souverain à justice. 1787:* p. 8, n° 26: Requêtes pour placer de juge et emploi subalterne au tribunal de Diest.


Lefèvre Jos et Placide: Inventaire des archives du Conseil Royal de Philippe V (1702-1711).* p. 9, n° 25: administration de la ville de Diest, 1705. (1 liasse).

 • p. 13, n° 91: Diest, église collegiale St. Jean, 1703-1704. (1 liasse).
 • p. 20, n° 208: Clergé regulier. Diest, Val St. Bernard, 1705. (1 liasse).
 • p. 24, n° 299: Couvent; Diest , chanoinesse régulieres de Mariendael, 1705. (1 liasse).
 • p. n° 374: Diest, béguinage, 1702. (1 liasse).


Lefèvre Jos et Placide: Inventaire des archives du conseil de gouvernement général: * p. 47, n° 621: Sites du 2e departement politique. Administration provinciale et communale. Ville de Diest. (1 liasse).

 • p. 81, n° 2329: Couvent Alexiens ou Cellites à Diest.
 • p. 82, n° 2339: Cordeliers et bogards à Anvers, Diest et Ophem.


Lefèvre Jos et Placide: Inventaire des archives du conseil des provinces. (L III/30. 60).* p. 34, n° 357: Fortifications. Diest, Tirlemont, 1616-1728.

 • p. 36, n° 437: Administration. Diest 1597-1723.
 • p. 84, n° 2764: Etats majors de Diest, 1732-1775.
 • p. 92, n° 3253: Démolition (fortification) et vente semblables à Diest, Haelen, Montaigu, (1781-1787).
 • p. 95, n° 3312: Travaux publics: Chaussées de Louvain à Aerschot et Diest et d’Aerschot à Diest.
 • p. 95, n° 3313: Chaussée de Louvain à Diest, 1778-1780.
 • p. 95, n° 3314: Chaussée de Louvain à Diest, 1781-1786.
 • p. 106, n° 3755: Administration de ville de Diest, 1741-1793.


Lens Arthur: Inventaris van het oud archief van de stad Lier. Brussel Archief- en Bibliotheekwezen in België, 1973, 118 p.

Lousse M.E.: Inventaire des archives de la chambre des ...de Louvain. Diest p. 54.

Nélis H.: Chambre des comptes de Flandre et de Brabant. Inventaire des comptes en rouleaux.

Nicodème Jacques: Repertorium van inventarisen van archieven in België bewaard voor 1 jan. 1969. In Archief- en Bibliotheekwezen in België. Extra nummer 2, Brussel, 1970, 123 p. Archief van Diest.

Noodinventaris gebouwen Diest. Geschiedkundige Kring, werkgroep Patrimonium, 2000, 24 p.

Persoons E.: Lijst van Inventarissen, Catalogen gepubliceert door het Rijksarchief in 1966. In Archief- en Bibliotheekwezen in België, jg. XXXVIII, 1967, nr. 3-4.

Persoons E.: Beknopte inventarissen van archieven door kerkfabrieken op het Algemeen Rijksarchief in bewaring gegeven, nr. 27.918-28.353. 1969, 22 p.- nr. 22.996-24.999, 109 p. en nr. 25.745-27.025, 51 p.

Stallaert Ch.: Inventaire des chartes concernant les seigneurs et la ville de Diest. In Bulletins de la Commission royale d’histoire. Bruxelles, série 4, tome III, 1876.

Van der Eycken Michel: Inventaris van het archief van de familie de Corswarem en aanverwante families met inbegrip van losse archiefbescheiden betreffende de familie de Looz. Rijksarchief te Hasselt. Inventarissen- 1-Brussel Algemeen Rijksarchief, 1987, nr. 80. In samenwerking met Reinilde Raskin.

