DEVOTIE* - DEVOTIEBOEKJES*

Uit Crespadi
Ga naar: navigatie, zoeken

DEVOTIE*- DEVOTIEBOEKJES*

H. AMANDUS (Molenstede): Volksbedevaarten tegen Kwaal van Mensch en Vee. In Oost-Brabant door Julienne Sannen. In De Brabantse Folklore, jg. XXII, nr. 128, december 1950, p. 379.

H.ANTONIUS van PADUA : Kort begrijp van het leven van de Heilige Antonius van Padua. Diest, 1847.

H. APOLLONIA in de Kapel der Grauwzusters (GOF VI.5).

Bedevaarten: De Brabantse Folklore, jg.XXII, nr. 128, 1950: Volksbedevaarten tegen Kwaad van Mensch en Vee in Oost-Vlaanderen (zie erratum Oost-Brabant) door Julienne Sannen, p. 330-340.

Bedevaarten: Maes-Draelants Hilde: Oude bedevaarten in Groot-Diest. In Oost-Brabant, jg. 24, 1987, nr. 1, p. 35-37.

H. BENEDICTUS a sancto Philadelphio, religieus van het orden van den H. Franciskus. Tot opwekking der Devotie ingesteld te Diest in de Hoofdkerk van den H. Sulpitius, alwaer zyne Heylige Reliquien bewaert en vereert worden. Loven, Uyt de Drukkery van Gutskoven-Franckx, 48 p., ill.(GOF VI. 6).

H. BERCHMANS:

1. Novene ter eere van den H. Joannes Berchmans met eene bijzondere oefening en eene litanie voor den geestdag 13 augustus door H.J.M. Sistermans (Kerkelijk goedgekeurd). Diest, drukkerij F. Uten, Hasseltschestraat 21, 1896, 39 p., portret.

2. Oefeningen ter eere van den H. Joannes Berchmans, Vijf zondagen - Noveen- Feestdag - Kroon van twaalf sterren en litanie door H.J.M. Sistermans. Diest , drukkerij E.&J. Uten, Ketelstraat 19, 48 p., pl. (volgens P. de Mallery).

Sint BLASIUS in Sint Annakapel (GOF VI.1).

H. BRIGITTA: Volksbedevaarten tegen Kwaal van Mensch en Vee in Oost-Brabant door Julienne Sannen. In De Brabantse folklore, jg. XXII, nr. 128, december 1950, p.392.

H. CATARINA: Volksbedevaarten tegen Kwaal van Mensch en Vee in Oost-Vlaanderen(zie erratum Oost-Brabant) door Julienne Sannen . In De Brabantse Folklore, jg. XXII, nr. 128, december 1950, p. 334

H. CORNELIUS: Claes Frans (s.j.): De verering van de heilige Cornelius te Webbekom. In Oost-Brabant, jg. 21, 1984, nr. 1, p. 39-42.

H. DENIJS: van der Linden Gilbert: Sint Denijs, Patroon van Diest. In Gazette van Diest, jg. 81, zat. 14 oktober 1944, nr. 5.

Sint DIONYSIUS: J. Gessler: De.H.H. Celaforen... In Belgisch Tijdschrift voor Oudheidkunde en Kunstgeschiedenis, jg. XI, 1941, 4, p. 193 (Dionysius).

DRYVULDIGHEYD:

1. In den naem van de alder-Heyligste Dryvuldigheyd, acte van ontfangenisse, Loven, Franciscus Michel.

2. Regulen, aflaten en jubilêen van het broederschap van de allerheyligste Dryvuldigheyd. En verlossing der gevangene Christene SLAVEN by de Turken en andere Barbaren, en van de H. Maegd Maria, moeder van Remedie, Opgerecht in de Collegiale en Parochiale Kerk van S. Sulpitius binnen Diest. Te Diest, ter drukkery van M. Henckens, 1696, 67 p.

Sint-ELOOI:

1. De verering van Sint-Elooi in deze tijd en 25 jaar Antwerpse Sint-Elooiplaatjes. Van de Perre W. In Christelijke Centrale der Metaalbewerkers van Antwerpen, 1976, 24 p.

2. Philippen Jos: St.-Elooi. In Geschiedenis en volkskunde langs de Demerboorden. Diest, Europa uitgeversbedrijf, 1966, p. 33-34.

3. Philippen Jos: St-Elooi. In Renaissance, nr. 12, november 1973.

H. FRANCISCUS DE HIERONYMO: Volksbedevaarten tegen Kwaal en Vee in Oost-Brabant door Julienne Sannen. In De Brabantse Folklore, jg.XXII, nr. 128, december 1950, p. 381.

Broederschap der GELOVIGE ZIELEN. Op 24 Junius 1826 ingesteld in de Parochiekerk van den H. Sulpitius, binnen Diest, door Zijne Hoogweerdigheyd Franciscus-Antonius Prins De Méan, Aertsbisschop van Mechelen. Te Loven, by Vanlinthout en Vandezande, 1826, 24 p.

H. HART van JEZUS: Aenneeming in het broederschap van het H. Hart van Jezus, kerk van Ste Catharina. Leuven, Marneff, (na 1818), 8 p.

H. HUBERTUS (Schaffen): Volksbedevaarten tegen Kwaal van Mensch en Vee door Julienne Sannen. In De Brabantse Folklore, jg. XXII, nr. 128, december 1950, p. 399.

JESU CHRISTI: Vergaderinge onder den titel van den H. Doodstrydt ons Heeren Jesu Christi stervende aen het cruys ende van zyne alderheyligste Moeder medelydende onder het cruys, om te bekomen eene gelukkige en zalige doodt; opgerecht in de collegiale kercke van Sint Jan Baptist binnen Diest, op H. Cruys vindingh dach in den jaere 1698, den derden dagh Mey. Met volle en andere aflaten gejont door den pausselycken stoel. Tot Mechelen, by Laurentius Van der Elst, boeckdrucker.* Raymaekers F.J.: Historische oogslag op de voormalige St.-Janskerk te Diest, 1863, p. 33.

  • Raymaekers F.J.: Kerkelijk en Liefdadig Diest, 1870, p. 195, nota 1.
  • Van Even Edw.: Geschiedenis van Diest II, 50


Sint JOB in de Sint Jan Baptistkerk. (GOF VI. 2).

Sint JOSEPH: Kort verhael van de voordeelen der devotie tot Sint Joseph. Diest, drukkerij M. Henckens.

Heilig KRUISVERERING:-Van Oostveldt A.: Heilig Kruisverering in Oost-Brabant. In Eigen Schoon en de Brabander, jg. LVIII, nr. 1-2-3, Jan.-Febr.-Maart 1975:* Deurne p. 24

  • Diest p. 24
  • Kaggevinne p. 29
  • Schaffen p. 32.


Sint LEONARD: Baron de Troostenbergh: Saint Leonard à Huyssinghen. In Le folklore brabançon, 3e année, 1924, n° 17, avril 1924, p.145-149. Diest p. 145.

Smeyers A.: Wat herinnert in ons land nog aan de beroemde Sint-Leonardus-verering? In Meer Schoonheid, jg. XIII, 1966, nr. 2, p. 7-14, ill.

H. LUCIA: Volksbedevaarten tegen Kwaal van Mensch en Veen in Oost-Brabant door Julienne Sannen. In De Brabantse Folklore, jg. XXII, nr. 128, december 1950, p. 372.

Sint MAARTEN: Wauters Jan: Sint-Martinus te Tienen; In Brabantse Folklore, 1963, p. 353-359. Bevat een paar liederen over Sint Maarten te Diest.

Hart van MARIA: Broederschap van het allerheilig en onbevlekt Hart van Maria Diest, 1843, 22-1 p.

Onbevlekte ontvangenis van MARIA: Broederschap der onbevlekte ontvangenis van Maria in de kerk van O.L.V. te Diest. Mechelen, 1855, 56 p.