Van der Eycken Johan: Inventaris van het archief van her kartuizerklooster te Zelem (1328-1796). Brussel, 2008, 55 p. (=Rijksarchief te Hasselt, Inventarissen nr. 96)

Van der Eycken Michel: Het meubilair van de pastorie van Bekkevoort in 1669. In Oost-Brabant, jg. 25, nr. 2, p. 69. Inventaris van de inboedel.

van der Linden Gilbert: Inventaris van voorwerpen Begijnhof. Zie omslag “Kunst” stedelijk archief.

Van de Ven Robert: Inventaris van het archief der Sint-Sulpitiuskerk Diest. Onuitgegeven inventaris, 1976. Aangevuld in 1986 en 1997, 576 nrs.

Van de Ven Robert: Inventaris van het archief van het begijnhof Diest. Onuitgegeven inventaris, Diest, 1978. Aangevuld in 1986, 18 p., 331 nrs.

Van de Ven Robert: Een inventaris van de infirmerie van het begijnhof te Diest (1636). In Oost-Brabant, 1979, jg. XVI, nr. 1, p. 33-39.

Van de Ven Robert: Inventaris van het archief der kerken, kloosters en kapellen van Diest. Onuitgegeven inventaris, Diest, 1980, aangevuld in 1982 en 1983, 12 p.

Van de Ven Robert: Een inventaris van de inboedel van de woning van Jacob Crils, koordeken van het kapittel der St.-Sulpitiuskerk van Diest (1731). In Meer Schoonheid, 1981, jg. 28, nr. 2, p. 46-50.

Van de Ven Robert: Inventaris der notarisakten, onuitgegeven inventaris, Diest, 1981, 18 p., 563 nrs.

Van de Ven Robert: Inventaris van de schilderijen, daterende van voor 1900, berustens op het stadhuis van Diest. Onuitgegeven inventaris, 1985, 35 p., 17 nrs.

Van de Ven Robert: Inventaris van de oorkonden van de kapel van Onze-Lieve-Vrouw ten Hogen Wijngaard te Webbekom bij Diest, 1302-1670. Onuitgegeven inventaris, Diest, 1987, 28 p. 120 nrs.

Van de Ven Robert: Inventaris van het Archief van de Heilige Geesttafels en van de Grote Heilige Geesttafel Diest. Diest, 2000, Stadsarchief, 10 p. 245 nrs.

Van de Wiel Constant: Repertorium van het compilatie werk van vicaris-generaal An de Coriache. Register. In Archief- en Bibliotheekwezen in België, 1973, 144 p. (Inventarissen 2). - Bronnen van de 12e tot de 17e eeuw m.b.t. het oorspronkelijk Aartsbisdom Mechelen. (B 27.079 2).

Vannerus J.: Inventaire des Archives de l’Abbaye de Saint-Michel à Anvers, reposant aux archives de l’Etat de cette ville. In Annales de l’Ordre de Prémonté, t. VIII, Brussel, Mich en Tron, 1912.

Verbeemen J.: Inventaris van het Archief der Heren en van het Stadsarchief van Diest. Brussel, 1961, XXXII-431 p. Inventaris van de archiefstukken bewaard in het Rijksarchief te Brussel en in het Archief te Diest.

Verbeemen J.: Klapper op de inventaris van het Archief der Heren en van het Stadsarchief van Diest. Brussel, 1962, 186 p. Diestse archieven bewaard op het Algemeen Rijksarchief te Brussel.

Verkooren: Inventaire des chartes et cartulaires des duchés de Brabant et de Limbourg. Bruxelles, 1910-1923, 8 vol. - tome I, p. 246-247, sub numero: Charte de Brabant n° 351, t. I, p. 246, id. n° 350; t. IV, p. 276-277.

X.: Bouwen door de eeuwen heen. Inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen. Overzichtinventaris van alle vormen van architectuur, 1972. Deel 1. Provincie Brabant, arrondissement Leuven. (Deurne, Diest, Schaffen, Webbekom).

X.: Beknopte inventaris van het archief van het kapittel der Sint-Sulpitiuskerk te Diest. Diest, 1996, 10 p., 259 nrs.


DEEL II
Crespadi - Een Boekwerk Over Diest