Zeven Weeën van Maria in O.L.Vrouwkerk (GOF VI. 7).

1. Kort begryp van het keyserlyk ende miraculeus broederschap der Zeven weeën van Maria. Het welk zyne eerste instelling herkennende van Hoog-loffelyk Huys van Oostenryk, en door den zeer Eerweerdigen Heer Theodorus Verbraken, Prelaet van Tongerlo, met toestemming en gunsten der Pausselyke en Bisschoplyke magt in het Jaer 1637 ook ingesteld zynde in O.L.V. Kerk tot Diest, nu wederom vernieuwd is. Te samen met eenige bezondere Regels en Statuten, tot verklaering en vervoordringe van deze Devotie grootelyks dienende. Tot Diest by D. Clerinx, boekdrukker op de groote Merkt, 24 p. Enkele geschiedkundige bijzonderheden p. 20-21.

2. Het koninklyk en mirakuleus broederschap van Onze Lieve Vrouw der zeven weeën, opgeregt in de parochiale kerk van Onze Lieve Vrouw te Diest in het jaer 1637, en nu wederom vernieuwd en goedgekeurd door Zyne Eminentie den Kardinael-Aertsbischop van Mechelen, den 31 meert 1857. Diest, drukkeriy van Ad. Havermans, 1857, ( 15.5 x11.5), 28 p.

NICOLAUS Tolentinus in de Augustijnenkerk. Devotieboekje (GOF VI. 3).

H. ODILLA:

1. Volksbedevaarten tegen Kwaal van Mensch en Vee. In Oost-Brabant door Julienne Sannen. In De Brabantse Folklore, jg. XXII, nr. 128, december 1950, p. 364.

2. Handboekje ten dienste der vereerders van de H. Maegd en Martelares Odilia Beschermheylige der Orde van het H. Kruys, voorafgegaen door eene geschied-kundige schets dezer orde. Diest, drukkery Ad. Havermans, 1846, IV-52 p.

3. De legende van St.-Odilia. Hasselt, M. Ceyssens, 1886, plt., 41 p.

Onze LIEVE VROUW:

1. Handboekje ten dienste der leden van het genootschap O.L.Vrouw van het H. HART, kerk der Eerwaarde Kruisheeren te Diest. Diest, C. De Winter, 1873, 24 p.

2. Onze Lieve VROUW: Volksbedevaarten tegen Kwaal van Mensch en Vee in Oost-Vlaanderen (zie Erratum Oost-Brabant) door Julienne Sannen. In De Brabantse Folklore, jg. XXII, nr. 128, december 1950, p. 354.

Sint ROCHUS in de kerk van Beggaerden. Devotieboekje (GOF VI. 4).

H. SACRAMENT: Verkondiging van de volle aflaeten …broederschap van het H. Sacrament des autaers. Diest, Henckens M., 1833, 44 p.

H. SULPITIUS: van der Linden Gilbert: De H. Sulpitius eerste patroon der Hoofdkerk. In Gazette van Diest, nr. 2, 1945.

Bibliografie:

Attwater Donald: The Penguin Dictionary of Saints. Harmoorrds worth Milx. Penguin Books, 1965, 362 p.

Keller Hildegarts L.: Reclams Lexicon der Heiligen und der biblichen Gestallten. 600 p.

Loix Frans: Devotie, bijgeloof en kwakzalverij in de streek van Diest. In Oost-Brabant, jg. XXVI, 1989, nr. 2, p. 1-7.

Mees Leo: Volksdevotie in Diest. In Limes Tamera, jg. 1, nr. 2, juli-augustus-september, 2011, p. 12-14, ill.

Van Heurck Emile: Les drapelets de pélerinage en Belgique et dans les pays voisins. Contribution à l’iconographie et à l’histoire des pélerinages. Anvers, 1922.

Wykmans L.: Gouden Kalender der Belgische Heiligen, Brugge, 1883.


DEEL II
Crespadi - Een Boekwerk Over Diest